business

Thirrje për grante - Grante Inovative për Fuqinë Punëtore

 • star Publikuar: 04-05-2023
 • star Skadon: 16-06-2023
Kompani IREX
Kategori Grante
Numri i pozitave 1
Vendi i punës Të gjitha qytetet
Shikime 16238

SHQIP:

Aktiviteti i USAID-it për zhvillimin e fuqisë punëtore në Kosovë përmes sektorit privat
Mundësi financimi, Konkursi për Grantet Inovative për Fuqinë Punëtore

Aktiviteti për zhvillimin e fuqisë punëtore në Kosovë përmes sektorit privat (PSWD) është aktivitet pesëvjeçar i financuar nga Qeveria e Shteteve të Bashkuara përmes Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID). Aktiviteti, i cili do të zgjasë nga maji 2022 deri në maj 2027, zbatohet nga Bordi Ndërkombëtar për Hulumtime dhe Shkëmbime (IREX).

Grantet Inovative për Fuqinë Punëtore të shpallura në kuadër të kësaj Kërkese për Aplikime (KPA) synojnë të mbështesin zhvillimin e programeve të reja të trajnimit dhe/ose të forcojnë programet ekzistuese të trajnimit për t’iu përgjigjur nevojave për shkathtësi të identifikuara nga sektori privat në tre sektorët: Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), Agrobiznesit dhe Përpunimit të Drurit.

Fusha kryesore e intervenimit të Aktivitetitdo të jetë trajnimi i kandidatëve në kompetencat më të kërkuara për tre sektorët e fokusit të Aktivitetit në Nivelet 3, 4, ose 5 të Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve të Kosovës, që korrespondojnë me nivelin e arsimit parauniversitar, ose nëpërmjet edukimit joformal (kurse të shkurtra) me fokus në nevojat e punëdhënësve në lidhje me fuqinë punëtore.

Në varësi të disponueshmërisë së fondeve, PSWD pret të ndajë grante për organizatat e pranueshme në kuadër të kësaj KPA-je, me shumë minimale financimi prej 20,000 EUR për grant të ndarë dhe vlerë maksimale prej 80,000 EUR.

Aplikimet janë të hapura nga data 04 maj 2023 deri më 16 qershor 2023.

Për më shumë informata ju lutemi mos hezitoni të na kontaktoni në grants.pswd@irex.org.

Hyni në pakon e aplikimit dhe informatat shtesë këtu: RFA Packet - Albanian

SERBIAN

Aktivnost USAID-a za razvoj radne snage vođene privatnim sektorom na Kosovu,
Mogućnost za finansiranje, Inovativni grantovi za radnu snagu

Aktivnost razvoja radne snage vođene privatnim sektorom na Kosovu (PSWD) je petogodišnja aktivnost koju finansira Vlada Sjedinjenih Država preko Agencije Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID). Aktivnost koja traje od maja 2022. do maja 2027. godine, sprovodi Međunarodni odbor za istraživanje i razmenu (IREX).

Grantovi za inovacije radne snage objavljeni u sklopu ovog Poziva za podnošenje prijava (PZP) imaju za cilj da podrže razvoj novih programa obuke i/ili da ojačaju postojeće programe obuke kako bi odgovorili na identifikovane potrebe privatnog sektora za veštinama u tri sektora: Informacijska i komunikacijska tehnologija (ITK), Agrobiznis i Prerada drveta.

Glavna oblast intervencije ove Aktivnosti biće obuka kandidata u najtraženijim oblastima stručnosti za tri fokusna sektora Aktivnosti na nivoima 3, 4 ili 5 Nacionalnog okvira kvalifikacija Kosova, u skladu sa nivoom preduniverzitetskog obrazovanja ili kroz neformalno obrazovanje (kratki kursevi) sa fokusom na potrebe poslodavaca za radnom snagom.

U zavisnosti od dostupnosti sredstava, PSWD očekuje da dodeli grantove kvalifikovanim organizacijama u okviru ovog PZP-a sa minimalnim iznosom finansiranja od 20.000 evra i maksimalnim iznosom od 80.000 evra po grantu.

Poziv za podnošenje prijava (PZP) od 04. maja 2023. godine do 16. juna 2023. godine.

Za više informacija molimo vas da nam se obratite putem e-maila: grants.pswd@irex.org

Za pristup paketu za podnošenje prijava i dodatnim informacijama, molimo vas kliknite ovde: RFA Packet - Serbian

English:

USAID Private Sector-Led Workforce Development Activity (PSWD)
Request for Applications, Workforce Innovation Grants

The Private Sector Led Workforce Development Activity in Kosovo (PSWD) is a five-year activity funded by the United States Government through the United States Agency for International Development (USAID). The Activity, which runs from May 2022 to May 2027, is implemented by the International Research & Exchanges Board (IREX).

Workforce Innovation Grants issued under this RFA support the development of new training programs and/or strengthen existing training programs to respond to identified private-sector skills needs in three sectors: Agrobusiness, ICT and Wood Processing.

The main area of intervention of Activity will be on training of candidates in the most demanded competencies for the three focus sectors of the Activity in Levels 3, 4, or 5 of the National Qualifications Framework of Kosovo, correspondingly to the level of pre-university education or through non-formal education (short courses) with focus on employers’ workforce needs.

Subject to the availability of funds, PSWD expects to award grants to eligible organizations under this RFA, with a minimum funding amount per award of EUR 20,000 and a maximum ceiling of EUR 80,000.

Applications are open from May 4, 2023, to June 16, 2023.

For more information please do not hesitate to contact us at: grants.pswd@irex.org

Access application package and additional information here: RFA Packet - English

Shpalljet e fundit

Freelance expert (m/f)

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 16-06-2023

IT Business Consultant – SAP Allround...

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 01-07-2023

Shitës/e Menaxher/e i/e produktit (6)

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 15-06-2023

Mirëmbajtëse për fitnes (2)

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 16-06-2023

Logoped/e, Fizioterapeut/e

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 11-06-2023

Legal Consultant on Workforce Develop...

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 20-06-2023

Ekonomist (10)

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 12-06-2023

Call for expressions of interest

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 12-06-2023