Log in
X

Company Name

Këshilli Gjyqësor i Kosovës

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Praktikant/ë vullnetar/e (30)

Praktikant/ë vullnetar/e (30)

Information

Publish Date

06.06.2019

End Date

12.06.2019

Categories

Jurista

Job Places

Prishtinë

Job Description

Gjykata e Apelit e Republikës së Kosovës
shpall: Thirrje për rekrutim
Nr. 05/2019

Titulli i vendit të punës: Praktikant/ë vullnetar/e 30 (tridhjetë ) pozita
Nëpunësi mbikëqyrës: Administratori i Gjykatës
Kohëzgjatja e emërimit: Me afat të caktuar, në kohëzgjatje prej një viti(pa pagesë)
Vendi: Gjykata e Apelit Prishtinë
Përshkrimi i detyrave të punës:
Detyra e praktikantit: Ndihmon zyrën e administratës në organizimin dhe ruajtjen e lëndëve, si dhe menaxhimin e tyre në përgjithësi.

Detyrat kryesore:
Vepron në mbikëqyrjen e drejtpërsëdrejti të kryetarit të Gjykatës dhe nën mbikëqyrjen e përgjithshme të administratorit të Gjykatës;
Ndihmon punën në zyrën e administratës lidhur me organizimin dhe ruajtjen e lëndëve, si dhe në menaxhimin e tyre në përgjithësi;
Ndihmon gjyqtarët në punë që kanë të bëjnë me futjen e lëndëve në dosje;
Ndihmon në punën e zyrave të ndryshme në Gjykatë, duke përfshirë regjistrimin, hetimet, gjykimet etj; Kryen edhe punë tjera sipas nevojës:

Kualifikimet:
- Diploma e Fakultetit Juridik programi i studimeve (4) vjeçar apo 240 kredi ECTS ose Mastër,
- Njohuri të procedurave gjyqësore;
- Aftësi për kryerjen e hulumtimeve gjyqësore (juridike);
- Njohuri të mjaftueshme ligjore;
- Aftësi të shkëlqyeshme në përpilimin me shkrim të drafteve juridike, duke përfshirë aftësinë në përpilimin e dokumenteve ligjore, si dhe shkathtësi komunikimi në të folur.

VEREJTJE:
• Procedura është e hapur për kandidatët të jashtëm dhe nëpunësit civil ekzistues.
• Procedura e rekrutimit zhvillohet sipas procedurave të parapara në Rregulloren e Këshillit Gjyqësor të Republikës së Kosovës Nr.08/2017.
• Thirrja është publikuar mbyllet me dt. 12.06.2019.

Aplikacionet mund t’i merrni dhe t’i dorëzoni në Gjykatën e Apelit të Kosovës-Pallati i Drejtësisë, objekti B- Lagjja “Prishtina e Re”, Rr.:” Nekibe Kelmendi” pn.

+381 (0) 38/200 18 788, ose ne web portalin tone www.gjyqesori-rks.org Shkarko Aplikacionin

Expired

Share

Advertising