Log in
X

Company Name

Komuna e Shtimes

Phone Number

0290/389-016

Company Place

Shtime

Zyrtar i Lartë për Planifikim dhe Zhvillim, Zyrtar për Hapësira publike

Zyrtar i Lartë për Planifikim dhe Zhvillim, Zyrtar për Hapësira publike

Information

Publish Date

09.04.2019

End Date

18.04.2019

Categories

Të tjera...

Job Places

Shtime

Job Description

Në bazë nenit  11 pika 1 ,nenit 12 pika 1.1,neni 18  të Ligjit për Sherbimin Civile Nr.03/L-149 , nenit 3 pika 1,2  nenit  4, nenit 16 dhe nenit 29 pika 1  te Rregullores Nr.02/2010  për procedurat e rekrutimit  në Shërbimin Civil të Kosovës, Zyra e Personelit shpall:

K  O  N  K  U  R  S

Titulli i vendit të punës: Zyrtar i Lartë për Planifikim dhe Zhvillim
Vendi i punës: Komuna e Shtimes, Drejtoria e Planifikimit Urban, Kadaster dhe Gjeodezi.
Paga mujore-koeficienti : 7.5
Nr. i references: 02/070/05/7611/19
Data: 4.4.2019

Dëtyrat dhe përgjegjësitë:
1.Zhvillon dhe arrin pelqimin per planet e punes dhe afatet, ne koordinim me mbikeqyresin, per zbatimin e projekteve, sherbimeve dhe produkteve perkatese ne fushen profecionale.20%
2.Kryen detyrat e parapara ne planet e punes te miratuara ne perputhje me lingjin, rregulloret, politikat dhe procedurat perkatese, brenda afateve kohore te caktuara.15%
3.Bene hulumtime, analiza, vleresim te opsioneve dhe rekomandime per shqyrtim nga nivelete e larta rreth detyrave ose projekteve te specializuara te miratuara.15%
4.Udheheqe grupet punuese ne fushen profesionale psecifike ku kerkohet nje gje e tille.15%
5.Ofron keshilla per stafin e nivelit me te ulet brenda njesise organizative per ekzekutimin e detyrave dhe pergjegjesive te tyre ekspertizes te kerkuar brenda institucionit.10%
6.Ofron keshilla ne fushen e ekspertizes te kerkuar brenda institucionit.10%
7.Koordinon punen me pjeset tjera te institucionit dhe komunikon sipas nevojes me autoritetet e jashtme.10%
8.Kryen qdo detyr tjeter ne fushen profesionale specifike ne perputhje me ligjet dhe rregulloret aktuale te cilat mund te kerkohen ne menyre te arsyshme kohe pas kohe.5%

Kushtet e pjesmarrjes në rekrutim:
Të drejtë për punësim kanë të gjithë personat të cilët kanë zotësi për të vepruar, të cilët janë në posedim të të drejtave civile dhe politike, kanë përgatitjen e nevojshme arsimore dhe aftësinë e duhur për kryerjen e dëtyrave të parapara.

Procedura e konkurimit:
Procedura e konkurimit është e hapur për kandidatët e jashtëm si dhe për nëpunësit civil ekzistues.

Kualifikimi dhe edukimi: Diplome universitare në Fakultetin Ekonomik ose Arkitekturë dhe minimum 3 vite pervoje pune profesionale.

Aftësitë, përvoja dhe atributet tjera:
Njohuri te thelle dhe te cpecializuar ne fushen profesionale specifike te fituar permes arsimimit universitar dhe trajnimeve perkatese.
Njohuri te ligjeve dhe rregulloreve te aplikueshme
Shkathtesi ne komunikim planifikim te punes dhe udheheqje te ekipit.
Shkathtesi hulumtuese, analitike, vleresuese dhe formulim te rekomandimeve dhe keshillave profesionale.
Shkathtesi kompjuterike ne aplikacionet e programeve: (Word, Excel, Power point, Access).

Aktet ligjore dhe nënligjore që e rregullojn rekrutimin:
Kandidati në poziten e ,, Zyrtar i Lart për Planifikim dhe Zhvillim”, do të përzgjedhet në bazë të Ligjit për Shërbin Civil Nr.03/L-149, dhe Rregullores Nr. 02/2010, Për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil.

Kohëzgjatja e marredhënjes së punës:
Me kohë të pacaktuar (i karrieres), periudha provuese pas emërimit 12(dymbëdhjetë) muaj.

Dokumentet e nevojshme:
•Diploma e fakultetit përkatës;
•Çertifikata e lindjes;
•Kopja e letërnjoftimit
•Çertifikatën që nuk është nën hetime (origjinali)
•Dëshmi mbi përvojen e punës


Titulli i vendit të punës: Zyrtar për Hapësira publike 1
Vendi i punës: Komuna e Shtimes, Drejtoria e Planifikimit Urban, Kadaster dhe Gjeodezi.
Paga mujore-koeficienti : 6
Nr. I references: 02/070/05/7611/19

Dëtyrat dhe përgjegjësitë:
1.Ndihmon në hartimin dhe zhvillimin e  planeve të punës në pajtim me mbikëqyrësin për zbatimin e detyrave të përcaktuara në bazë të objektivave të njësisë dhe jep rekomandime lidhur me realizimin e këtyre objektivave;10%
2.Analizon dhe vlerëson proceset dhe procedurat  brendshme dhe rekomandon ndryshime dhe përmirësime me qëllim të rritjes së efikasitetit dhe cilësisë së punës;15%
3.Përgatit lëndët dhe merr pjesë në procedimin e të gjitha kërkesave për dhënien e lejeve për shfrytëzimin e hapësirave publike, për gjeneratorët statikë, për tabelat reklamuese, reklamat të ndryshme.15%
4.Bashkëpunon me administratorët e ndërtesave kolektive për çështje të banimit duke krijuar data bazën për të gjitha ndërtimet e banimeve kolektive në komunë;15%
5.Regjistron , mirëmban dhe përditëson  të dhënat në regjistër që kanë të bëjnë me shfrytëzimin e hapësirave publike;15%
6.Në bazë të kërkesës së subjekteve për vendosjen e reklamave, përgatit lëndët dhe merr pjesë në dhënien e  propozimit për leje për vendosjen e tyre;15%
7.Përgatit vërtetime mbi vjetërsinë e banesës duke ju referuar dokumentacioneve nga arkivi i drejtorisë;10%
8.Kryen edhe detyra tjetër në përputhje me ligjet dhe rregulloret  të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrës.5%

Kushtet e pjesmarrjes në rekrutim:
Të drejtë për punësim kanë të gjithë personat të cilët kanë zotësi për të vepruar, të cilët janë në posedim të të drejtave civile dhe politike, kanë përgatitjen e nevojshme arsimore dhe aftësinë e duhur për kryerjen e dëtyrave të parapara.

Procedura e konkurimit:
Procedura e konkurimit është e hapur për kandidatët e jashtëm si dhe për nëpunësit civil ekzistues.

Kualifikimi dhe edukimi Diplome universitare pa përvojë ose  shkollë të lartë plus 2 vite përvojë pune profesionale ne fushen e Arkitektures ose Ndertimtarisë.

Aftësitë, përvoja dhe atributet tjera:
-Njohuri  profesionale në fushën përkatëse
-Aftesi ne zgjidhjen e probleme dhe qeshtjeve teknike ose procedurale qe dalin nga procesi i punes.
-Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point, Internetit)
-Shkathtesi hulumtuese , analitike dhe vleresim te informacionit.

Aktet ligjore dhe nënligjore që e rregullojn rekrutimin:
Kandidati në poziten e ,, Zyrtar për Hapësira Publike 1”, do të përzgjedhet në bazë të Ligjit për Shërbin Civil Nr.03/L-149, dhe Rregullores Nr. 02/2010, Për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil.

Kohëzgjatja e marredhënjes së punës:
Me kohë të pacaktuar (i karrieres), periudha provuese pas emërimit 12(dymbëdhjetë) muaj.

Dokumentet e nevojshme:
•Diploma e fakultetit përkatës;
•Çertifikata e lindjes;
•Kopja e letërnjoftimit
•Çertifikatën që nuk është nën hetime (origjinali)
•Dëshmi mbi përvojen e punës

Afati i konkursit:
Konkursi është i hapur  15 ditë nga dita e publikimit në mjetet e informimit , në tabelën e shpalljeve të Komunës së Shtimes dhe në SIMBNJ. Dokumentet e pakompletuara dhe ato që arrijnë pas afatit nuk do të mirren parasysh .Aplikacionet për konkurrim merren dhe  dorëzohen në sportelet e Zyrës Pritëse të komunës  së Shtimes.
 Po ashtu, konkursin mund ta gjeni në web-faqen zyrtare:
http://kk.rks-gov.net/shtime/Shpalljet/Konkurset.aspx,  ndërsa  aplikacionin për punësim mund ta shkarkoni nga  linku: http://kk.rks-gov.net/shtime/Shpalljet/Dokumente-(1).aspx.

Shërbimi Civil I Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe  i mirëpret aplikacionet nga të gjithë përsonat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë.
Komunitetet jo-shumicë dhe pjestarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administrates publike qendrore dhe locale, siq specifikohet në Nenin 11, paragrafin 3 të Ligjit Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës.
•Për shkak të numrit të madh të kërkesave të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listen e shkurtër do të kontaktohen.
•Kandidatët të cilët ftohen në intervistën me gojë, duhet të sjellin në shiqim dokumentet origjinale    

                          
VEREJTJE:
-Përvojë e punës njihet vetëm puna pas diplomimit.
-Puna praktike nuk njihet përvojë pune.
-Dokumentet e dorëzuara  nuk kthehen më.                                              

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook