Log in
X

Company Name

Ministria e Shëndetësisë

Phone Number

038 212 -276

Company Place

Prishtinë

Punëtor teknik (3)

Punëtor teknik (3)

Information

Publish Date

01.08.2019

End Date

15.08.2019

Categories

Ministri

Job Places

Prishtinë

Job Description

Republika e Kosovës

Republika Kosova - Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Shëndetësisë

Ministarstvo Zdravstvoa  - Ministry of Health

Bazuar në nenin 8 të  Ligjit Nr. 03/L-212 i Punës, si dhe në mbështetje të Udhëzimit Administrativ (MPMS) Nr. 07/2017 Për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, Ministria e Shëndetësisë shpallë Konkurs Publik:

              SHPALLJA E KONKURSIT

Institucioni:                   Ministria e Shëndetësisë 

Departamenti:               Divizioni i Farmacisë  / Depo e farmacisë   

Titulli i punës:               Punëtor teknik – (3 pozita)

Orari i punës:                Orar të plotë (40 orë në javë)

Koeficienti:                    6

Mbikëqyrësi:                  Zyrtari i farmacisë në Depo

Kohëzgjatja e kontratës: Një (1) vit, me mundësi vazhdimi

Nr. i Referencës:           MSh-20/08/2019

Detyrat dhe përgjegjësitë:

  1. Ngarkim shkarkimi i mallit;
  2. Asistimi në selektimin e mallit;
  3. Kryen punët e mirëmbajtjes së depos;
  4. Pastrimin e hapësirave të punës dhe hapësirave të jashtme të depos;
  5. Si dhe aktivitet tjera të kërkuara nga mbikëqyrësi i drejtpërdrejt qe lidhen me vendin e punës;

Kualifikimi, përvoja, aftësitë dhe karakteristikat personale:

  • Diploma e Shkollës së Mesme;
  • Së paku një (1) vit përvojë pune në fushën përkatëse;
  • Njohuri në fushën përkatëse të depos së farmacisë;
  • Aftësia për të organizuar punën e nivelit përkatës;

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim: Të drejtë aplikimi kanë të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës të moshës madhore të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar, kanë mbaruar shkollimin adekuat dhe kanë aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave.

Data e hapjes dhe mbylljes së konkursit:  01.08.2019 deri 15.08.2019

Paraqitja e kërkesave:  Aplikacionet  merren në Recepcion ose faqen zyrtare, dhe dorëzohen në zyrën  nr. 23 të Ministrisë së Shëndetësisë, Lagja Arbëria,  rruga e Zagrebit p.n. (ish Spitali i Mushkërive).

Në aplikacion duhet të cekët qartë titulli i vendit të punës dhe numri i referencës, dokumentet të  gjitha të jenë në kopje,  dhe nuk kthehen.

Kontaktet me telefon mund ti bëni në nr: 038  212 -276.

Aplikacionet e dërguara pas datës së mbylljes së konkursit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do të pranohen.

Expired

Share

Advertising