Log in
X

Company Name

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Zyrtar i lartë për zhvillim dhe monitorim të zbatimit të projekteve

Zyrtar i lartë për zhvillim dhe monitorim të zbatimit të projekteve

Information

Publish Date

05.04.2019

End Date

15.04.2019

Categories

Ministri

Job Places

Prishtinë

Job Description

Në pajtim me dispozitat e Ligjit për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Ligji Nr. 03/ L -149, Rregullore Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovë, Ministria e Tregtisëdhe Industrisë bën:

Institucioni: Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Departamenti i Industrisë
Titulli i vendit të punës: Zyrtar i lartë për zhvillim dhe monitorim të zbatimit të projekteve
Koeficienti/8
Nr. i Referencës:  MTI/7
Numri i zyrtarëve që do të pranohen: 1
Vendi: Prishtinë   
Datë:01/04/2019

____________________________________________________________________________
Detyrat dhe përgjegjësitë:
•Zhvillon dhe arrin pëlqimin për planet e punës dhe afatet, në koordinim me mbikëqyrësin, për zbatimin e projekteve, shërbimeve dhe produkteve përkatëse në fushën profesionale specifike;
•Kryen detyra e parapara në planet e punës të miratuara në përputhje me ligjet, rregulloret, politikat dhe procedurat përkatëse, brenda afateve kohore të caktuara;
•Bën hulumtime, analiza, vlerësim të opsioneve dhe rekomandime për politika industriale për shqyrtim nga nivelet e larta rreth detyrave ose projekteve të specializuara të miratuara;
•Udhëheq grupet punuese në fushën profesionale specifike kur kërkohet një gjë e tillë;
•Ofron këshilla për stafin e nivelit më të ulët brenda njësisë organizative për ekzekutimin e detyrave dhe përgjegjësive të tyre;
•Ofron këshilla në fushën e ekspertizës të kërkuar brenda institucionit;
•Koordinon punën me pjesët tjera të institucionit dhe komunikon, sipas nevojës, me autoritetet e jashtme;
•Kryen çdo detyrë tjetër në fushën profesionale specifike në përputhje me ligjet dhe rregulloret aktuale të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe.

Kualifikimet për këtë vend të punës:
•Diplomë universitare: Fakulteti Ekonomik, Teknik, ose Shkenca Natyrore
•Minimum 3 vite përvojë pune profesionale;
•Njohuri të thellë dhe të specializuar në fushën profesionale specifike të fituar përmes arsimimit universitar dhe trajnimeve përkatëse;
•Njohuri të ligjeve dhe rregulloreve të aplikueshme;
•Shkathtësi në komunikim planifikim të punës dhe udhëheqje të ekipit;
•Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave profesionale;
•Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel, Power Point, Access);
•Preferohet njohja e gjuhës angleze.

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim:
Të drejtë aplikimi kanë të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar, kanë shkollimin e lartë dhe kanë aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave.

Kohëzgjatja e emërimit:
Nëpunësi i karrierës (përhershëm) Periudha provuese .Dymbëdhjetë (12) muaj.

Data e mbylljes së konkursit: 15/04/ 2019

Paraqitja e kërkesave
Formularët për aplikim mund të merren në recepcion të MTI-së, ose të tërhiqen nga web faqja e MTI-së, ku është bërë edhe shpallja e konkursit , në adresën www.mti-ks.org dhe dorëzohen në Divizionin e Burimeve Njerëzore, çdo ditë pune nga ora 8:00 -16:00 deri më:15/04/2019.Për informata më të hollësishme mund të kontaktoni në nr. tel. 038-200 36-578.

“Shërbimi Civil i Republikës së Kosovës, ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë”.

“Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcionalë organet e shërbimit civil të administratës publike,qendrore dhe lokale,siç specifikohet në Nenin 11, paragrafi 3të Ligjit Nr..03/L-149 mbi shërbimin Civil të Republikës së Kosovës”

 Kërkesat e pakompletuara si dhe kërkesat e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen.
Për shkak të numrit të madh të kërkesave të pranuara,vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do  të kontaktohen.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook