Log in
X

Company Name

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

Phone Number

038/200 32 555

Company Place

Prishtinë

Zyrtar/e Administrativ/ e (Kodi: AD/450)

Zyrtar/e Administrativ/ e (Kodi: AD/450)

Information

Publish Date

17.06.2019

End Date

26.06.2019

Categories

Administratë | Ministri

Job Places

Prishtinë

Job Description

Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria –Vlada-Government

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor - Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja - Ministry of Environment and Spatial Planning

MINISTRIA E MJEDISIT DHE PLANIFIKIMIT HAPËSINOR

Duke u bazuar në Ligjin me Nr.03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës Neni 11 paragrafi 1 dhe 2 dhe Rregulloren Nr.02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, me 12.06.2019 bën:

SHPALLJEN E REKRUTIMIT

Për plotësimin e vendit të lirë të punës

Titulli i Vendit te Punës: Zyrtar/e Administrativ/ e (Kodi: AD/450)
Kategoria funksionale dhe grada e vendit të punës
Koeficienti: 5.00
Kohëzgjatja e emërimit: Nëpunësi i karrierës (përhershëm) - periudha provuese: dymbëdhjetë (12) muaj
Nr.Referencës së vendit të punës: MMPH - 12/2019
Përgjegjësitë mbikëqyrëse: Nuk ka
Departamenti: Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme
Raporton tek: Drejtori i Departamentit për Financa dhe Shërbime të Përgjithshme
Orari i punës: I plotë
Vendi: Prishtinë

 

Qëllimi i vendit të punës:

Brenda fushës specifike, kryen detyra profesionale dhe administrative sipas kërkesës për ofrimin e shërbimeve dhe produkteve që kontribuojnë në përmbushjen e objektivave të njësisë organizative. Funksionalizimi i Këshillit për Zbatim dhe Monitorim (KZM).

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Planifikon Takimet e Këshillit për Zbatim dhe Monitorim (KZM);
 • Përgatit agjendën e takimit dhe materialin e takimit;
 • Informon anëtarët e KZM – së për programin e takimit, kohen dhe vendin e takimit;
 • Siguron përkthimin;
 • Mban procesverbal gjatë takimeve;
 • Mban arkivin e fajllave përkatës;
 • Informon palët për procedurat e KZM – së;
 • Informon palët për vendimet përfundimtare të KZM - së;
 • Kryen edhe detyra tjetër në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi;

Kualifikimi i kërkuar

Diplomë universitare në drejtimet: Administratë Publike, Menaxhment, Informatikë, Matematikë apo Diploma e shkollës së lartë nga fushat e lartpërmendura.

Aftësitë, përvoja dhe atributet tjera që kërkohen

 • Njohuri profesionale në fushën përkatëse të punës, të cilat janë fituar përmes fakultetit pa përvoje pune ose shkollës së lartë me dy (2) vite përvojë pune.
 • Njohuri profesionale në fushën e administratës;
 • Shkathtësi për të organizuar punën e vet dhe për të koordinuar stafin e nivelit administrativ;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese të informacionit;
 • Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion;
 • Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point, Internetit);
 • Njohja e njërës prej gjuhëve zyrtare të Republikës së Kosovës (me shkrim dhe me gojë) është e domosdoshme përderisa njohja e gjuhës angleze është përparësi.

Kushtet e pjesëmarrjes në konkurs: Të drejtë aplikimi kanë të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës të moshës madhore të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar, kanë mbaruar shkollimin e lartë dhe kanë aftësi profesionale për kryerjen e detyrave. Pranimi në Shërbimin Civil të Kosovës mund të kryhet deri në një (1) vit para moshës së pensionimit.

Procedurat e Konkurrimit: Procedura e konkurrimit është e hapur për kandidatët e jashtëm si dhe nëpunës civil ekzistues.

Data e mbylljes së konkursit: Konkursi mbetet i hapur 15 ditë kalendarike nga dita e publikimit në web faqen e MMPH-së dhe shtypin ditor. Data e mbylljes së konkursit me 26.06.2019.

Paraqitja e kërkesave: Formularët për aplikim mund të merren në recepcionin e MMPH-së, ose mund të tërhiqen nga web faqja e MMPH-së në adresën http://mmph.rks-gov.net/  dhe dorëzohen në Divizionin e Burimeve Njerëzore në adresën: Ndërtesa e ish Rilindjes Kati 16 Nr. Zyrës 1617 – Prishtinë, çdo ditë pune nga ora 8:00 – 16:00. Për informata më të hollësishme mund të kontaktoni në nr.tel. 038/200 32 555.

Aplikacionit duhet t’i bashkëngjiten: Kopja e letërnjoftimit, kopjet e dokumentacionit të kualifikimit (diplomat e fituara jashtë vendit duhet të jenë të nostrifikuara nga MASHT-i), përvojës së punës, si dhe dokumentacionet tjera të nevojshme sipas konkursit, përderisa kandidati i suksesshëm duhet të sjell për plotësim të dosjes personale dhe: origjinalin e vërtetimit mjekësore dhe certifikatën që nuk është nën hetime.

Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë.

Komunitetet jo shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale, siç specifikohet në Nenin 11, paragrafi 3 të Ligjit Nr.03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës.

Për shkak të numrit të madh të kërkesave të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen në afat ligjor nga personeli i Divizionit të Burimeve Njerëzore. Kandidatet e përzgjedhur në listën e ngushtë do ti nënshtrohen testimit me shkrim dhe intervistimit e të cilët duhet të sjellin për konfirmim të gjitha dokumentet origjinale. Kërkesat e dërguara pas datës së fundit të mbylljes së shpalljes, nuk do të pranohen. Kërkesat e pakompletuara mund të refuzohen.

 

 

MINISTARSTVO SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA

Bazirajuci se u Zakonu Br.03/L-149 o Civilnoj Sluzbi Republike Kosova Clan 11 stav 1 i 2 i na Uredbu Br.02/2010 o Proceduri Regrutiranja u Civilnoj Sluzbi, na datum 12.06.2019 cini:

OBLJAVLJANJE REGRUTACIJE

Za popunjavanje slobodne radna mesta

Naziv radnog mesta: Administrativni službenik/ca   (Kodi: AD/450) 
Funkcionalna kategorija i grada radnog mesta
Koeficijenat: 5.00
Vreme trajanja imenovanja: Službenik za karijeru (stalni)- probni period: dvanaest (12) meseci 
Br.referencije radnog mesta: MSPP -- 12/2019
Nadzorne odgovornosti: Nema
Odeljenje: Finansije i Opšte Usluge
Izveštava kod: Direktor Odeljenja za Finansije i Opšte Usluge    
Radno vreme: Puno  
Mesto: Priština        


Svrha radnog mesta:

U okviru specifične oblasti, obavlja stučne i administrativne zadatke po zahtevu za pružanje usluga i proizvoda koji doprinose na ispunjavanju objektiva organizacione jedinice. Funksionalizacija saveta za sprovođenje i praćenje (SSP).

Dužnosti i odgovornosti:

 • Planira sastanke Saveta za sprovođenje i praćenje (SSP);
 • Priprema dnevni red sastanka i materijal za sastanke;
 • Informiše članove SSP-a o programu sastanka, vremenu i mestu sastanka;
 • Obezbeđuje prevod;
 • Vodi zapisnike tokom sastanaka;
 • Vodi arhivu odgovarajućih fajlova;
 • Informiše stranke o procedurama SSP-a;
 • Informisati stranke o konačnim odlukama SSP-a;
 • Obavlja i druge dužnosti u skladu sa zakonima i propisima koje nadzornik može povremeno opravdano zahtevati;

Potrebne kvalifikacije

Univerzitetska diploma iz: javne uprave, menadžmenta, informatike, matematike ili diploma vise škole iz navedenih oblasti.

Kvalifikacije, radno iskustvo i potrebne veštine:

 • Stručna znanja iz relevantne oblasti rada, koje stekao preko fakulteta bez radnog iskustva ili vise škole sa dve (2) godine radnog iskustva.
 • Stručna znanja iz oblasti uprave;
 • Sposobnosti organizovanja sopstvenog rada i koordinacije administrativnog osoblja;
 • Istraživačke, analitičke, informaciono ocenjivačke sposobnosti;
 • Sposobnosti za ispunjavanje zadataka i poslova pod pritiskom;
 • Kompjuterske sposobnosti aplikacije programa (Word, Excel, Power Point, Internet itd.);
 • Poznavanje jednog od službenih jezika Republike Kosovo (pismeno i usmeno) je neophodno, dok je poznavanje engleskog jezika prednost.

Uslovi ucesce na regrutaciji:

Pravo na aplikaciju imaju svi odrasli gradjani Republike Kosova, koji imaju punu pravnu sposobnost, imaju visoko obrazovanje i profesionalne vestine za obavljanje duznosti. Prijem u civilnoj Sluzbi Kosova moze se izvrsiti do jedne (1) godine prije penzionisanja .

Procedure konkurisanja: Procedura konkurisanja je objvljena javno kao I za sve javne sluzbenike koji rade u instituciji.

Krajni rok konkursa: Konkurs je otvoren 15 kalendarskih dana od dana objavljivanja u web stranu MSPP-a i u dnevnom listu. Krajni rok konkursa je 26.06.2019.

Prijava zahteva: Formulari za prijavu mogu se dobiti na recepciji MSPP, ili se mogu dobiti od web stranice MSPP-a na adresu http://mmph.rks-gov.net/ i dostavljaju se u Diviziju Lljudskih Resursa na adresu : Zgrada Bivši Rilindje sprat 16 Br.Kancelarije 1617 - Priština, svakog radnog dana od 8:00 - 16:00. Za dodatne informacije možete se obratiti nr.tel. 038 /200 32 555.

U Aplikaciji mora biti pridodata: Kopija lične karte, kopije dokumenata o kvalifikaciji (diplome stečene u inostranstvu treba da budu potvrđene od strane MONT-a), radnog iskustva, i druge neophodne dokumentacije po konkursa, dok uspešan kandidat mora da podnese lični dosije i: originalno lekarsko uverenje i uverenje koje nije pod istragom.

Kosovska Civilna služba pruža jednake mogućnosti zapošljavanja za sve građane Kosova i prima aplikacije muskaraca i zena iz svih Kosovskih zajednica.

Ne albanska zajednica i njihovi članovi imaju pravo na ravnopravnoj i proporcionalnoj zastupljenosti u organima civilne službe javne administracije centralne i lokalne, kao što je specifikovano u članu 11, stav 3 Zakona br. 03/Z-149 o Civilnoj službi Republike Kosova.

Zbog velikog broja dobijenih zahteva, bice pozvani samo kandidati koji su usli u uzi izbor po pravnom roku od osoblja Divizije za Ljudske Resurse. Kandidati izabrani na uži izbor će biti podvrgnuti pismenom testiranju i intervjuu koji mora osigurati potvrdu svih originalnih dokumenata. Zahtevi podneti nakon poslednjeg dana zatvaranja oglasa neće biti prihvaćene. Nepotpuni zahtevi se mogu biti odbijene.

Expired

Share

Advertising