Log in
X

Company Name

Ministria e Drejtësisë

Phone Number

038-200 18-279

Company Place

Prishtinë

Vende të lira të punës (4)

Vende të lira të punës (4)

Information

Publish Date

02.09.2019

End Date

04.09.2019

Categories

Të tjera...

Job Places

Prishtinë

Job Description

K  O  N  K  U  R  S   

I. DEPARTAMENTI PËR PROFESIONE TË LIRA

1. Pozita:        Zyrtar i Lartë për Jurisprudencë, Ndërmjetësim dhe Administrator Falimentues - 1 (një) vend pune

Referenca:     MD/DPL/ 21 - 08 - 01- 2019

Koeficienti:    8

I përgjigjet:    Udhëheqësit të Divizionit për Jurisprudencë, Ndërmjetësim dhe Administrator Falimentues

Vendi:            Prishtinë

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Udhëheq punët administrativo profesionale të Jurisprudencës, Ndërmjetësim dhe Administratorët Falimentues, si dhe përgatitë raporte për mbikëqyrjet e kryera;
 • Përgatitë dokumentacionin për Jurisprudencë, Ndërmjetësim dhe Administratorë Falimentues;
 • Përgatitë pasqyrën e dokumentacionit dhe vendimet-certifikatat për Jurisprudencë, Ndërmjetësim dhe Administratorë Falimentues mbanë evidencën e Jurisprudencës, Ndërmjetësim dhe Administratorë Falimentues,
 • Mbanë evidencën e personave të cilët e kanë dhënë provimin për Jurisprudencës, Ndërmjetësimit dhe Administratorët Falimentues;
 • Jep ndihmë teknike Komisionit për dhënien e provimit për Jurisprudencës, Ndërmjetësim dhe Administratorët Falimentues;
 • Merr pjesë në përgatitjen e analizave dhe të mendimeve, të sqarimeve profesionale për zbatimin e ligjeve dhe të akteve nënligjore;
 • Vepron lidhur me parashtresat dhe ankesat e qytetarëve për punën e Jurisprudencës, Ndërmjetësimit dhe Administratorët Falimentues;
 • Kryen edhe punë të tjera të cilat i besohen nga udhëheqësi i divizionit.

Kualifikimi, përvoja, aftësitë dhe shkathtësite tjera:

 • Diplomë Universitare: Fakulteti Juridik;
 • Përvoje pune së paku tre (3) vite profesionale 
 • Kryen detyra të rëndësishme brenda fushës së përgjegjësisë profesionale;
 • Kontribuon në fushë të specializuar si dhe këshillon dhe zbaton procedurat relevante në përputhje me njohuritë profesionale;
 • Detyrat e punës, zakonisht përfshijnë kryerjen e hulumtimeve, analizave dhe dhënien e rekomandimeve për shqyrtim dhe miratim nga niveli më i lartë;
 • Këshillon dhe udhëzon personelin në nivelin më të ulët profesional dhe mund të udhëheqë një grup punues në projekte të caktuara;
 • Prirje për zgjidhjen e problemeve, për të vlerësuar faktorët relevantë dhe për të përdorur iniciativën për t’i përshtatur praktikat ekzistuese në situata dhe rrethana të reja;
 • Kërkohet aftësia për të punuar dhe komunikuar me autoritete të brendshme dhe të jashtme në nivel të njëjtë, të lartë ose më të ulët si dhe dhënia e këshillave në fushën përkatëse të përgjegjësisë;
 • Ushtron liri të konsiderueshme të veprimit në të gjitha çështjet e përditshme profesionale, procedurale dhe teknike, në përputhje me ligjet, rregulloret dhe udhëzimet administrative në fuqi. Kërkon ndihmë konsultative, këshilluese nga nëpunësit e nivelit më të lartë vetëm në çështjet që prekin politikat e përgjithshme;
 • Aftësi të bëjë vlerësime të drejta në situata komplekse. Mund të përfshijë mbikëqyrjen e personelit në nivel administrativ;
 • Njohja e gjuhës shqipe apo serbe.

II. DEPARTAMENTI PËR DREJTËSI TRANZICIONALE DHE MBËSHTETJE VIKTIMAVE TË KRIMIT

1. Pozita:        Zyrtar për Drejtësi Tranzicionale - 2 (dy) vende pune

Referenca:     MD/ DDTMVK/ 21 - 08 - 02- 2019

Koeficienti:    7

I përgjigjet:    Udhëheqësit të Divizionit për Drejtësi Tranzicionale

Vendi:            Prishtinë

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Identifikon, propozon dhe analizon politikat për fushën e drejtësisë tranzicionale;
 • Merr pjesë aktive në hartimin e akteve ligjore, dokumenteve politike dhe strategjike në fushën e drejtësisë tranzicionale;
 • Mbledh nga institucionet publike dhe qytetarët të dhënat për dëmet e luftës;
 • Asiston në mirëmbajtjen e  bazës së të dhënave për dokumentimin e krimeve dhe dëmeve të luftës;
 • Ndihmon në koordinimin e procesit të vlerësimit financiar të dëmeve të luftës;
 • Bashkërendimi dhe ndërlidhja e punëve, sipas nevojës me zyrtarët e tjerë të Departamentit për Drejtësi Tranzicionale dhe Mbështetje të Viktimave të Krimit dhe të divizioneve;
 • Raporton rregullisht te udhëheqësi rreth progresit në lidhje me planet e punës të miratuara;
 • Kryen të gjitha detyrat e tjera të përcaktuara nga udhëheqësi i divizionit apo udhëheqësi i Departamentit.

Kualifikimi, përvoja, aftësitë dhe shkathtësite tjera:

 • Diploma  universitare, fakulteti juridik;
 • Minimumi dy vite përvojë pune;
 • Njohuri dhe përvojë në fushën e drejtësisë Tranzicionale;
 • Shkathtësi në komunikim planifikim të punës dhe udhëheqje të ekipit;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim  të rekomandimeve dhe këshillave profesionale;
 • Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion;
 • Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (World,Excel,Power point, Access, internetit);

III. DEPARTAMENTI PËR FINANCA DHE SHËRBIME TË PËRGJITHSHME

1. Pozita:        Zyrtar për para të gatshme - 1 (një) vend pune

Referenca:     MD/ DFSHP/ 21 - 08 - 03- 2019

Koeficienti:    7

I përgjigjet:    Udhëheqësit të Divizionit për Buxhet dhe Financa

Vendi:            Prishtinë

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Planifikon, pranon dhe pergadite pagesat me para të gatshme, avanset për udhëtime zyrtare, kartelat mbushese-vala dhe shpenzimet për përfaqsim-reprezentacion;
 • Përcjellë dhe analizon ecuritë e shpenzimeve të parasë së gatshme sipas linjave buxhetore, bazuar në Planin e Rrjedhës së Parasë dhe kërkesat paraprake të miratuara nga zyrtarët kompetent;
 • Përgjegjës për tërheqjen  e parave të gatshme nga banka komerciale, dhe të kartelave mbushëse nga Posta dhe Telekomunikacionit i Kosoves;
 • Bëne përgatitjen e formave të pagesave me transfer të jashtëm dhe të brendshëm dhe  i dergon te zyrtari shpenzues-certifikuesi ose në Ministria e Financave;
 • Pranon kërkesat për paradhënie (avanse) për udhëtime zyrtare, bënë kalkulimin e  shpenzimeve dhe mbylljen e paradhënieve;
 • Përgatitë raporte financiare për pagesat e kryera me para të gatshme sipas departamenteve- njësive buxhetore;
 • Përgatit raporte periodike dhe vjetore  lidhur me shpenzimet e parasë së gatshme dhe gjendjen buxhetore;
 • Zbaton aktet ligjore dhe nënligjore te cilat kan të bëjnë me të drejtat dhe obligimet e nëpunësve civil;
 • Kryen edhe pune te tjera  sipas nevojave dhe kërkesës se udhëheqësit të divizionit;
 • Për punën e vete i përgjigjet Udhëheqësit të Divizionit për Buxhet dhe Financa.

Kualifikimi, përvoja, aftësitë dhe shkathtësite tjera:

 • Diplome universitare: Fakulteti Ekonomik;
 • Dy (2) vite përvojë pune profesionale;
 • Ushtron detyrat profesionale me mbikëqyrje dhe udhëzime të herëpashershme. Udhëzohet dhe ndihmohet nga zyrtarët e nivelit më të lartë, në çështjet e politikave ose në çështjet më komplekse, ku kërkohet njohuri dhe përvojë më e madhe profesionale-teknike;
 • Aftësi për të bërë hulumtime për të përgatitur përmbledhje dhe analiza të informacionit dhe të identifikojë opsionet relevante për përkrahjen e vendimeve dhe rekomandimeve të nivelit më të lartë në kuadër të njësisë organizative;
 • Aftësi për të punuar dhe komunikuar me autoritete brenda dhe jashtë institucionit të nivelit të njëjtë për shkëmbimin e informatave dhe zhvillimin e punës në fushat me interes të përbashkët, dhe ofrimin e këshillave në çështjet e caktuara;
 • Aftësi për marrjen e vendimeve lidhur me metodat e punës në përputhje me standardet profesionale, pa u konsultuar me zyrtarët e nivelit më të lartë;
 • Shkathtesi kompjuterike te aplikacioneve te programeve (Word, Excel, Power Point, Internet);
 • Njohja e gjuhës shqipe apo serbe.

Marrja dhe dorëzimi i Aplikacioneve: Ministria e Drejtësisë / Divizioni për Burimeve Njerëzore, Rruga « Ish–Ndërtesa e Rilindjes» kati i 8 (tetë),  Zyra Nr. 803, Prishtinë, Kosovë;

Për informata të hollësishme mund të kontaktoni zyrën e Divizionit të Burimeve Njerëzore në, tel:  038 - 200 182 86, prej orës 08:00 – 16:00.

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e publikimit në njërën nga gazetat ditore, duke filluar nga data 21.08.2019gjer më datën 04.09.2019që konsiderohet si ditë e fundit e mbylljes së konkursit.

Aplikacionet e dërguara me postë, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë ditën e fundit të afatit për aplikim, do të konsiderohen të vlefshme dhe do të merren në shqyrtim nëse arrin brenda 4 ditësh, Aplikacionet që arrijn pas këtij afati dhe ato të pakompletuara nuk do të shqyrtohen fare.

Aplikacionit i bashkëngjiten kopjet e dokumentacionit mbi kualifikimin, përvojën dhe dokumentacionet tjera të nevojshme që kërkon vendi i punës për të cilin konkuroni.

Kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të informohen me shkrim ose me telefon në afat ligjor nga Divizioni i Burimeve Njerëzore dhe janë të obliguar të sjellin me vete dokumentet origjinale mbi kualifikimet dhe trajnimet e kryera për verifikim para Komisionit intervistues.

“Shërbimi Civil i Kosovës u shërben të gjithë banorëve të Kosovës dhe mirëpret aplikimet nga femrat dhe meshkujt e të gjitha komuniteteve të Kosovës”.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook