Log in
X

Company Name

Ministria e Infrastrukturës

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Zyrtar/e i/e Lartë i/e Prokurimit

Zyrtar/e i/e Lartë i/e Prokurimit

Information

Publish Date

05.02.2019

End Date

16.02.2019

Categories

Ministri

Job Places

Prishtinë

Job Description

SHPALLJA E REKRUTIMIT
Oglas za regrutiranje

Institucioni: Ministria e Infrastrukturësdhe Transportit
Institucija
: Ministarstvo Infrastrukture i Transporta

Institucioni/institucija MIT/MIT kërkon të punësojë (titullin e pozitës)

në(departamentin/drejtoratin/divizionin,njësinë)e /želi da regrutuje (naziv posla u odeljenju/direkciji,diviziji ili sektoru) Divizioni për Prokurim/Divizija za nabavku;


Titulli i vendit të punës
/Naziv radnog mesta: Zyrtar/e i/e Lartë i/e Prokurimit/Visoki službenik/ca za nabavke

Kategoria funksionale dhe grada e vendit të punës? Niveli profesional 3grada 8 (BKK8), Funkcionalna kategorija i stepen radnog mesta/ Nivo upravlanja 3-stepen 8 (BKK 8),

Numri i referencës së vendit të punës/Broj radnog mesta/RN00004308

(Shënoni saktësisht por me pak fjale detyrat dhe përgjegjësitë kryesore)/(Naznačite tačno i kratkim rečima glavne odgovornosti):

 • Harton planet e punës në pajtim me mbikëqyrësin për zbatimin e detyrave të përcaktuara në bazë të objektivave të njësisë dhe jep rekomandime lidhur me realizimin objektivave të njësisë
 • Udhëheq grupet punuese në fushën profesionale specifike kur kërkohet dhe kryen detyra të specializuara në fushën specifike si dhe ndihmon stafin tjetër të institucionit në realizimin e detyrave dhe përgjegjësive të tyre
 • Në bashkëpunim me mbikëqyrësin analizon dhe vlerëson realizimin e objektivave dhe planit të punës të njësisë dhe harton raporte mbi progresin e arritur dhe rekomandon përmirësime nëse kërkohet
 • Siguron që të gjitha kërkesat për prokurim janë në pajtim me legjislacionin dhe rregullat e prokurimit publik
 • Përgatit kontrata dhe siguron që metodat e prokurimit dhe teknikat janë të kuptueshme dhe zbatohen nga ana  zyrtaret tjerë të prokurimit
 • Përgatit forma dhe procedura standarde, varësisht nga metoda e prokurimit dhe siguron që ftesat për oferta për tenderë dhe dërgimi i tyre është bërë me kohë
 • Siguron mbajtjen e të dhënave detale për të gjithë ofertuesit pjesëmarrës, për veprimet dhe vendimet e marra, si dhe nënshkrimi i komenteve nga secili anëtar
 • Kryen edhe punë tjera në pajtim me qëllimin e vendit të punës të cilat mund të kërkohen kohë pas kohe nga mbikqyersi

 • Izrađuje planove rada u saglasnosti sa nadzornikom za sprovođenje postavljenih zadataka na osnovu objektiva jedinice i daje preporuke u vezi realizovanja objektiva jedinice
 • Rukovodi radnim grupama na specifičnoj profesionalnoj oblasti i vrši specijalizovane zadatke iz specifične oblasti, kao i pomaže drugom osoblju institucije na realizovanju njihovih zadataka i odgovornosti
 • U saradnji sa nadzornikom analizira realizovanje objektiva i plana rada jedinici, izrađuje izveštaje o postignutom napredku i preporučuje posboljšanja ako se to zahteva
 • Vodi računa  da svi zahtevi za nabavku budu u skladu sa zakonodavstvom i pravilima javne nabavke
 • Priprema ugovore i vodi računa  da metode i tehnike nabavke budu razumljive i da se sprovode od strane sotalih službenika nabavke
 • Priprema obrazce i standardne procedure, u zavisnosti od metode nabavke i vodi računa  da pozivi za podnošenje ponuda za tender i njihovo slanje budu izvršeni na vreme
 • Vodi računa  za čuvanje detaljnih podataka učesnika na tenderu, podatke o donetim odlukama, kao i o potpisivanju komentara od svakog člana komisije
 • Izvršava i ostale zadatke u skladu sa ciljem radnog mesta koje se mogu zahtevati povremeno od strane nadzornika

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim-Uslovi za učešće na regrutaciji

(Shënoni kushtet për pjesëmarrje në procesin e rekrutimit sipas ligjit për shërbimin civil/Navedite uslove za učešće u procesu regrutacije po Zakonu Javne Službe/

Procedurat e konkurrimit-Procedure konkurisanja

Shënoni nëse procedura e konkurrimit është e hapur për kandidatë të jashtëm si dhe nëpunës civilë ekzistues ose nëse është procedurë e brendshme vetëm për nëpunës civilë ekzistues -Navedite da li je procedura konkurisanja javna za spoljne kandidate, ili da li je procedura interna samo za postojeće civilne službenike

Procedura e konkurrimit është e hapur për gjithë kandidatet te jashtëm si dhe për nëpunës civil/ Procedura konkurisanja je objevljena i za javne sluzbenike koji rade u intitucije .

Shkollimi i kërkuar/Minimum obrazovanja koje se zahteva:

(Shënoni shkollimin që kërkohet realisht për këtë vend pune/(Navedite stepen obrazovanja koje se realno traži za ovo radno mesto)/

 • Diplomë Universitare: Ekonomik, Juridik / Univerzitetska Diploma: Ekonomski, Pravni

Aftësitë,përvoja dhe atributet tjera që kërkohen/Veštine, iskustvo idruge osobine koje se zahtevaju
(Përshkruaj aftësitë, përvojën dhe vetitë personale të cilat janë të kërkuara dhe të cilat munden më qenë të dëshiruara.Këto duhet të kenë lidhje me punën dhe të jenëobjektive./(Opišite sposobnosti, iskustvo i lične osobine koje se zahtevaju kao i one koje su poželjne. One moraju da budu povezane sa radon i da budu objektivne.

 • Diplomë Universitare: Ekonomik, Juridik
 • Tri (3) vitë përvojë pune profesionale
 • Njohuri të thellë dhe të specializuar në fushën e prokurimit publik
 • Njohuri të ligjeve dhe rregulloreve të aplikueshme
 • Shkathtësi në komunikim planifikim të punës dhe udhëheqje të ekipit
 • Shkathtësi  hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave profesionale
 • Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel, Power Point, Access)    
 • Univerzitetska Diploma: Ekonomski, Pravni
 • Tri  (3) godine profesionanlog radnog iskustva.
 • Odlična znanja o specifičnoj profesionalnoj oblasti koja se dobijaju putem univerzitetskog obrazovanja i relevantnog treninga
 • Poznavanje važečih zakona i uredbi
 • Sposobnosti komuniciranja, planiranja rada i rukovođenja ekipom
 • Istraživačke sposobnosti, analitičke sposobnosti i sposobnosti formulisanja preporuka i profesionalnih saveta
 • Sposobnosti rada na kompjuterskim aplikacijama i programima (Word, Excel, Power Point, Access)

Aktet ligjore dhe nënligjore që rregullojnë rekrutimin/ Zakonski i podzakonski akti koji regulišu zaposljavanje 

(Shënoni një përshkrim të shkurtë të përzgjedhjes dhe të rregulloreve ekzistuese që rregullojnë rekrutimin - Navedite kratak opis izbora i postojećih pravilnika koji regulišu zapošljavanje

Nëpunësit e shërbimit Civil të Republikës së Kosovës i nënshtrohen Sipas Ligjit për Shërbimin Civil Nr. 03/L-149/Zakona Br.03/L-149 o Javnoj Sluzbi, - Rregullorja nr 21/2012 për Avancimin në  Karrierë të Nëpunësve Civilë/ Uredba br. 21/2012 O Napredovanju u Karijeri Civilnih Službenika

Rregullores nr.02/2010 për procedurat e rekrutimit në Shërbimin Civil të Kosovës dhe standardeve të sjelljes dhe etikes të përshkruara në kodin e mirësjelljes së shërbimit civil/Uredbe br. 02-2010 o procedurama regrutacije u Civilnu Službu Kosova i standardima ponašanja i etikeopisanih u kodeksu ponašanja civilne službe

Kohëzgjatja e emërimit/ Vremenski rok imenovanja:                                                                              

Kohezgjatja e kontratës     PA AFAT- I KARRIERES

(Naznačite ako je imenovanje na odredjeno ili na neodredeno vremei vremenski rok)/Neograničeno,  u Karijeri

Data e mbylljes së konkursit/Datum zatvaranja konkursa:                                                                                        

(Shënoni kohëzgjatjen e konkursit dhe datën e mbylljes/ Naznačite vremenski rok trajanja konkursa i krajni rok)

Nga  02.02.2019  deri 16.02.2019  në ora 16:00/ od 02.02.2019  do 16.02.2019  u 16:00 časova

Paraqitja e kërkesave/Prijeva zahteva                                                                                                                

(Shënoni vendin ku dhe kur mund të merren formularët e aplikacionit si dhe vendin ku duhet tëdorëzohen dhe adresa e plotë e institucionit pranues) / ( Navadite kako i gde se mogu dobiti obrasci za konkurisanje, mesto gde ih treba predati kao i tačna adresa institucije koja će ih primiti)

Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit, Rr. Nëna Terezë, Ndërtesa e ish-Gërmisë, kati  II – zyra A 204/ Ministrastvo Infrastrukture i Transporta,Trg Majka Tereza, Bivša zgrada Germije, II sprat, kancelarija br. A204

Kërkesat specifike/ Specifični zahtevi                                                                                                               

(Shënoni nëse ka ndonjë kërkesë specifike shëndetësore ose fizike për kryerjen e detyrave të punës, përfshirë kërkesën për vlerësim mjekorë)/(Nevedite ako ima neki specifičan zahtev zdravstvene ili fizičke prirode za izvršavanje radnih obraveza, uključujući zahtev za lekarsko mišljenje).

"Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë/Kosovska javnana sluzba pruža jednake uslove zapošljavanja za sve državljane Kosova i prima aplikacije svih lica muškog i ženskog roda iz shih zajednica na Kosovu.

 "Komunitetet jo shumicë dhe pjesëtaret e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale, siç specifikohet në Nenin 11, paragrafin 3 te Ligjit Nr. 03/L-149 mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës",-Manjinske zajednice i njihovi pripadnici imaju prava da budu predstavljeni prporcionalno na organima Javne službe na lokalnom i centralom nivou, kao što je naznačeno i Čl.11, paragraf 3 Zakona Br.03/L-149 o Javnoj Službi Republike Kosovo.

Kërkesat e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Kërkesat e pakompletuara mund të refuzohen/Zahtevi postati nakon zatvaranja konkursa neće se uzeti u obzir. Nekompletirani zahtevi mogu biti odbijeni.

Për shkak të numrit të madh të kërkesave të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen/Zbog velikog broja dobijenih zahteva, biće pozvani samo kandidati koji su ušli u uži izbor.

Shënoni emri dhe mbiemri, numri i telefonit të personit i cili mund të kontaktohet në rast të ndonjë pyetjeje/ Napišite ime, prezime i broj telefona osobe koju treba kontaktirati u slučaju bilo kakvih nedoumica;

Divizioni i Personelit- Nr (038) 200 28 547ose (038) 200 28 498

Expired

Share

Advertising