business

FTESE PER OFERTE: Furnizim me Barna dhe Medikamente Mjekësore

 • star Publikuar: 11-01-2023
 • star Skaduar: 09-02-2023
Kompani SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë
Kategori Ftesa për Tender
Numri i pozitave 1

FTESE PER OFERTE

Fondacioni SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë është organizatë joqeveritare e përkujdesjes sociale e dedikuar për përkrahjen e fëmijëve të braktisur dhe në nevojë, pa marrë parasysh etninë, kombësinë dhe besimin fetar.

SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë fton ofertuesit e kualifikuar në kuadër të të gjitha projekteve; që të ofertojnë për:

Furnizim me Barna dhe Medikamente Mjekësore

Ofertuesit së bashku me ofertën duhet të dorëzojnë edhe dokumentet shtesë:

 • Certifikatën e regjistrimit të biznesit/ NUI
 • Vërtetimin Tatimor
 • Cmimet në ofertë duhet të kuotohen në euro pa TVSH
 • Kompania duhet t’i ketë logjistikën e nevojshme për ofrimin e barnave deri në lokacionin tonë po qe se kërkohet.(të ceken)
 • Të ceket lokacioni i ofertuesit

Vlefshmëria e ofertës duhet të jetë 30 ditë nga data e mbylljes së Ftesës për Ofertë. Kompania duhet të ketë mallin e kontrolluar nga organi kompetent.

Të interesuarit mund të marrin listën e specifikuar të Barnave dhe Medikamenteve, cdo dite pune në email adresën: procurement1@soskosova.org deri me datën: 08.02.2023

Kriteret për përzgjedhjen e ofertës janë:

 1. Përmbushja e specifikacionit sipas kërkesës
 2. Lokacioni i ofertuesit më i afërt me SOS Fshatrat e Fëmijëve
 3. Pas përmbushjes së specifikacionit, cmimi më i lirë

Ofertuesit e interesuar duhet t’i dorëzojnë dokumentet dhe ofertën e mbyllur në zarf (2 kopje) të nënshkruar nga përfaqësuesi ligjor dhe të shënuar: “OFERTA PER FURNIZIM ME BARNA DHE MEDIKAMENTE MJEKESORE” Ofertat duhet të dorëzohen deri me datën: 09.02.2023 në zyret e SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë, në adresën Velani “1 Tetori” p.n. Prishtinë cdo ditë pune nga ora 09:00-15:00

Shpalljet e fundit

Agjent te Shitjes – Rajoni i Gjilanit

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 10-04-2023

Komercialist (8)

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 04-04-2023

Auditor i Brendshëm, Zyrtar për Menax...

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 09-04-2023

Asistent i E-Commerce dhe social media

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 30-04-2023

Accountant

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 15-04-2023

Merchandiser Femra (5)

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 11-04-2023

Grants Specialist

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 10-04-2023

Accounting and Finance Specialist

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 10-04-2023