Log in
X

Company Name

Ministria e Financave

Phone Number

038/200/34/299

Company Place

Prishtinë

Zyrtar për Alokime

Zyrtar për Alokime

Information

Publish Date

10.09.2019

End Date

21.09.2019

Categories

Ministri

Job Places

Prishtinë

Job Description

Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada – Government
Ministria e Financave - Ministarstvo za Finansija - Ministry of Finance
Thesari i Kosovës – Trezor Kosova - Treasury of Kosova

Duke u bazuar në Ligjin nr. 03/L-149 Për Shërbimin Civil të Kosovës, Rregulloren nr. 02/2010 Për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil te Republikës se Kosovës, si dhe nenin 4.2. të Ligjit Bazik 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, Thesari në Ministrinë e Financave, publikon këtë:

KONKURS

Institucioni: Thesari i Kosovës – Ministria e Financave
Titulli i pozitës: Zyrtar për Alokime
Divizioni: Menaxhimi i Parave të Gatshme
Numri i referencës: 23/2019/ TH-   BF/550 
Kategoria Funksionale: Niveli profesional
Koeficienti: 7 / Grada9
Lloji i pozitës: i Karrierës
Orari i Punës: 40 orë në javë (me orar te plote )
Kohëzgjatja e emërimit: nëpunësi i karrierës (pa afat te caktuar)
Periudha provuese:
Dymbëdhjetë (12) muaj
Nëpunësi raporton te: Udhëheqësi i Divizionit të MPG
Vendi i punës: Prishtinë, Ndërtesa e Qeverisë se Republikës së Kosovës

Qëllimi i vendit të punës:

Realizimin e detyrave të parapara për pozitën përkatëse në funksion të menaxhimit efikas të menaxhimit të parasë së gatshme. 

Detyrat dhe Përgjegjësitë:            

 • Përgjegjës për pranimin dhe kontrollimin e planit të rrjedhës së parasë së gatshme për Organizata Buxhetore;
 • Përgjegjës për analizimin dhe lejimin e  alokimeve me kohe në përputhje me planin dhe ne harmoni të plotë me buxhetin sipas programeve për kategori ekonomike të lejuara me Ligjin për buxhet.
 • Përgjegjës për alokimin e te hyrave vetanake, fonde në mirëbesim dhe donacione për organizata buxhetore.
 • Monitorimi i ekzekutimit te buxhetit  për organizatat buxhetore nëpërmes alokimeve në harmoni te plotë me buxhetin  sipas  programeve dhe kategorive  ekonomike te lejuara më Ligjin për Buxhet.
 • Përgjegjës për harmonizimin e planit të rrjedhës së parasë së gatshme dhe alokimin e mjeteve për  rastet kur fondet shtesë vihen në dispozicion për shpenzime në kuadër të ndarjes buxhetore, ose kur për arsye të ndryshme ndodhin ndryshime në ndarjet buxhetore te lejuara me Ligjin e Buxhetit;
 • Asiston udhëheqësin e njësisë ne Menaxhimin e Llogarive Bankare, në të gjitha aktivitetet që kanë të bëjnë me menaxhim te llogarive bankare.
 • Kompletimi dhe arkivimi i të gjitha dokumenteve  për alokimet e lejuara.
 • Kryen edhe detyra tjera të deleguara nga Udhëheqësi.

Kualifikimi dhe përvoja

 • Diploma e Universitetit në fushën e Ekonomisë;
 • Përvojë profesionale - 2 vjeçare, pas diplomimit.

Shkathtësitë e kërkuara

 • Njohuri të thellë në fushën profesionale specifike të fituar përmes arsimimit universitar;
 • Njohuri të gjuhës Angleze, në të folur dhe të shkruar e obligueshme;
 • Aftësi për të krijuar marrëdhënie pune të shkëlqyeshme ndër-personale, dhe për të menaxhuar;
 • Aftësi që çështjet e ndërlikuara të  analizohen dhe përcillen në mënyrë efektive dhe efikase;
 • Aftësi të mira për të përcaktuar prioritetin e detyrave të rëndësishme dhe aftësi për të punuar nën presion;
 • Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel, Power Point, Access);
 • Aftësi të avancuara analitike dhe transmetuese.

INFORMATË E PËRGJITHSHME  PËR KANDIDATËT LIDHUR ME PROCEDURAT E KONKURIMIT

Thesari - Ministria Financave ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjitha komunitetet në Kosovë.

Komunitetet jo shumicë kanë të drejtë  për përfaqësim të drejtë dhe proporcional  ne organet e shërbimit civil siç specifikohet  në nenin 11, paragrafi 3 të Ligjit Nr. 03/L-149  për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës.

Aplikacionit duhet t`i bashkëngjiten  dokumentet përcjellëse si vijon: Formulari i plotësuar i aplikimit, dëshminë për kualifikimet arsimore dhe profesionale (diplomat e fituara jashtë vendit duhet të jenë të nostrifikuara nga MASHT-i), dëshminë e përvojës së punës ( raport nga Trusti i Pensional i Kosovës), një CV. Për kualifikimet e kërkuara kërkohen dëshmi: certifikata ose diploma relevante, etj.

Kërkesa për punësim dhe përshkrimi i punës mund të merret në recepcionin e  ndërtesës së  Qeverisë së Republikës së Kosovës (rruga Nëna Terezë p.n.). Formularin zyrtar për aplikim, mund ta gjeni edhe në Web faqen: mf.rks-gov.net 

Dokumentacioni duhet të dorëzohen në Divizionin e burimeve njerëzore, Ndërtesa e Qeverisë, kati i 0, zyra nr.P24.

Përdorimi i formularit të gabueshëm dhe ai i pakompletuar me të dhënat e kërkuara do të konsiderohet i pavlefshëm.

Për  shkak të  numrit të madh të kërkesave të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Kandidatet e përzgjedhur në listën e ngushtë do t’i nënshtrohen testimit me shkrim dhe intervistimit.

Afati i konkurrimit është prej datës 07.09.2019 deri me datën 21.09.2019, deri në orën 16:00 (ora zyrtare e objektit).

Konkursi  është i hapur pesëmbëdhjetë ( 15 ) ditë nga dita e publikimit. Kërkesat e dërguara  pas datës së fundit të  konkurrimit nuk do të pranohen.  Për informata shtesë, ju lutemi telefononi në numrat: 038 200 34 066.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook