Job
  • Kompani: LC WAIKIKI
  • Lokacioni i punës: Drenas, Prishtinë
  • Publikuar: 30-08-2022
  • Data e përfundimit: 30-09-2022
  • Kategori: Dyqan dhe Shitje

Asistent i shitjes, Arkëtar, Staf i depos

Browser-i juaj nuk e përkrah formatin PDF

Shkarkoje këtu