Log in
X

Company Name

Diakonie Kosova

Phone Number

028 535 620

Company Place

Mitrovicë

KONTABILIST/E

KONTABILIST/E

Information

Publish Date

09.05.2019

End Date

15.05.2019

Categories

Kontabilitet

Job Places

Mitrovicë

Job Description

DIAKONIE KOSOVA

“Bislim Bajgora” str 40000 Mitrovice,
Republika e Kosoves

Bazuar në nevojat e organizates Diakonie Kosova në Mitrovicë, shpallë konkurs për Kontabilist/e derisa punëtorja të kthehet nga pushimi i lehonisë.

Kualifikimi për pozitën KONTABILIST/E:

 • Të ketë të perfunduar fakultetin Ekonomik, drejtimi kontabilitet (obligative);
 • Të këtë të perfunduar studimet Master në fakultetin Ekonomik, drejtimi kontabilitet (e preferueshme);
 • Të këtë njohuri në përdorimin e programit Qiuckbooks (e preferueshme);
 • Të këtë njohuri në përdorimin e MS Office (Word dhe Excel) (obligative);
 • Të këtë njohuri të Gjuhës Angleze (obligative);
 • Të këtë njohuri të Gjuhës Gjermane (e preferueshme);
 • Të këtë pervoj pune në sektorin e kontabilitetit dhe financave (e preferueshme)

Detyrat e punës:

 • Kalkulimi dhe mirembajtja e pagave;
 • Deklarimi i pagave;
 • Deklarimi i TVSH-së;
 • Regjistrimi i stokut të organizatës;
 • Mirembajtja e rregullt e regjistrit të aseteve fikse;
 • Mirëmbajtja e listës së pushimeve të stafit;
 • Raportimi te Menaxheri Financiar;
 • Kontrollimi i pasqyrave financiare në Quickbooks;
 • Detyra të tjera të dhëna nga udhëheqësia e Organizatës.

Diakonie Kosova ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Republikës se Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e interësuar nga të gjitha komunitetet e Kosovës.

Të interësuarit duhet të sjellin CV me foto, letër motivuese, dokumentet tjera mbeshtetëse (diploma, çertifikata trajnimi, referenca). CVdhe letra motivuese duhet te jene ne gjuhen Angleze.

Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsidërohen! Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë.

Afati i fundit për aplikim është deri me: 15 Maj 2019.

Aplikacionet mund ti dorëzoni personalisht në adresën: Rr. Bislim Bajgora – Te rampa 40000, Mitrovicë,   Për rastin e ndonjë pyetjeje mund të kontaktoni në Nr.Tel: 028 535 903.

Aplikacionet mund ti dergoni edhe ne adresen elektronike: finance.department@diakoniekosova.org 

Expired

Share

Advertising