Log in
X

Company Name

Emona Group

Phone Number

Company Place

Vushtrri

Brand Menaxher/e, Menaxher/e Marketingu

Brand Menaxher/e, Menaxher/e Marketingu

Information

Publish Date

01.10.2019

End Date

15.10.2019

Categories

Menaxher | Marketing

Job Places

Vushtrri

Job Description

KONKURS

EMONA Group, si distributor ekskluzivë në tregun e Kosovës për disa brende të njohura ushqimore dhe hixhienike kërkon të punësoj:

 1. Brand Menaxher/e             (1)
 2. Menaxher/e Marketingu   (1)      

Detyrat dhe përgjegjësitë për Brand Menaxher/e:

 • Është përgjegjës për çështjet që lidhen me brendin e caktuar;
 • Planifikon dhe mbikqyrë ecurinë e produkteve në treg të brendit të caktuar;
 • Analizon pozicionimin e brendit në treg (çmimet, konkurrencën, marketingun dhe promocionet);
 • Zhvillon dhe implementon aktivitetet e marketingut bazuar në strategjinë e brendit;
 • Përgatitjen e raporteve sipas kërkesave të bordit drejtues;
 • Koordinimin dhe bashkëpunimin me menaxherin e marketingut në lidhje me aktivitetet e marketingut në lidhje me brendin;
 • Monitoron ekzekutimin e standardeve të brendit dhe rregullave të tij.

Kriteret e punësimit-Brand Menaxher/e:

 • Përvojë relevante të punës së paku 2 vite në distribuim;
 • Diplomë Universiteti në drejtimet: Menaxhment, Administrim Biznesi, Marketing ose të ngjashme;
 • Aftësi të mira menaxheriale, komunikuese dhe organizative;
 • Njohja e gjuhës angleze (E domosdoshme)
 • Të ketë aftësi të mira të planifikimit, komunikimit dhe të punës ekipore;
 • Të ketë njohuri të mira në MS Office (Windows, Excel, Power Point) dhe programeve aplikative;
 • Patent shoferi (Kategoria B).

Detyrat dhe përgjegjësitë për Menaxher/e Marketingu;

 • Identifikimin, zhvillimin dhe vlerësimin e strategjive të marketingut ;
 • Hulumton dhe analizon zhvillimet dhe trendet e tregut ;
 • Formimin e aktiviteteve të marketingut dhe politikave për të promovuar produktet ;
 • Hartimin e buxhetit vjetor dhe planit të marketingut ;
 • Të analizojë prezencën e produkteve në treg dhe konkurrencën ;
 • Synon shfaqjet tregtare (panairet), konferencat dhe takimet e shitjes ;
 • Përkujdeset që aktivitetet e marketingut janë konform afateve të caktuara ;
 • Menaxhon me ekipin e marketingut dhe promocionit ;

Kriteret e punësimit për Menaxher/e Marketingu:

 • Diplomë universitare në fushën e Marketingut, Administrim Biznesi apo të ngjajshme;
 • Përvojë pune së paku 2 vite;
 • Aftësi të mira menaxheriale, komunikuese dhe organizative;
 • Të jetë i gatshëm për punë ekipore, sfida dhe hulumtim të tregut;
 • Të ketë njohuri të gjuhës angleze;
 • Të ketë njohuri të shkëlqyera kompjuterike;
 • Patent shoferi, kategoria (B) e obliguar.

Udhëzime rreth aplikimit:

Kandidatët e interesuar për punë, duhet të dërgojnë CV në: hr@emonagroup.com ose edhe personalisht në zyrën qendrore Rr. Ajet Gërguri Nr.42, Vushtrri, Kosovë. Tel +383 (0) 28 570 665

Ju lutem që te Subjekti e shenoni pozitën e punës për të cilën aplikoni!

Konkursi është i hapur nga data 01.10.2019 deri me datën 15.10.2019.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook