business

Notice of Funding Opportunity

 • star Publikuar: 16-09-2022
 • star Skadon: 16-10-2022
Kompani USAID
Kategori OJQ
Numri i pozitave 1
Vendi i punës Prishtinë
Shikime 5794

Modification#1 of APS-2022-02

Purpose:

The purpose of this modification is to extend the closing date for submission of

EOIs from September 16, 2022, to October 16, 2022. 

See attached 

USAID Kosovo Compete_APS-2022-002_Modification#1_ENG

Notice of Funding Opportunity

USAID Kosovo Compete Activity
Notice of Funding Opportunity

The USAID Kosovo Compete Activity invites eligible non-profit, for-profit, and non-governmental organizations to submit Expressions of Interest to receive funding for the implementation of innovative approaches that sustainably improve the competitiveness of key Kosovo export-oriented sectors: Wood Processing, ICT, and Food Processing. Funding of proposals involving diaspora engagement may fall outside of the mentioned sectors. Through this call for applications, eligible organizations are able to apply for funding starting at €20,000 up to €80,000.

The five-year USAID Kosovo Compete Activity’s main objective is to facilitate the private sector’s improved competitiveness in local, regional, and international markets through a sustainable approach that empowers companies, organizations, and relevant institutions to overcome systemic constraints. USAID Kosovo Compete Activity’s main workstreams include: market access; diversified finance; business sophistication; skills development; and supporting business environment.

The USAID Kosovo Compete Activity is funded by the United States Agency for International Development (USAID) and is implemented by Cardno Emerging Markets USA, Ltd. (Cardno), as prime contractor, and Recura Financials and Canopy Lab, as subcontractors.

Applications are open from March 16, 2022, to October 16, 2022. 

Early applications are strongly encouraged.

For more information please do not hesitate to contact us at +383 38 22 66 44.

Access application package and additional information here: (APS No.: APS-2022-02).

Modifikimi#1 i APS-2022-02

Qëllimi:

Qëllimi i këtij modifikimi është zgjatja e datës së fundit për dërgimin e Shprehjeve 

të Interesit nga 16 shtator 2022 në 16 tetor 2022. 

Bashkëlidhur: 

USAID Kosovo Compete_APS-2022-002_Modification#1_ALB

USAID Kosovo Compete Activity
Njoftim për Mundësi të Financimit

USAID Kosovo Compete Activity në Kosovë fton organizatat jofitimprurëse, fitimprurëse dhe joqeveritare t'i dorëzojnë Shprehjet e Interesit për të aplikuar për fonde për zbatimin e qasjeve inovative që përmirësojnë qëndrueshëm aftësinë konkurruese të sektorëve kryesorë të Kosovës të orientuar drejt eksportit: Përpunimi i Drurit, Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit (TIK), dhe Përpunimi i Ushqimit. Financimi i propozimeve që përfshijnë angazhimin e diasporës mund të dalë jashtë suazave të sektorëve të lartpërmendur. Përmes kësaj thirrjeje për aplikime, organizatat e përshtatshme mund të aplikojnë për fonde duke filluar nga €20,000 deri në €80,000.

Objektivi kryesor pesëvjeçar i USAID Kosovo Compete Activity është ta lehtësojë përmirësimin e aftësisë konkurruese të sektorit privat në tregjet lokale, rajonale dhe ndërkombëtare përmes një qasje të qëndrueshme që i fuqizon kompanitë, organizatat dhe institucionet relevante që t'i tejkalojnë pengesat sistemore. Fushat kryesore të punës së USAID Kosovo Compete Activity përfshijnë: qasjen në treg; diversifikimin e produkteve të financimit; sofistikimin e biznesit; zhvillimin e shkathtësive; dhe mbështetjen e mjedisit të biznesit.

USAID Kosovo Compete Activity financohet nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) dhe realizohet nga Cardno Emerging Markets USA, Ltd. (Cardno), si kontraktor kryesor, së bashku me Recura Financials dhe Canopy Lab, si nënkontraktorë.

Aplikimet janë të hapura nga data 16 mars 2022 deri më 16 tetor 2022. 

Inkurajohet fuqishëm aplikimi i hershëm.

Për më shumë informata ju lutemi mos hezitoni na kontaktoni në +383 38 22 66 44.

Hyni në pakon e aplikimit dhe informatat shtesë këtu: (Nr. i DVP-së: APS-2022-02).

Modifikacija#1 APS-2022-02

Svrha:

Svrha ove modifikacije je da se produži rok za podnošenje Izjave o Zainteresovanosti (IZ) od 16. septembra 2022. do 16. oktobra 2022.

U prilogu:

USAID Kosovo Compete_APS-2022-002_Modification#1_SER

USAID Kosovo Compete Activity
Obaveštenje o mogućnosti finansiranja

Program USAID Kosovo Compete Activity poziva kvalifikovane profitne, neprofitne i nevladine organizacije da izraze interesovanje za prijem finansijskih sredstava za primenu inovativnih pristupa koji održivo povećavaju konkurentnost ključnih izvozno orijentisanih sektora na Kosovu: drvnoprerađivački, IKT i prehrambeni. Finansiranje predloga koji obuhvataju angažman dijaspore može da obuhvati i druge sektore pored pomenutih. Na ovom konkursu za podnošenje prijava, kvalifikovane organizacije mogu da se prijave za finansijska sredstva u iznosu od €20.000 do €80.000.

Glavni cilj petogodišnjeg programa USAID Kosovo Compete Activity je da omogući veću konkurentnost privatnog sektora na domaćem, regionalnom i međunarodnom tržištu kroz održivi pristup koji osnažuje kompanije, organizacije i relevantne institucije u prevazilaženju sistemskih ograničenja. Glavne oblasti rada programa USAID Kosovo Compete Activity obuhvataju: pristup tržištu; diversifikovane finansije; unapređenje poslovanja; razvoj veština; i podrška poslovnom okruženju.

Program USAID Kosovo Compete Activity finansira Agencija Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID), a realizuje ga organizacija Cardno Emerging Markets USA, Ltd. (Cardno) kao glavni izvođač, zajedno sa organizacijama Recura Financials i Canopy Lab kao kooperantima.

Konkurs je otvoren od 16.03.2022. godine do 16.10.2022. godine. 

Podstiče se rana prijava.

Za više informacija molimo vas kontaktirajte nas na +383 38 22 66 44.

Ovde možete pristupiti paketu prijave i dodatnim informacijama: (GIP br: APS-2022-02).

Shpalljet e fundit

Freelance expert (m/f)

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 16-06-2023

IT Business Consultant – SAP Allround...

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 01-07-2023

Shitës/e Menaxher/e i/e produktit (6)

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 15-06-2023

Mirëmbajtëse për fitnes (2)

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 16-06-2023

Logoped/e, Fizioterapeut/e

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 11-06-2023

Legal Consultant on Workforce Develop...

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 20-06-2023

Ekonomist (10)

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 12-06-2023

Call for expressions of interest

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 12-06-2023