business

ZYRTAR/E LIGJOR/E (1), PRAKTIKANT/E (1)

 • star Publikuar: 16-05-2023
 • star Skadon: 26-05-2023
Kompani Marigona I. Gashi
Kategori Ligjore
Numri i pozitave 2
Vendi i punës Lipjan
Shikime 6085

Zyra Ligjore e Avokates, MARIGONA I. GASHI me seli ne Rr. “Gjergj Fishta” nr. 38, Lipjan, shpall konkurs pune për këto pozita:

 • ZYRTAR/E LIGJOR/E (1 pozite), dhe
 • PRAKTIKANT/E (1 pozite)
 1. Detyrat e Punës për Zyrtar/e Ligjor/e:
 • Harton akte juridike nga veprimtaria e Zyrës së Avokatisë;
 • Bën hulumtime dhe analiza e lëndëve të caktuara dhe identifikon opsionet ose çështjet për shqyrtim;
 • Asiston në përfaqësime ligjore ne gjykatat e Republikës se Kosovë ose institucione tjera shtetërore;
 • Bënë pranimin-dorëzimin e parashtresave, sistemon dosjet, mbanë kalendarin për seancat gjyqësore dhe përcjellë afatet ligjore për përgatitjen e shkresave- seancave;
 • Kryen edhe punë tjera në pajtim me qëllimin e vendit të punës të cilat mund të kërkohen nga avokati –mbikëqyrësi.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Diploma ne Fakultetin Juridik, niveli Bachelor ose Master ( Moduli Civil)
 • 1 vit përvojë pune profesionale

Njohuritë/ Shkathtësitë e nevojshme

 • Të ketë nivel të lartë profesional dhe integritet personal;
 • T’i njohë mirë ligjet e aplikueshme bazike nga e drejta civile;
 • Aftësi të shkëlqyeshme të përpilimit të shkresave ligjore në gjuhën shqipe;
 • Shkathtësi të avancuara komunikuese me klientet;
 • Aftësi që t’i përshtatet dinamikës dhe mënyrës së punës;
 • Njohuri në Microsoft Office (Word, Excel, Outlook etj);
 • Te respektoj Kodin e Etikes se Odes se Avokateve.
 1. Detyrat e Punës për Praktikantin/Praktikanten:
 • Asiston në hartimin e akteve juridike nga veprimtaria e Zyrës së Avokatisë
 • Ndihmon në pranimin-dorëzimin e parashtresave, sistemimin e dosjeve, mbajtjen e kalendarit për seancat gjyqësore;
 • Kryen punë dhe detyra tjera sipas nevojave te zyrës ne koordinim me avokatin dhe zyrtarin ligjore;

Kualifikimet e kërkuara:

 • Student i vitit të tretë apo absolvent/e në Fakultetin Juridik

Njohuritë/Shkathtësitë

 • Aftësi që t’i përshtatet dinamikës dhe mënyrës së punës;
 • I/e gatshëm/e që të punoj si pjesë e ekipit;
 • Njohuri në Microsoft Office (Word, Excel, Outlook);
 • Entuziast për avancim dhe ngritje profesionale ne karriere;
 • Të ketë dëshirë dhe interesim për të mësuar gjëra të reja;
 • Aftësi të shkëlqyera të shkruarit dhe komunikimit verbale

Kushtet e pjesëmarrjes në konkurs:

Të drejtë aplikimi kanë të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës të moshës madhore të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar, janë në posedim të të drejtave civile dhe politike, kanë përgatitjen e nevojshme arsimore dhe aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave dhe të cilët kanë aftësi fizike që kërkohen për pozitën përkatëse.

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë CV-në e cila duhet ti ketë të bashkangjitura dokumentet për përgatitjen profesionale, përvojën e punës, dhe një letër motivimi.

Aplikacionet dergohen ne e-mail adresën: marigonagashi.law@gmail.com

Vetëm kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet sipas përshkrimit të pozitës ftohen në intervistë.

Konkursi është i hapur deri më datën: 26.05.2023.

Shpalljet e fundit

Freelance expert (m/f)

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 16-06-2023

IT Business Consultant – SAP Allround...

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 01-07-2023

Shitës/e Menaxher/e i/e produktit (6)

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 15-06-2023

Mirëmbajtëse për fitnes (2)

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 16-06-2023

Logoped/e, Fizioterapeut/e

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 11-06-2023

Legal Consultant on Workforce Develop...

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 20-06-2023

Ekonomist (10)

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 12-06-2023

Call for expressions of interest

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 12-06-2023