Log in
X

Company Name

Diakonie Kosova

Phone Number

028 535 903

Company Place

Mitrovicë

Mësimdhënës të Gjuhës Angleze, Trajner për web - design dhe IT, Trajner për Kameraman

Mësimdhënës të Gjuhës Angleze, Trajner për web - design dhe IT, Trajner për Kameraman

Information

Publish Date

25.05.2019

End Date

10.06.2019

Categories

Arsim & Edukim | IT & Dizajn | Të tjera...

Job Places

Mitrovicë

Job Description

Bazuar në nevojat e organizates Diakonie Kosova në Mitrovicë, shpallë konkurs për këto pozita derisa punëtorët të kthehen nga pushimi i lehonisë.

Pozita 1: Mësimdhënës të Gjuhës Angleze

Përgjegjesitë:

 • Planifikon dhe organizon orën mësimore
 • Mban evidencen e pjesëmarrësve
 • Siguronë rregullë , disciplinë dhe harmoni me nxënësit
 • Përgatit testet dhe bënë vlerësimin e pjesëmarrësve
 • Nxitë pjesëmarrësit të jenë aktiv dhe kreativ gjatë orës mësimore
 • Merr pjesë në takime të rregullta me stafin
 • Bënë raportime të rregullta tek stafi menaxhues

Kualifikimet e kërkuara:

 • Diplomë Universitare të Fakultetit të Gjuhes Angleze
 • Përvojë pune në mesimdhënje
 • Të ketë aftësi të mira komunikimi
 • Të këtë njohuri të mira të lëndës
 • Të jetë fleksibil në orar të punës

Pozita 2. Trajner për web - design dhe IT

Pergjegjesite:

 • Trajnoje te rinjet ne fushen per   “ Web design”
 • Formimi i grupeve per pjesmarrje ne trajnim
 • Mirembajtja e web faqes, emaileve zyrtare
 • Konfigurimi dhe instalimi rrjetit, softwereve, skanereve, printereve, Kompjutereve
 • Zgjidhja e problemeve të sistemit dhe të rrjetit, diagnostikimi dhe zgjidhja e gabimeve të harduerit ose të softuerit
 • Mirembajtje e paisjeve te IT-se

Kualifikimet e kerkuara:

 • Diplome universitare, Informatikes - Obligative
 • Njohja e gjuhes Angleze – Obligative
 • Njohuri dhe pervoje ne fushen e teknologjise informative dhe komunikimit elektronik
 • Shkathtesi ne komunikim planifikim te punes dhe udheheqje te ekipit;
 • Aftesi per permbushje te detyrave dhe puneve nen presion.

Pozita 3: Trajner për Kameraman

Detyrat e punes:

 •  Ai/ Ajo do të angazhohet me kontratë sherbyese
 • Do të punoj me të rinjet e grupmoshave të ndryshme
 • Do të mbaj kurse per Kamaramann

Kualifikimet e kërkuara:

 • Diplom / certifikate te profesionit (Kameramann)
 • Njohuri te gjuhës angleze
 • Aftësi të shkëlqyeshme organizative dhe të menaxhimit
 • Aftesi kompjuterike
 • Të këtë përvojë pune në këtë lemi
 • Fleksibilitet në punë

Diakonie Kosova ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e interesuar nga të gjitha komunitetet në Kosoves.

Të interesuarit duhet të sjellin: CV me foto, letër motivuese, dokumentet tjera mbeshtetëse (diploma, certifikata trajnimi, referenca ). Dokumentet duhet te jene kopje meqe nuk kthehen.

Aplikacionet e pakompletuara nuk do të shqyrtohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.

Afati i fundit për aplikim është deri me: 10 Qershor 2019

Aplikacionet mund ti dorëzoni personalisht në adresën: Rr. Bislim Bajgora – Te rampa 40000, Mitrovicë,   Për rastin e ndonjë pyetjeje mund të kontaktoni në Nr.Tel: 028 535 903.

Aplikacionet mund ti dergoni edhe ne adresen elektronike: finance.department@diakoniekosova.org

Expired

Share

Advertising