Log in
X

Company Name

Komuna Obiliq

Phone Number

Company Place

Obiliq

Drejtor Shkolle

Drejtor Shkolle

Information

Publish Date

14.05.2019

End Date

28.05.2019

Categories

| Arsim & Edukim

Job Places

Obiliq

Job Description

Republika e Kosovës/Republika Kosovo/Republc of Kosova

Komuna e Obiliqit/Opstina Obilic/Municipality of Obiliq

 
Bazuar në nenin 8, paragrafi 1 dhe 2, te Ligji i Punës, nr.03/L -212, neni 5, paragrafi c, Ligji për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës, nr.03/L-068, neni 20, Ligji për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës,nr.04/L-032, Udhëzimin Administrativ të MASHT-it, nr.8/2014, dhe kërkesën me nr.-X- 357,të datës 13.05.2019, Drejtoria e Arsimit me datë 14.05.2019, rishpall :

KONKURS

SHMLP”Ismail   Dumoshi “në Obiliq,
Vendi i punës: Drejtor

Kushtet dhe kriteret për drejtor:

 • Kandidatët e interesuar për të konkurruar për vendet e punës drejtor dhe zëvendësdrejtor duhet t’i plotësojnë këto kushte:
 • Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës ;
 • Të kenë të kryer së paku arsimin universitar të nivelit themelor (së paku kualifikimin prej 240 ECTS/4 vite të shkollimit universitar), nga profilet e pranueshme për pozitën e mësimdhënësit;
 • Të kenë licencë të rregullt të mësimdhënësit apo që është në procedurë të licencimit;
 • Të kenë përfunduar me sukses një program të akredituar të kualifikimit profesional për udhëheqje, administrim ose menaxhim;
 • Të kenë së paku 3 vjet përvojë pune në arsim ose në institucione të arsimit;

 Të posedojnë këto dokumente:

 • Certifikatën e lindjes;
 • Diplomën e fakultetit të kryer për nivelin përkatës;
 • Dëshminë për përvojë e punës (3 vite);
 • Portfolion profesionale (shiko UA 08/2014 për përmbajten e portfolios, shtojca G”);
 • Letërreferencë nga një institucion publik-kredibil (si MASHT,DKA,Këshilli Drejtues i  Shkollës,universiteti etj).
 • Letërat e referencës duhet të kenë përmbajtje dëshmuese për punën dhe angazhimet paraprake;
 • Planin zhvillimor të institucionit edukativo-arsimor dhe aftësues për të cilën ka konkurruar (së paku 10 faqe tekst me hapsirë 1.5, fonti i shkronjave 12 ariel);
 • Certifikatën shëndetësore të lëshuar nga një institucion publik shëndetësor me të cilën dëshmohet gjendja shëndetësore;
 • Dëshminë se nuk është nën hetime.

Detyrat dhe përgjegjësitë e drejtorit të shkollës janë të parapara te Ligji nr.04/L-032 për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës.

Dokumentet e dorëzuara duhet të jenë origjinal ose të noterizuara.Drejtoria e Arsimit nuk mban përgjegjësi për kthimin e dokumenteve të kandidatëve konkurrues.

Kohëzgjatja:Marrëdhënia e punës krijohet përmes kontratës në pajtim me Ligjin e Arsimit Parauniversitar në Republikën e Kosovës.

Fletëkërkesat merren në zyrën e pranimit,ose në faqen zyrtare të KK-së dhe dorëzohen me dokumentet të kompletuara në të njejtën zyrë. Afati i konkurrimit është 15 ditë nga dita e publikimit në shtyp.  

Drejtori: Agim Spahiu

Expired

Share

Advertising