Log in
X

Company Name

Institucioni Parashkollor Shkronjat

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Punëtore teknike (Pastruese)

Punëtore teknike (Pastruese)

Information

Publish Date

04.02.2019

End Date

11.02.2019

Categories

Pastrues

Job Places

Prishtinë

Job Description

Në bazë të Nenit 8, paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit të Punës Nr. 03/L-212 (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, Nr. 90/2010), IP “Shkronjat” – Prishtinë shpall;

KONKURS I JASHTËZAKONSHËM PËR PLOTËSIMIN E VENDIT TË PUNËS

Një (1) Punëtore teknike (Pastruese)

Orar i plotë

Kushtet: Të jetë shtetase e Republikës së Kosovës, të kenë të kryer arsimin bazik dhe të kenë së paku një vit përvojë pune përkatëse.

Aplikacioni i kompletuar duhet të ketë këto dokumente:

  • Formulari i aplikimit i plotësuar (merret në objektin e IP “Shkronjat” )
  • Dokumentet personale (kopjen e letërnjoftimit ose pasaportës);
  • Dëshmi të përvojës së punës.

Sqarime shtesë:

Të gjitha dokumentet duhet të jenë kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të kërkohen me rastin e intervistimit.
Mosplotësimi i saktë dhe i qartë i formularit të aplikimit dhe aplikacionet e pakompletuara nuk merren parasysh .

Informata të sakta dhe të vërteta do të konsiderohen vetëm ato informata, të cilat janë të dëshmuarame dokumente (jo ato që janë vetëm të deklaruara pa dëshmi).

Afati dhe mënyra e aplikimit:
Konkursi mbetet i hapur tetë (8) ditë nga dita e shpalljes së konkursit në mjetet e informimit publik, duke filluar nga data e publikimit me 04.02.2019 deri më 11.02.2019

Aplikacionet mund të dorëzohen çdo ditë pune nga ora 09:00 - 15:00. Aplikacioni i kompletuar (me të gjitha dokumentet e kërkuara)  duhet të dorëzohet në objektin e IP “Shkronjat”, në adresën Rr.RadovanZogoviq”, nr.10, Arbëri (afër Komunës së re).

Aplikacionet e pakompletuara dhe ato që dorëzohen pas afatit të konkursit nuk do të merren në shqyrtim.

Expired

Share

Advertising