Log in
X

Company Name

PE-VLA-KU Sh.p.k .

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Inxhinier Ndërtimi

Inxhinier Ndërtimi

Information

Publish Date

26.04.2019

End Date

15.05.2019

Categories

| Inxhinier

Job Places

Prishtinë

Job Description

Prishtine me, 25.04.2019

Detaje te pozicionit

Kategoria e Punës / Profesioni      Inxhinier ndertimi

Tipi i punës                                    Kohe e plote

Kërkohet foto                                Jo

Data e përfundimit                        15-05-2019

 

PERSHKRIMI

Shoqëria “PE-VLA-KU” sh.p.k është ndër kompanitë më të njohura dhe më të mëdha ne fushën e ndërtimit me shtrirje në Shqipëri dhe Kosovë. Shoqëria u themelua ne vitin 2005 dhe gjatë këtyre 13 viteve stafi profesional i “PE-VLA-KU” sh.p.k, ka projektuar dhe realizuar me sukses dhjetra projekte në ndërtim. Aktualisht jemi të pranishëm në shumë zona të Shqipërisë dhe Kosovës, ku po zbatojmë projekte të ndryshme. Në të gjitha këto projekte japim perkushtimin, aftësitë dhe pervojën tonë.

Ne jemi duke kerkuar kandidat per pozicionin e Inxhinierit te ndërtimit per projektet tona në Kosovë.

PERSHKRIMI I POZICIONIT

Inxhinieri i Zbatimit ka si detyrë funksionale organizimin dhe drejtimin e punimeve të ndërtimit në përputhje me projektin, preventivin, specifikimet teknike dhe KTZ, kushteve të sigurisë & shëndetit në punë,standardet, si dhe grafikut të miratuar deri në fazën e dorëzimit të objektit.

DETYRAT

 • Të ketë njohuri shumë të mira në realizimin e projekteve.
 • Të njohë dokumentacionin Tekniko –Ligjor që duhet në objekt.
 • Ploteson cdo dite ditarin e punimeve dhe Librin e Kantjerit.
 • Harton ne menyre te vazhdueshme librezen e masave per punimet qe kryhen.
 • Të dijë të hartojë preventive dhe situacione mujore dhe ato lidhur me proceset e realizuara.
 • Të ketë aftesi të monitorojë ecurinë e proceseve të punës në kantier.
 • Të ketë aftësi shumë të mira organizative, të dijë të koordinojë dhe te drejtojë stafin e perfshire ne project.
 • Ploteson ne vazhdimesi dokumentacionin tekniko-ligjor gjate fazave te ndertimit deri ne perfundim te projektit.
 • Mban pergjegjesi per zbatimin e punimeve ne perputhje me projektet e zbatimit, preventivin dhe specifikimet teknike.
 • Zbaton grafikun e punimeve ne perputhje me afatet e percaktuara ne kontratat e zbatimit te punimeve.

KUALIFIKIMET

 • Diplomë në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit, profilizuar në Inxhinieri Ndërtimi.
 • Minimalisht 3 vjet eksperiencë.
 • Të zotërojë programet Microsoft Office, Autocad
 • Te kete njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze.
 • Të jetë i komunikueshëm, të ketë aftësi të mira drejtuese menaxheriale, teknike.
 • Të jetë i aftë të menaxhojë disa procese njëkohësisht.
 • Te zotërojë patentë të klasit B.

SHENIME

Te gjithë kandidatet e interesuar të dërgojnë CV-të e tyre në adresen: info@pevlaku.al & pevlaku.ks@gmail.com     

Vetëm kandidatët që do të përzgjidhen për intervistë do të kontaktohen.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook