Log in
X

Company Name

Kolegji Universum

Phone Number

+37744144062

Company Place

Prishtinë

SHPALLJE PËR FURNIZIM ME PAJISJE

SHPALLJE PËR FURNIZIM ME PAJISJE

Information

Publish Date

19.11.2019

End Date

25.11.2019

Categories

Të tjera...

Job Places

Prishtinë

Job Description

SHPALLJE PËR FURNIZIM ME PAJISJE

Kërkesë për furnizim me pajisje të teknologjisë për prodhimin e qëndrueshëm të ushqimit për projektin ERASMUS + “MSc in Sustainable Food Production Systems/STEPS” me numër të referencës: 598963-EPP-1-2018-1-AL-EPPKA2-CBHE-JP, sipas marrëveshjes së grantit me numër: 2018-2504/001-001

Kolegji “Universum” fton subjektet afariste të regjistruara që ofrojnë pajisjet e prodhimit/përpunimit të ushqimit për nevojat e institucionit, të paraparë për LOT 2 te projektit STEPS.

Informatat lidhur me përshkrimin e pajisjeve mund t’i merrni duke kontaktuar përmes e-mailit hadis.karatashi@universum-ks.org , me subjekt: “Kerkese per Pajistjet STEPS-LOT2”

Pasi që pajisjet blehen me fondet nga projekti ERASMUS+ STEPS, operatorët ekonomik të interesuar për furnizim duhet të plotësojnë kushtet themelore të kërkuara nga donatori, të cilat janë si në vijim:

 • Autorizimi nga prodhuesi i pajisjeve
 • Garancioni minimum 12 muaj për pajisje
 • Vlera më e mirë për kosto (Best value for money)

Oferta duhet të përcjellet me këto dokumente obligative:

 • certifikata e regjistrimit të biznesit,
 • certifikata fiskale,
 • vërtetimi nga ATK për kryerjen e obligimeve tatimore,
 • katalog të prezantimit të produkteve dhe,
 • afati i furnizimit.

Ofertat do të konsultohen dhe përzgjidhen nga komisioni i formuar nga ekspertët e lëmisë, përzgjedhja do të bazohet në kriteret e mëposhtme:

 • Oferta më e lirë për produktet me specifikacionet teknike të kërkuara;
 • Referencat relevante profesionale ose kontratat e shitjes në tre vitet e fundit
 • Kohëzgjata e përvojës së kompanisë në fushën respektive

Dorëzimi i ofertës duhet të bëhet deri me datën: 25 Nëntorë, 2019 para orës 17:00, në këtë adresë:

“KOLEGJI UNIVERSUM
Rr. Imzot Nikprela p.n,
10000 Prishtina, Republika e Kosovës“

Ose me e-mail: hadis.karatashi@universum-ks.org , me subjektin: “Oferta per pajisjet STEPSLOT 2”

Kërkesa për qartësim apo informata shtesë mund të dërgohen në hadis.karatashi@universumks.org  apo në numrin e telefonit +383 (0) 44 144 062.

Expired

Share

Advertising