Job
  • Kompani: UNDP in Kosovo
  • Adresa: Rruga Zagrebi, Nr. 58

Për UNDP in Kosovo

Rreth UNDP-së në Kosovë
Në terren në Kosovë që nga viti 1999, Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim ka fituar një reputacion si një partner i pavarur dhe me përvojë në përpjekjet kolektive për të ndërtuar dhe forcuar institucionet e Kosovës dhe për të arritur zhvillim të qëndrueshëm.

Çfarë duam të arrijmë?

PNUD punon globalisht për të forcuar kornizat e reja dhe për të krijuar zgjidhje inovative për zhvillimin, reduktimin e rrezikut nga fatkeqësitë dhe ndryshimet klimatike. Ne mbështesim përpjekjet e Kosovës për arritjen e Objektivave të reja të Zhvillimit të Qëndrueshëm, të cilat do të udhëheqin politikën dhe financimin e UNDP-së deri në vitin 2030.

Vizioni ynë është ai i një Kosove të begatë, gjithëpërfshirëse dhe politikisht stabile brenda Evropës. Në mbështetje të këtij vizioni, UNDP fokusohet në ndërtimin dhe ndarjen e zgjidhjeve në tre fusha:

· Qeverisja e përgjegjshme

· Rritja gjithëpërfshirëse dhe qëndrueshmëria ndaj klimës

· Kohezioni social