Log in
X

Company Name

Ministria e Infrastrukturës

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Udhëheqës/e i/e Divizionit të Inspektimit të Autoshkollave

Udhëheqës/e i/e Divizionit të Inspektimit të Autoshkollave

Information

Publish Date

09.05.2019

End Date

17.05.2019

Categories

| Ministri

Job Places

Prishtinë

Job Description

SHPALLJE E KONKURSIT

Institucioni:Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit
Institucija
:Ministarstvo Infrastrukture i Transporta


Institucioni
/institucija MIT/MIT kërkon të punësojë (titullin e pozitës)

në (departamentin / drejtoratin / divizionin, njësinë) e /želi da regrutuje (naziv posla u odeljenju / direkciji, diviziji ili sektoru) Departamenti i Inspektimit /Departman Inspekcije

Titulli i vendit të punës /Naziv radnog mesta: Udhëheqës/e i/e Divizionit të Inspektimit të Autoshkollave/ Rukovodilac Divizije za inspektovanje Auto škola

Kategoria funksionale dhe grada e vendit të punës? Niveli Drejtues dy (2), grada gjashtë (6), (BKK 9)

Funkcionalna kategorija i stepen radnog mesta/ Nivo upravlanja dva (2)-stepen plate šest (6), (BKK 9)

Numri i referencës së vendit të punës/Broj radnog mesta/RN00004794

(Shënoni saktësisht por me pak fjale detyrat dhe përgjegjësitë kryesore)/(Naznačite tačno i kratkim rečima glavne odgovornosti):

 • Udhëheq punën e gjithëmbarshme të divizionit dhe ndihmon mbikëqyrësin në caktimin e objektivave dhe hartimin e planit të punës për përmbushjen e këtyre objektivave
 • Inspekton dhe konstaton gjendjen momentale të auto shkollave të licencuara si dhe a janë duke ju përmbajtur planprogramit të paraparë me akte ligjore
 • Rekomandon dhe udhëzon auto shkollat për përmirësimin dhe eliminimin e të metave të cilat vërehen gjatë inspektimit
 • Inspekton lokalet, pajisjet, automjetet, instruktorët në teren dhe mbajtjen e evidencave dhe dokumentacionit administrativ i cili duhet të mbahet gjatë kryerjes së punëve të përditshme në auto-shkolla
 • Ndërprenë punën e auto-shkollave të cilat veprojnë në kundërshtim me dispozitat e ligjit në fuqi dhe akteve nën ligjore të cilat rregullojnë këtë sektor
 • Inicon procedurën për revokimin e licencës së auto-shkollës në rast se nuk vazhdon t’i përmbahet kushteve të parapara për licencim
 • Inicion procedurat konform legjislacionit në fuqi në gjykatën me kompetencë përkatëse
 • Kryen të gjitha detyrat tjera sipas kërkesave të Drejtorit të Departamentit
 • Rukovodi sve obuhvatnim radom divizije i pomaže na dzorniku u određivanju ciljeva i izradi plana rada za ispunjavanje ovih ciljeva
 • Inspektuje i konstatuje momentalno stanje licenciranih auto školakao i dali se pridržavaju plana i programa predviđenog zakonskim aktima
 • Predlaže i upućuje auto škole za pobolšanje i otklanjanje nedostataka koji se primećuju prilikom inspektiranja
 • Vrši inspekciju lokala, opreme, motorna vozila, instructor e na terenu i vođenje evidencije i administsrativne dokumentacije koja treba da se void tokom obavljanja svako dnevnih poslova u auto školama
 • Obustavlja rad auto škola koje postupaju protivno zakonskim odredbama na snazi i drugih podzakonskih akata koje uređuju ovaj sektor
 • Pokreće procedure za opoziv licence auto škole u slučaju kada se ne pridržava uslovima predviđenim za licenciranje
 • Pokreće procedure saglasno zakonodavstvu na snazi u sudu odgovarajuće nadležnosti
 • Obavlja sve druge dužnosti na zahtev od direktora Odeljenja

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim-Uslovi za učešće na regrutaciji

(Shënoni kushtet për pjesëmarrje në procesin e rekrutimit sipas ligjit për shërbimin civil/Navedite uslove za učešće u procesu regrutacije po Zakonu Javne Službe/

Procedurat e konkurrimit-Procedure konkurisanja

Shënoni nëse procedura e konkurrimit është e hapur për kandidatë të jashtëm si dhe nëpunës civilë ekzistues ose nëse është procedurë e brendshme vetëm për nëpunës civilë ekzistues -Navedite da li je procedura konkurisanja javna za spoljne kandidate, ili da li je procedura interna samo za postojeće civilne službenike

Procedura e konkurrimit është e hapur për gjithë kandidatet te jashtëm si dhe për nëpunës civil/ Procedura konkurisanja je objevljena i za javne sluzbenike koji rade u intitucije .

Shkollimi i kërkuar/Minimum obrazovanja koje se zahteva:

(Shënoni shkollimin që kërkohet realisht për këtë vend pune/(Navedite stepen obrazovanja koje se realno traži za ovo radno mesto)/

 • Diplomë universitare: Fakulteti Juridik, Komunikacionit
 • Univerzitetska Diploma: Pravni i Saobracajni Fakultet

Aftësitë,përvoja dhe atributet tjera që kërkohen/Veštine, iskustvo idruge osobine koje se zahtevaju.
(Përshkruaj aftësitë, përvojën dhe vetitë personale të cilat janë të kërkuara dhe të cilat munden më qenë të dëshiruara.Këto duhet të kenë lidhje me punën dhe të jenëobjektive./(Opišite sposobnosti, iskustvo i lične osobine koje se zahtevaju kao i one koje su poželjne. One moraju da budu povezane sa radon i da budu objektivne.

 • Diplomë universitare: Fakulteti Juridik, Komunikacionit,
 • Pesë (5) vite përvojë pune profesionale
 • Shkathtësi të shkëlqyera në menaxhim
 • Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion
 • Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point, Internetit)
 • Univerzitetska Diploma: Pravni i Saobracajni Fakultet
 • Pet (5) godina stručnog radnog iskustva
 • Odlične veštine u upravljanju
 • Sposobnost obavljanja dužnosti i poslova pod pritiskom
 • Računarske veštine u aplikacijama programa  (Word, Excel, Power Point, Internet)

Aktet ligjore dhe nënligjore që rregullojnë rekrutimin/ Zakonski i podzakonski akti koji regulišu zaposljavanje
(Shënoni një përshkrim të shkurtë të përzgjedhjes dhe të rregulloreve ekzistuese që rregullojnë rekrutimin - Navedite kratak opis izbora i postojećih pravilnika koji regulišu zapošljavanje

Nëpunësit e shërbimit Civil të Republikës së Kosovës i nënshtrohen Sipas Ligjit për Shërbimin Civil Nr. 03/L-149/Zakona Br.03/L-149 o Javnoj Sluzbi, - Rregullorja nr 21/2012 për Avancimin në  Karrierë të Nëpunësve Civilë/ Uredba br. 21/2012 O Napredovanju u Karijeri Civilnih Službenika

Rregullores nr.02/2010 për procedurat e rekrutimit në Shërbimin Civil të Kosovës dhe standardeve të sjelljes dhe etikes të përshkruara në kodin e mirësjelljes së shërbimit civil/Uredbe br. 02-2010 o procedurama regrutacije u Civilnu Službu Kosova i standardima ponašanja i etikeopisanih u kodeksu ponašanja civilne službe

Kohëzgjatja e emërimit/ Vremenski rok imenovanja:                                                                              

Kohezgjatja e kontratës     PA AFAT      I KARRIERES

(Naznačite ako je imenovanje na odredjeno ili na neodredeno vremei vremenski rok)

Data e mbylljes së konkursit/Datum zatvaranja konkursa: 
(Shënoni kohëzgjatjen e konkursit dhe datën e mbylljes/ Naznačite vremenski rok trajanja konkursa i krajni rok)

Prej 03.05.2019 deri 17.05.2019 në ora 16:00/ od 03.05.2019 do 17.05.2019 u 16:00 časova

Paraqitja e kërkesave/Prijeva zahteva                                                                                                                

(Shënoni vendin ku dhe kur mund të merren formularët e aplikacionit si dhe vendin ku duhet tëdorëzohen dhe adresa e plotë e institucionit pranues) / ( Navadite kako i gde se mogu dobiti obrasci za konkurisanje, mesto gde ih treba predati kao i tačna adresa institucije koja će ih primiti)

Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit, Rr. Nëna Terezë, Ndërtesa e ish-Gërmisë, kati  II – zyra A 204/ Ministrastvo Infrastrukture i Transporta, Trg Majka Tereza, Bivša zgrada Germije, II sprat, kancelarija br. A204

Kërkesat specifike/ Specifični zahtevi                                                                                                               

(Shënoni nëse ka ndonjë kërkesë specifike shëndetësore ose fizike për kryerjen e detyrave të punës, përfshirë kërkesën për vlerësim mjekorë)/(Nevedite ako ima neki specifičan zahtev zdravstvene ili fizičke prirode za izvršavanje radnih obraveza, uključujući zahtev za lekarsko mišljenje).

"Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë/Kosovska javnana sluzba pruža jednake uslove zapošljavanja za sve državljane Kosova i prima aplikacije svih lica muškog i ženskog roda iz shih zajednica na Kosovu.

"Komunitetet jo shumicë dhe pjesëtaret e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale, siç specifikohet në Nenin 11, paragrafin 3 te Ligjit Nr. 03/L-149 mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës",-Manjinske zajednice i njihovi pripadnici imaju prava da budu predstavljeni prporcionalno na organima Javne službe na lokalnom i centralom nivou, kao što je naznačeno i Čl.11, paragraf 3 Zakona Br.03/L-149 o Javnoj Službi Republike Kosovo.

Kërkesat e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Kërkesat e pakompletuara mund të refuzohen/Zahtevi postati nakon zatvaranja konkursa neće se uzeti u obzir. Nekompletirani zahtevi mogu biti odbijeni.

Për shkak të numrit të madh të kërkesave të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen/Zbog velikog broja dobijenih zahteva, biće pozvani samo kandidati koji su ušli u uži izbor.

Shënoni emri dhe mbiemri, numri i telefonit të personit i cili mund të kontaktohet në rast të ndonjë pyetjeje/ Napišite ime, prezime i broj telefona osobe koju treba kontaktirati u slučaju bilo kakvih nedoumica;

Nr (038) 200 28 498 ose (038) 200 28 547

Expired

Share

Advertising