Log in
X

Company Name

AGJENCIA PËR NDIHMË JURDIKE FALAS

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Zyrtar/e Ligjor 2 LI/060 - Mitrovicë

Zyrtar/e Ligjor 2 LI/060 - Mitrovicë

Information

Publish Date

06.07.2019

End Date

20.07.2019

Categories

| Të tjera...

Job Places

Mitrovicë

Job Description

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE

AGJENCIA PËR NDIHMË JURDIKE FALAS

Në pajtim me nenin 18 parag. 1 të Ligjit nr.03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe Rregullores, Nr.02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Agjencia për Ndihmë Juridike Falas shpall:

K O N K U R S

Për plotësimin e vendeve të punës

Vendi i punës :     Zyrtar/e Ligjor 2 LI/060
Institucioni :       Agjencia për Ndihmë Juridike Falas
Departamenti :   Departamenti për Shërbime Juridike
Koeficienti :         Koeficienti 7
Vendi Punës:       ZRNJF-Mitrovicë, 1 (një) pozitë

Detyrat kryesore:  

 1. Ofron ndihmë juridike falas, aplikuesve të kualifikuar, në lëmin: civile, administrative, penale dhe kundërvajtëse, nëpërmjet :
  1. këshillave Juridike
  2. përpilimit te parashtesave dhe shkresave,
  3. pranimit te ankesave, kundër vendimeve për refuzimin e ndihmës juridike falas, duke e dorëzuar te njëjtën Komisionit për ankesa.
 2. Ofron ndihmë juridike falas të menjëhershme, nëpërmjet telefonit, personave të arrestuar apo të ndaluar në polici, edhe pas orarit te punës (brenda 24 orëve).
 3. Angazhon avokatet nga lista e avokateve të ofruar nga OAK, njëkohësisht përcjell ecurinë e lëndës,
 4. Nxjerr vendime lidhur me aprovimin apo refuzimin e ndihmës juridike falas,
 5. Bashkëpunon me institucionet relevante lidhur me ofrimin e ndihmës juridike falas
 6. Kryen hulumtime dhe analiza lidhur me ofruesit dhe përfituesit e ndihmës juridike falas dhe prezanton rekomandimet nga të gjeturat hulumtuese,
 7. Kujdeset për respektimin e të gjitha afateve ligjore në pajtim me legjislacionin në fuqi të Republikës se Kosovës.
 8. Mban evidencë, ruan dhe arkivon lëndët e përfituesve të ndihmës juridike falas, dhe përpilon raporte të rregullta për mbikëqyrësin e drejtpërdrejtë, dhe kryen detyra tjera në përputhje me mandatin ligjor.

Kualifikimet:

 • Njohuri të thellë dhe të specializuar në fushën e legjislacionit dhe hartimin e akteve nënligjore
 • Njohuri te ligjeve dhe rregulloreve te aplikueshme
 • Shkathtësi ne komunikim planifikim të punës koordinimi eventual i personelit në nivel administrativ
 • Shkathtësi hulumtuese analitike vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave profesionale
 • Shkatrhtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Exel, Power Point, Access)
 • Diplomë Universitare-Fakulteti Juridik, minimum dy vite përvojë pune profesionale

Kohëzgjatja e emërimit:

Nëpunës i karrierës (përhershëm) Periudha provuese: Dymbëdhjetë (12) muaj.

Procedura e konkurrimit

Procedura e konkurrimit është e hapur për kandidatë të jashtëm si dhe nëpunës civil ekzistues të cilët i plotësojnë kriteret e konkursit.

Formulari për punësim mund të merret në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas Rr.” Zenel Salihu” nr. 30 Prishtinë, ne ZRNJF Mitrovicë-Objekti i Qendrës për Punë Sociale si dhe ne web faqen e ANJF-së anjf.rks-gov.net

Së bashku me formularin e punësimit duhet të dorëzohet dëshmia për kualifikim shkollor, kurset e ndjekura, dëshmitë për përvojën e punës, dy referenca, kopjet e dy raporteve te fundit te njëpasnjëshme të vlerësimit të punës, dokumente identifikuese.

Përdorimi i formularit të gabueshëm dhe ai i pakompletuar me të dhënat e kërkuara do të konsiderohet i pavlefshëm.

Kërkesat dorëzohen në Zyrën e Personelit nr. Nr. 3 në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas Rr.” Zenel Salihu” nr. 30 Prishtinë ose me postë.

Aktet ligjore dhe nënligjore që rregullojnë rekrutimin:

Ligji Nr. 03/L-149 mbi Shërbimin Civil të Kosovës si dhe Rregullorja Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim:

Të drejtë aplikimi kanë të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës të moshës madhore të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar, kanë mbaruar shkollimin adekuat dhe kanë aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave

Informatë e përgjithshme për të gjithë kandidatët

”Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë.
Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike, qendrore dhe lokale, siç specifikohet në Nenin 11, paragrafin 3 të Ligjit Nr. 03/L-149 mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës”.

Për shkak te numrit të madh të kërkesave të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Afati i konkurrimit është prej datës 06.07.2019 deri me datë 20.07.2019 deri në orën 16:00.

Kërkesat e dërguara pas datës së fundit të konkurrimit nuk do të pranohen.

Për informata shtesë, ju lutemi telefononi në numrin: 038 200 18 942

 

OGLAS ZA SLOBODNA RADNA MESTA

AGENCIJA ZA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ

U skladu sa ćlanom 18, paragraf 1, Zakona br.03/L-149 za Civilnu Službu Republike Kosova i Uredbe Br. 02/2010 o Procedurama Regrutiranja u Civilnoj Službi, Agencija za Besplatnu Pravnu Pomoć objavljuje:

K O N K U R S

Za popunu radnih mesta

Radno mesto:   Pravni Službenik/ca 2 LI/060
Institucija :       Agencija za Besplatnu Pravnu Pomoć
Departament : Odeljenje Pravne službe
Koeficijent :     Koeficijent 7
Radno mesto:   RKBPP Mitrovica 1 pozicije

Glavne dužnosti :

 1. Pruža besplatnu pravnu pomoć kvalifikovanim kandidatima iz oblasti: građanskog, upravnog, krivičnog i prekršajnog prava, kroz:
  1. pravne savete
  2. sastavljanje podnesaka i dopisa,
  3. primanje žalbi protiv odluka o odbijanju besplatne pravne pomoći, dostavljanjem istih Komisiju za pritužbe.
 2. Preko telefona pruza momentalnu besplatnu pravnu pomoc uhapsenimn ili pritvorenim licima u policiji I nakon radnog vremena.
 3. Angažuje advokata sa liste advokata koju obezbeđuje AKK, takođe prati tok slučaja,
 4. Donosi odluke u vezi sa prihvatanjem ili odbijanjem besplatne pravne pomoći,
 5. Sarađuje sa relevantnim institucijama o pružanju besplatne pravne pomoći,
 6. Obavlja istraživanja i analize o pružaocima i korisnicima besplatne pravne pomoći i daje preporuke iz rezultata istraživanja,
 7. Stara se o usaglašenosti sa svim zakonskim rokovima u skladu sa važećim zakonima Republike Kosovo.
 8. Vodi evidenciju, pohranjuje i arhivira predmete korisnika besplatne pravne pomoći, I sastavlja redovne izveštaje za direktnog nadzornika, I obavlja i druge poslove u skladu sa zakonskim mandatom.

Kvalifikacije:

 • Odlično i specijalizovano znanje u oblasti zakonodavstva i sastavljanje podzakonskih akata
 • Poznavanje važećih zakona i propisa;
 • Sposobnost u komunikaciji, planiranju rada, i eventualnom koordinaranju osoblja na administrativnom nivou;
 • Sposobnost u istrazivanju analitiku i u proceni, i formuliranju preporuka i profesionalnih saveta;
 • Odlične veštine u korišćenju računara, u aplikacijama ( Microsoft Word, Excel, Power Point, Acces);
 • Univerzitetska Diploma -Pravni Fakultet i najmanje dve godine profesionalnog radnog iskustva;

Trajanje imenovanja:

Službenik karijere (stalni), probni period: Dvanaest(12) meseci

Postupak konkurisanja

Postupak konkurisanja je otvoren za vanjske kandidate, kao i za postojeće civilne službenike koji ispunjavaju kriterijume oglasa

Obrazci za zapošljavanje mogu se podići u Agenciju za Besplatnu Pravnu Pomoć ul.” Zenel Salihu” br. 30, Priština, RKBPP Mitrovica, Zgrada Centra za Socijalni Rad i na internet stranici ABPP anjf.rks-gov.net

Formularu se priloze i dokaz o školskoj kvalifikaciji, pohadjani kursevi, dokazi o radnom iskustvu, dve preporuke, kopije dva zadnja izveštaja o oceni rada, i lićna dokumenta.

Upotreba pogrešnog formulara, i formulari nekompletirani sa traženim podacima smatraće se nevažećim.

Zahtevi se dostavljaju u Kancelariji Personala br. 3, u Agenciji za Besplatnu Pravnu Pomoć, ul. “Zenel Salihu” br. 30, Priština ili poštanskim putem.

Zakonski i podzakonski akti koji regulišu regrutiranje:

Zakon Br. 03/L-149 о Civilnoj Službi Kosova i Uredba br. 02/2010 о Procedurama Regrutiranja u Civilnoj Službi.

Uslovi ućestvovanja u regrutiranje

Pravo ućešća imaju svi držvaljani Republike Kosova, koji su zreli i imaju punu sposobnost za rad, imaju adekvatnu kvalifikaciju i stručnu sposobnost za obavljanje zadataka.

Opsta informacija za sve kandidate

”Kosovska Civilna Služba pruža jednake mogućnosti zapošljavanja za sve državljane Kosova i očekuje aplikacije od svih osoba muškog i ženskog pola. Nevecinske zajednice i njihovi pripadnici imaju pravo na pravicnu I proporcionalnu zastupljenost u organima civilne sluzbe na lokalnom i centralnom nivou javne uprave, kako se navodi u clanu 11, stav. 3 Zakona Br. Br. 03/L-149 о Civilnoj Službi Republike Kosova ”

Zbog velikog broja pristiglih zahteva, samo kandidati izabrani za uži krug biće kontaktirani.

Rok konkurisanja je od datuma 06.07.2019 do datuma 20.07.2019 do 16:00 časova

Zahtevi dostavljani posle zadnejg datuma konkurisanja neće se primati.

Za dodatne informacije, molimo vas da telefonirate na br. tel. 038 200 18 942

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook