Log in
X

Company Name

Begema

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Profesor i Gjuhës Angleze (2), Profesor i Gjuhës Gjermane (2)

Profesor i Gjuhës Angleze (2), Profesor i Gjuhës Gjermane (2)

Information

Publish Date

21.08.2019

End Date

31.08.2019

Categories

| Arsim & Edukim

Job Places

Prishtinë

Job Description

KONKURS

Për plotësimin e vendeve të lira të punës në Begema, Shkolle e Gjuhëve të Huaja në Hajvali -Prishtinë, për vitin shkollor 2019/2020.

Profesor i Gjuhës Angleze: 2 Pozita

 • Puna me grupe te Rregullta
 • Puna me grupe te minoriteteve (Njohja e Gjuhës Serbo-Kroate e Obligueshme)

Profesor i Gjuhës Gjermane: 2 Pozita

 • Puna me grupe te Rregullta
 • Puna me grupe te minoriteteve (Njohja e Gjuhës Serbo-Kroate e Obligueshme)

Përshkrimi I punëve dhe të detyrave të punës:

 • Për punën e vet në mënyrë të drejtpërdrejtë i përgjigjet drejtorit te Shkollës;
 • Në punë paraqitet së paku 10 minuta para fillimit te orës së mësimit;
 • Njofton koordinatorin për mësim, përkatësisht punonjësen e administratës lidhur me mbarëvajtjen e procesit mësimor dhe problemet eventuale që paraqiten;
 • Bashkëpunon me mësimdhënësit tjerë dhe me koordinatorin me qëllim të ngritjes së vazhdueshme të cilësisë së punës;
 • Planifikon dhe përgatitë mësimin në bazë ditore, mujore dhe periodike (për një nivel) dhe këtë e dëshmon para drejtorit te shkollës me materialet përkatëse;
 • Organizon dhe kontrollon, përkatësisht mere pjesë në testet me shkrim , apo provimet me gojë, në grupin për të cilin angazhohet, apo sipas nevojës në grupet tjera;
 • Mbanë evidence të saktë për orët , vijuesit, dhe procesin e mësimit sipas rregullave të punës dhe ditarit të mësimit;
 • Kontakton me vijuesit-prindërit për mirëvajtjen e mësimit;
 • Eshtë I detyruar që në procesin e punës të jetë vazhdimisht kreativ, të punon në zhvillimin e aftësive të veta për mësimdhënie, të përdorë material dhe literature shtesë në orë, të angazhohet që krahas mësimit t’i kontribuon edukimit të vijuesve
 • Eshtë përgjegjës për sigurimin e rregullsisë gjatë procesit mësimor dhe për ruajtjen e inventarit dhe të pajimeve në klasë.

Kushtet e Konkursit:

Për vendet e punës të shënuar më lartë, kërkohet përgatitja përkatëse profesionale. Kandidatët të cilët aplikojnë për këto vende pune, përveç kushteve të përgjithshme të parapara me ligj, duhet ti plotësojnë edhe kushtet e veçanta:

 • Letër Motivuese
 • Diploma e Fakultetit përkatës,
 • Njohja e Gjuhës Serbo-Kroate për pozitat e shpallura me grupe te komuniteteve
 • Kopjen e letërnjoftimit,
 • Dëshmi mbi përvojën e punës ne fushën përkatëse
 • Certifikatat e trajnimeve

Si të Aplikoni

Aplikoni duke dërguar CV tuaj në e-mail adresën kursibegema@gmail.com me subject: 

 • Profesor i gjuhës Angleze.
 • Profesor i gjuhës Gjermane.

Afati i fundit për aplikim është data 31Gusht 2019.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook