Log in
X

Company Name

Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë

Phone Number

038 213 327

Company Place

Prishtinë

Psikolog, Pedagog

Psikolog, Pedagog

Information

Publish Date

27.06.2019

End Date

16.07.2019

Categories

Të tjera...

Job Places

Prishtinë

Job Description

Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada-Government

Ministria e Arsimit e Shkencës dhe e Teknologjisë
Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije
Ministry of Education, Science and Technology

Në bazë të nenit 8 të Ligjit të Punës (Ligji nr. 03/L-212-Gazeta zyrtare nr. 90/1 dhjetor 2010), UA-26/2013, zgjedhja e nëpunësve për ofrimin e shërbimeve profesionale në institucionet e arsimit parauniversitar, UA- 34/2014-Funksionimi i Këshillit pedagogjik- psikologjik në shkolla :

Shpall konkurs për “Psikologë dhe pedagogë”

Institucioni:            Ministria e Arsimit e Shkencës dhe e Teknologjisë

Titulli i vendit të punës:  

Psikologë dhe pedagogë në institucionet edukativo-arsimore;

Vendi i punës sipas regjioneve arsimore: Prishtinë 10 (6 psikologë dhe 4 pedagogë), Mitrovicë 5 (3 psikologë dhe 2 pedagogë), Prizren 9 (pesë psikologë dhe katër pedagogë), Ferizaj 8 (pesë psikologë dhe tre pedagogë), Pejë, 6 (tre psikologë dhe tre pedagogë) Gjilan, 6 ( katër psikologë dhe dy pedagogë) Gjakovë, 6 (katër psikologë dhe dy pedagogë)

Datë: 25.06.2019

Detyrat dhe përgjegjësitë:

Detyrat e pedagogëve:

 • Planifikimin, programin dhe organizimin e punës edukative - arsimore
 • Mbështetjen e hartimit dhe zbatimit të planit zhvillimor të shkollës
 • Koordinimin e punës së aktiveve personale, planprogramin e mësimdhënësve
 • Përkrahjen e klubeve të nxënësve, këshillat e prindërve dhe organet apo këshillat e tjera të shkollës
 • Merr pjesë në hulumtimin e nevojave arsimore, në hartimin dhe zbatimin e projekteve shkollore
 • Përcjellë dhe inkurajon futjen e risive dhe praktikave të mira pedagogjike
 • Pedagogu vepron në realizim të efektshëm të procesit edukativo-arsimor
 • Pedagogu ndihmon dhe udhëzon mësimdhënësit në zbatimin e metodologjive ndërvepruese të mësimdhënies duke promovuar filozofinë me nxënësin në qendër përmes ndihmës për implementimin e nxënies në bashkëpunim me mësimdhënësit duke i ndihmuar ata në përgatitjen e modeleve arsimore, planeve ditore dhe aspekteve të tjera të veprimtarisë arsimore.

Detyrat e psikologëve:

 • Psikologu bashkëpunon me pedagogun e shkollës në të gjitha çështjet e përbashkëta të këtyre dy profesioneve
 • Psikologu ka detyrë të kontribuojë në lehtësimin e procesit të të nxënit dhe promovon zhvillimin kognitiv, emocional, social dhe personal të nxënësit
 • Psikologu ofron ndihmë në tejkalimin e vështirësive të natyrës psikologjike me të gjithë akterët në shkollë
 • Psikologu punon me nxënës për të zhvilluar strategji efektive të të nxënit, zhvillimit social e personal të nxënësit
 • Psikologu bashkëpunon me mësimdhënës, prindër dhe komunitetin
 • Psikologu afron konsultime me mësimdhënës, prindër dhe komunitetin me qëllim të shëndetit sa më ë mirë të nxënësve
 • Psikologu bashkëpunon me institucione profesionale të shkollës, institucione të tjera sociale dhe shëndetësore dhe organizata të tjera me qëllim të përvetësimit të praktikave të mira.

Kualifikimet dhe kushtet në vendin e punës:

 1. Të kenë të paktën 3 vite përvojë pune në sistemin arsimor
 2. Psikologët të kenë përgatitje shkollore të nivelit master në Fakultetin Filozofik, degën e Psikologjisë- drejtimi: Psikologji shkollore dhe Këshillim, të fakultetit filozofik ( apo siç është rregulluar me UA 2014 për licencimin e mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorëve profesional)
 3. Pedagogët të kenë përgatitje shkollore të nivelit master në degën e Pedagogjisë përkatësisht Fakultetin e Edukimit, studimet katërvjeçare në Degën e Pedagogjisë apo siç është e rregulluar me UA 2014 për licencimin e mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorëve profesional)
 4. Njohuri dhe përvojë për sistemin arsimor
 5. Përvojë në zhvillimin e programeve dhe këshillimit
 6. Shkathtësi në komunikim planifikim të punës dhe udhëheqje të ekipit
 7. Shkathtësi këshillimi, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave profesionale;
 8. Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion;
 9. Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point, Access, Internetit).

Kushtet e pjesëmarrjes në konkurs:

Të drejtë aplikimi kanë të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës të moshës madhore, të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar, të kenë përgatitjen e nevojshme arsimore dhe aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave dhe aftësi fizike që kërkohen për pozitën përkatëse.

Data e mbylljes së konkursit: Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e publikimit në uebfaqen e MASHT-it dhe shtypin ditor. Data e mbylljes së konkursit 16.07.2019

Kandidatët aplikacionin (formularin për konkurrim) mund ta tërheqin në uebfaqen e MASHT-it http://masht.rks-gov.net/ , ose ta marrin në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, adresa: Rr. “Agim Ramadani” p.n. në zyrën 4, në arkivit ku edhe i dorëzojnë aplikacionet e plotësuara.

Aplikacionit duhet t’i bashkëngjiten: Kopja e letërnjoftimit, kopjet e dokumentacionit të kualifikimit si dhe dokumentacionet tjera të nevojshme sipas konkursit. Diplomat duhet të jenë të noterizuara.

Kërkesat e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Për shkak të numrit të madh të kërkesave të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Expired

Share

Advertising