business

Za nezavisnog člana Upravnog odbora Kosovskog Fonda za Kreditno Jemstvo

 • star Publikuar: 18-05-2023
 • star Skadon: 01-06-2023
Kompani Fondi Kosovar per Garanci Kreditore
Kategori Të tjera
Numri i pozitave 1
Vendi i punës Prishtinë
Shikime 5148

U skladu sa članom 16, stav 1, podstav 1.4 Zakona br. 05/L-057 o osnivanju Kosovskog kreditno garantnog fonda, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 08/L-138, kao i članom 9, stav 3. Povelje Kosovskog kreditno-garantnog fonda (KGKF), objavljuje ovo:

KONKURS

Za nezavisnog člana Upravnog odbora Kosovskog Fonda za Kreditno Jemstvo

18/05/2023

Opis položaja

Nezavisni član će služiti u Upravnom odboru FKGK-a na mandat od četiri (4) godine za nadgledanje razvoja FKGK-a usvajanjem zdravih upravnih politika u cilju realizacije zakonskih i institucionalnih ciljeva FKGK-a.

Kvalifikacije i profesionalna podobnost

Da bi bio izabran za nezavisnog člana Odbora direktora FKGK-a, kandidat treba da ima:

 • univerzitetske kvalifikacije u oblasti ekonomije, finansija, prava ili druge relevantne oblasti;
 • da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva u bankarskom sektoru i/ili finansijskih usluga, uključujući oblast računovodstva/revizije;
 • da ispunjava sve standarde da je "sposoban i podoban" za položaj, kao što je propisano Zakonom br. 05/L-057 o osnivanju Kosovskog fonda za kreditno jemstvo (https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=11339) i Zakonom br. 04/L-093 o bankama, mikrofinansijskim institucijama i nebankarskim finansijskim institucijama (http://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2816;
 • da poznaje zakonski i regulativni okvir, kao i izazove bankarskog i finansijskog sektora, koje je stečeno kroz radno iskustvo;
 • odlične veštine usmene i pismene komunikacije na albanskom ili srpskom i engleskom jeziku;
 • sposobnost rada u radnom ambijentu timske orijentacije i učešća.

Isključujući kriterijumi

Kandidat ne može biti izabran za nezavisnog člana Odbora direktora FKGK-a ako:

 • je izabran zvaničnik, politički nameštenim ili lice koje je držalo birani ili rukovodeći položaj u političkoj stranci u bilo koje vreme tokom poslednjih dvanaest (12) meseci;
 • je šef u izvršnoj grani, član je ili šef Odbora finansijske institucije koju je licencirala CBK u bilo koje vreme tokom poslednjih dvanaest (12) meseci;
 • vrši funkciju civilnog službenika;
 • je udaljen sa položaja u banci od strane CBK-a;
 • ga je sud osudio za krivično delo za koje je licu zaprećena kazna zatvorom od jedne (1) godine ili više, kada nije postojala mogućnost novčane kazne;
 • je bio dužnik u stečajnom postupku ili insolventnosti (nemogućnosti plaćanja) tokom poslednjih deset (10) godina;
 • isključen ili suspendovan iz obavljanja profesije od strane nadležnog organa zbog nepriličnog ličnog ponašanja;
 • je bio direktor ili viši šef banke čija licenca je povučena ili je došlo do insolventnosti ili pokretanja druge vrste neželjene obavezne likvidacije tokom mandata tog direktora ili višeg šefa; ili
 • ima bilo kakav sukob interesa koji prema svojoj prirodi bi prouzrokovao da to lice ne bude u stanju da rutinski, verno, nezavisno i objektivno obavlja svoje dužnosti člana Odbora direktora FKGK-a.

Naknada

Svi članovi Odbora direktora, izuzev Upravnog direktora FKGK-a, primaju opravdanu naknadu za učešće na sastancima Odbora i sastancima komiteta Odbora. Visina naknade je uređena Statutom i internim politikama FKGK-a.

Opšte informacije za kandidate u vezi procedura za podnošenje prijave

Zainteresovani kandidati trebaju da dostave:

- Curriculum Vitae (CV), uključujući imena i kontakt informacije troje osoba sa kojima može stupiti u kontakt regrutni panel;

- Motivaciono pismo;

- Potpisanu izjavu pod zakletvom, kojom zainteresovani kandidat izjavljuje da su sve informacije navedene u CV-u i Motivacionom pismu istinite i tačne i da je svestan/svesna da će svako materijalno poricanje, bilo namerno ili iz nemara ili materijalno odstupanje od informacija navedenih u gorenavedenoj izjavi rezultovati trenutnim isključenjem iz daljeg razmatranja.

Razmatranje prijava i obaveštavanje kandidata

Proces regrutacije potencijalnih kandidata za oglašeni položaj "Nezavisni član Odbora direktora FKGK-a" će sprovoditi i upravljati donatori FKGK-a u skladu sa zakonskim ovlašćenjima propisanim u Zakonu br. 05/L-057 o osnivanju FKGK-a. Uprava i administrativno osoblje FKGK-a pruža neophodnu sekretarsku podršku.

Svi kandidati koji se prijave za ovaj položaj će biti obavešteni o rezultatu nakon okončanja procesa razmatranja prijava od strane donatora FKGK-a.

Nakon razmatranja prijava, donatori zadržavaju pravo da ne pozovu nijednog, pozovu jednog ili više potencijalnih kandidata na usmeni intervju. Donatori takođe zadržavaju pravo da prekinu proces regrutacije u odsustvu potencijalnih prikladnih kandidata.

Nakon okončanja procesa regrutacije, uspešni kandidat će proći kroz proces verifikacije kako bi se ocenilo da li ispunjava kriterijum da je "sposoban i podoban", kao što je propisano Zakonom br 04/L-093 o bankama, mikrofinansijskim institucijama i nebankarskim finansijskim institucijama (http://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2816);

Rok za podnošenje prijave:

Prijave se podnose samo u elektronskoj verziji na sledeći e-mail: recruitment@fondikgk.org najkasnije do 01/06/2023.

Shpalljet e fundit

Freelance expert (m/f)

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 16-06-2023

IT Business Consultant – SAP Allround...

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 01-07-2023

Shitës/e Menaxher/e i/e produktit (6)

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 15-06-2023

Mirëmbajtëse për fitnes (2)

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 16-06-2023

Logoped/e, Fizioterapeut/e

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 11-06-2023

Legal Consultant on Workforce Develop...

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 20-06-2023

Ekonomist (10)

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 12-06-2023

Call for expressions of interest

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 12-06-2023