Log in
X

Company Name

OJQ VoRAE

Phone Number

Company Place

Graçanicë

Tutor i rregullt

Tutor i rregullt

Information

Publish Date

25.03.2019

End Date

05.04.2019

Categories

Të tjera...

Job Places

Shtime

Job Description

SHPALLJE PËR VEND TË PUNËS

OJQ-Zëri i Romëve, Ashkalinjëve dhe Egjiptianëve (Voice of Roma, Ashkali and Egyptians NGO) shpall konkurs për 1 një vend pune.

Vendi: Voinovc – Shtime
Pozita: Tutor I rregullt
Orari: I plotë (8 orë)

Kualifikimet e kërkuara:

 • Të këtë diplomen BA Edukimit
 • Njohuri të punës në kompjuter,
 • Shkathtësi Komunikimi,
 • Njohja e mirë gjuhës shqipe në të shkruar dhe në të folur, gjuha angleze dhe serbe konsiderohet përparësi.
 • Të jetë fleksibil për të punuar në një ambient dinamik
 • Aftësi organizative dhe koordinuese

Detyrat dhe Përgjegjësit e punës së Tutorit:

 • Promovimi i ngritjes së vetëdijes për edukim përmes organizimit të aktiviteteve ne qendren mësimore.
 • Mbledhja e te dhënave dhe arkivimi i tyre për Çdo nxënës dhe suksesin e tij/saj.
 • Percjellja e programit dhe punës kualitative me fëmijë në fushën e arsimimit.
 • Bashkepunim i rregullt dhe kembim i informatave me te gjithe akteret qe punojne ne fushen e edukimit:
 • Takime te rregullta me shkollë.
 • Bashkepunim i afert me prindër dhe diskutim për suksesin e fëmijës dhe punë përbashkët ne ndihme te tyre.
 • Percjellja e vajtje-ardhjes se fëmijëve në shkollë dhe qendër.
 • Organizimi i aktiviteteve rekreative me femijet.
 • Raportimi i rregullt te zyrtari\e për Edukim.
 • Kryerja e detyrave tjera ne sferen e edukimit sipas projektit
 • Të gjitha detyrat dhe përgjegjësitë që dalin nga kerkesat e menagjeritë të ( projektitë)
 • T’i zbatoni metodologjitë e reja të mësimdhëniës
 • T’i zbatoni detyrat e punës duke siguruar cilësi dhe aftësi profesionale në procesin e mësimdhënies.

OJQ VoRAE ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës. Të gjithë kandidatët e interesuar të dërgojnë CV-në e tyre dhe një letër motivuese (të bashkangjitura me rekomandime, diplomen e shkollimit, dhe ҁertifikatat e trajnimeve).

Mos dorëzimi i plot i dokumenteve - aplikacioni nuk do meret parasysh. Ne inkurajojmë kandidatët nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian për të aplikuar.

Aplikimi realizohet përmes formës elektronike, në e-mail info@vorae.org.

Në subjekt të aplikimit të shkruhet Për pozitën e (EDU/05) dokumentet mund të dërgoni deri më: 05.04.2019 në ora 16:00

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook