Log in
X

Company Name

Petrol-Oti Slovenija sh.a

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Shitës në Stacionet e Derivateve të Naftës dhe LPG-së

Shitës në Stacionet e Derivateve të Naftës dhe LPG-së

Information

Publish Date

07.05.2019

End Date

17.05.2019

Categories

Shitje

Job Places

Drenas | Ferizaj | Pejë | Prishtinë | Vushtrri

Job Description

“Petrol Oti Slovenija” L. L. C.
Rr. “Zona Industriale
” p. n.
Miradi - Fush
ë Kosovë - Kosovë
07.05.2019

Petrol-Oti Slovenija” L.L.C., në bazë të Rregullores për organizimin e brendshëm, sistematizimin e vendeve të punës, përshkrimin e tyre, si dhe kompensimin e pagave e në harmoni me të Ligjin e Punës Nr 03/L-212, shpallë:

KONKURS

Për pranim në marrëdhënie pune:

 1. Shitës në Stacionet e Derivateve të Naftës dhe LPG-së në:

Arbëri-Prishtinë, Vranjevc-Prishtinë, Sankoc-Drenas, Stanovc-Vushtrri, Pejë, dhe Sojevë-Ferizaj.

Detyrat dhe përgjegjësitë në punë:

 • Kryerja e të gjitha veprimeve në stacionin e benzinës në harmoni me udhëzimet;
 • Njohja dhe zbatimi i dispozitave nga lëmi i mbrojtjes kundër zjarrit, mbrojtjes së shëndetit në punë, mbrojtjen e mjedisit, pastaj të udhëzimeve për përdorim të sigurt me ushqimoret (HACCP);
 • Mban rendin dhe pastërtinë në SB;
 • Kontrollimi dhe pastrimi i hapësirave të tualetit;
 • Ndihmon gjatë edukimit dhe aftësimit të kuadrove të reja;
 • Udhëheqja e stacionit të benzinës në mungesë të Kryepunëtorit respektivisht të ndihmësit të Kryepunëtorit.
 • Kryerja e punëve tjera sipas urdhrit të eprorit.
 • Është përgjegjës për ligjshmëri në punë dhe për punën e tij i përgjigjet eprorit të drejtpërdrejtë dhe Drejtorit Ekzekutiv.

Kushte, aftësitë dhe shkathtësitë :

 • Përgatitja e mesme ose kualifikimi i lartë (PMP/KL);
 • Drejtimi: Tregtar, Ekonomik, tjetër përkatës;
 • E dëshirueshme përvoja e punës në këtë profesion - 1 vit;
 • Puna në ndrrime – punë nate;
 • E dëshirueshme njohja e gjuhës serbe dhe e gjuhës angleze;
 • Njohja e Pakëtit MS Office e obligueshme;
 • Aftësi organizative, për punë grupore, punë racionale;
 • Puna provuese 3 muaj,
 • Shkathtësi në komunikim.

Aplikimi:

Letër motivimin dhe CV-në  i dërgoni në adresën elektronike: anton.figek@petrol.si, liman.telaku@petrol.eu, granit.sylejmani@petrol.eu.

Afati: nga data 08.05.2019  deri me 17.05.2019  në orën 16ᴼᴼ.

Vetëm kandidatët nga lista e ngushtë do të kontaktohen!

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook