Job

Thirrje publike për subvencionim të NVM-ve për blerjen e makinerive prodhuese / përpunuese

Thirrje publike për subvencionim të NVM-ve për blerjen e makinerive prodhuese / përpunuese

MINT/KIESA do të subvencionoj ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme me mjete financiare për blerjen e këtyre makinerive.

Buxheti i planifikuar për këtë subvencion është 700,000.00 €.
Granti do të ndahet në tri Lote.

Për informata më të hollësishme vizitoni linkun: https://kiesa.rks-gov.net/page.aspx?id=1,134,595