Log in
X

Company Name

HIB PETROL SH.P.K

Phone Number

049/949-300, 038/777-777

Company Place

Prishtinë

SHITËS NË POMPË, KAMARIER(F), BANAKIER(F), NDIHMËS KUZHINIER(F), SHITËS/E NË MARKET, PUNËTOR NË AUTOLARJE, MIRËMBAJTËS ( PASTRUES)(F)

SHITËS NË POMPË, KAMARIER(F), BANAKIER(F), NDIHMËS KUZHINIER(F), SHITËS/E NË MARKET, PUNËTOR NË AUTOLARJE, MIRËMBAJTËS ( PASTRUES)(F)

Information

Publish Date

03.09.2019

End Date

03.10.2019

Categories

Hoteleri

Job Places

Prishtinë

Job Description

Me qëllim të ofrimit të shërbimeve me efikase ndaj kërkesave të shtuara për sezonin veror Korporata HIB Petrol Sh.P.K, shpall konkurs për pozitat në të gjitha njësitë:

1. SHITËS NË POMPË

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Ti mirëpres dhe përshëndet klinetet ;
 • T’i furnizojë klinetet me derivate sipas kërkesave të tyre.
 • Të sigurohet që klinetet të jenë të kënaqur me shërbimin si dhe të përgjigjet në mënyrë profesionale ndaj çdo kërkese të tyre;
 • Të prezantojë kuponin fiskal si dhe të bëj pagesat me cash apo të shoqëron klientin në zyre deri në përfundimin e proceduarës së pagesës me kartel bankare ;
 • Të sigurohet që të gjitha hapësirat ku zhvillohet puna të jëtë e pastër.
 • Ti përfundojë detyrat shtesë që janë të nevojshme për një funksionim efikas të punës në pompë
 • Përkujdeset për raftet (vendosja dhe largimi i artikujve) që janë të ekpozuar si :vajrat, anifrizat dhe shaponet e ndryshëm për vetura sipas standardeve të kompanisë dhe informon mbikëqyrësin për çdo parregullsi.
 • Kryen edhe punë tjera sipas kërkesave të menaxherit të drejtpërdrejtë

Kushtet:

 • Të ketë përfunduar së paku shkollimin e mesëm;
 • Të këtë përvoj pune në shitje;
 • Të jetë bashkëpunuese dhe kolegiale;
 • Të jëtë ambicioez për punë;
 • Mos të ketë pengesa ligjore për punë.

 

2. KAMARIER

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • T’i mirëpres dhe përshëndet mysafirët;
 • T’i informojë mysafirët rreth menysë dhe të bëjë rekomandime sipas nevojës;
 • Të merr porosinë si dhe të servojë ushqimin dhe pijet e kërkuara;
 • Të sigurohet gjatë gjithë kohës që mysafirët të jenë të kënaqur me shërbimin si dhe të përgjigjet në mënyrë profesionale ndaj çdo kërkese të tyre;
 • Të prezantojë kuponin fiskal si dhe të bëjë pagesat;
 • Të sigurohet që të gjitha hapësirat e restorantit janë të rregulluara dhe të pastruara
 • T’i përfundojë detyrat shtesë që janë të nevojshme për një funksionim efikas të punës së picerisë.
 • Të jetë në gjendje të pranojë përgjegjësi dhe detyra shtesë që i caktohen nga Udhëheqësit e picerisë.

Kushtet:

 • Të ketë përfunduar shkollimin e mesëm, përparësi me shkollim hoteleri;
 • Të këtë përvojë pune së paku 1 vit;
 • Të jetë bashkëpunues dhe kolegial;
 • Të jëtë ambicioz për punë;
 • Mos të ketë pengesa ligjore për punë.

 

3. BANAKIER

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Të merr porosinë nga kamarieri;
 • Të përgatisë pijet e nxehta si dhe ato alkoolike dhe jo-alkoholike në përputhje me standardet e Picerisë;
 • Të sigurohet që hapësira e banakut të jetë e rregulluar dhe e pastruar gjatë gjithë kohës;
 • T’i lajë gotat, filxhanat dhe pjesët tjera aksesore që përdoren për pije.
 • Të sigurohet që bari të jetë i furnizuar gjatë gjithë kohës me artikujt e nevojshëm;
 • T’i përfundojë detyrat shtesë që janë të nevojshme për një funksionim efikas të punës së picerisë;
 • Të jetë në gjendje të pranojë përgjegjësi dhe detyra shtesë që i caktohen nga Udhëheqësit e picerisë

Kushtet:

 • Të ketë përfunduar shkollimin e mesëm, përparësi me shkollim hoteleri;
 • Të këtë përvojë pune së paku 1 vit;
 • Të jetë bashkëpunues dhe kolegial;
 • Të jëtë ambicioz për punë;
 • Mos të ketë pengesa ligjore për punë.

 

4. NDIHMËS KUZHINIER

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Vëzhgon dhe pastron hapësirat e përgatitjes së ushqimit, siç janë pajisjet dhe sipërfaqet ku punohet, apo hapësirat e servimit për të siguruar kushte të sigurta dhe higjienike gjatë përgatitjes së ushqimit.
 • Përkujdeset që ushqimi të jetë i ruajtur dhe zier në temperaturë të duhur, duke rregulluar temperaturat e furrave, skarave dhe pajisjeve tjera.
 • Përkujdeset për freskinë e ushqimit dhe përbërësve tjerë duke kontrolluar cilësinë, mbajtjen nën kujdes të artikujve të vjetër dhe të rinj dhe duke bërë zhvendosjen/rrotullimin e artikujve.
 • Përgadit dhe zien/pjek ushqimin sipas recetave, vlerësimit personal dhe përvojës.
 • E ndan, rregullon dhe dekoron ushqimin si dhe ua servon atë kamerierëve apo mysafirëve
 • Kryen edhe punë tjera sipas kërkesave të menaxherit të drejtpërdrejtë

Kushtet:

 • Të ketë përfunduar shkollimin e mesëm, përparësi me shkollim hoteleri
 • Të këtë përvojë pune së paku 1 vit;
 • Të jetë bashkëpunues dhe kolegial;
 • Të jëtë ambicioz për punë;
 • Mos të ketë pengesa ligjore për punë;

 

5. SHITËS/E NË MARKET

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Përkujdeset për tërë marketin, menaxhon raftet (vendosja dhe largimi i artikujve) dhe depon sipas standardeve të kompanisë dhe informon mbikëqyrësin për çdo parregullsi
 • Përkujdeset për kualitetin e artikujve, përkatësisht afatet e skadencës
 • Përgjegjëse për sasinë dhe freskinë e artikujve që jeni përcaktuar të kujdeseni
 • Përgjegjëse për mirëmbajtjen e higjienës në sektorin që përkujdeset dhe ndihmon kolegët
 • Informimi i vazhdueshëm tek menaxheri rreth afateve të artikujve dhe sasisë së tyre
 • Shërben dhe ndihmon konsumatorët për të përmbushur nevojat e tyre
 • Informon konsumatorët për risitë në market, ndihmon në paketimin e artikujve
 • Informohet nga konsumatorët për kërkesat/ ankesat e tyre dhe raporton tek menaxheri
 • Kujdeset që çmimet në rafte të përputhen me çmimet te arka për produktet përkatëse
 • Të prezantoj kuponin fiskal si dhe të bëj pagesat;
 • Performon edhe në detyra tjera të kërkuara nga Mbikëqyrësi Direkt.

Kushtet:

 • Të ketë përfunduar së paku shkollimin e mesëm;
 • Të këtë përvoj pune në shitje;
 • Të jetë bashkëpunuese dhe kolegiale;
 • Të jëtë ambicioz për punë;
 • Mos të ketë pengesa ligjore për punë.

 

6. PUNËTOR NË AUTOLARJE

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Të bëjë pastrimin e veturave të klienteve dhe të kompanisë brenda dhe jashtë sipas kerkesës se tyre.
 • Për pastrim të perdorën mjete dhe paisje higjenike sipas rregullave me qëllim te mos shkaktohet dëm automjeteve.
 • Vendi i punës dhe mjetët e punës pas çdo përfundimit të orarit të pastrohen dhe vendosen ne vendin e caktuar.
 • Të bëjë pagesat sipas rregullorës që e ka njësia ku punon.
 • Kryen punë të tjera sipas nevojës me kërkesë të Menaxherit të Njësisë.

Kushtet:

 • Të ketë përfunduar së paku shkollimin e mesëm;
 • Të këtë përvoj pune në shitje;
 • Të jetë bashkëpunuese dhe kolegial;
 • Të jëtë ambicioez për punë;
 • Mos të ketë pengesa ligjore për punë.

 

7. MIRËMBAJTËS ( PASTRUES)

Detyrat dhe përgjegjësitë:         

 • Mirëmbanë pastërtinë në hapësirat e kopshtit;
 • Mirëmbanë pastërtinë në hapsirat e zyrave dhe të oborrit;
 • Sipas nevojës pastron xhamat e dritareve;
 • Asiston në palimin e mallit në depo të marketit;
 • Monitoron procesin e shkarkimit të derivateve të naftës në Rezervuar nga Autoboti

Kushtet:

 • Të ketë përfunduar shkollimin fillor;
 • Të jëtë ambicioz dhe të këtë vullnet për punë;
 • Të jëtë bashkëpunues dhe vetiniciator për të marrë detyra shtesë në kuadër të kësaj pozite;
 • Mos të ketë pengesa ligjore për punë

Të gjithë kandidatët e interesuar për këto pozita mund të aplikojnë duke dërguar aplikacionin dhe CV :

Online: përmes web faqës: http://hibpetrol.com/mundesi-punesimi/  ose

duke dërguar aplikacionin në pikën më të afërt të HIB Petrol-it.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook