Log in
X

Company Name

OJQ VoRAE

Phone Number

Company Place

Graçanicë

Zyrtar për Infrastrukturë

Zyrtar për Infrastrukturë

Information

Publish Date

01.02.2019

End Date

15.02.2019

Categories

Të tjera...

Job Places

Graçanicë

Job Description

SHPALLJE PËR VEND TË PUNËS

OJQ-Zëri i Romëve, Ashkalinjëve dhe Egjiptianëve (Voice of Roma, Ashkali and Egyptians NGO) shpall konkurs për 1 një vend pune.

Vendi: Graçanicë (Pozita Zëvendësim 2 muaj me mundësi vazhdimi)

Orari: I plotë (8 orë)

Kualifikimet e kërkuara:

 • Të këtë diplomen BA arkitekturë ose ndërtimtari
 • Njohuri të punës në kompjuter, të programit AutoCAD dhe ArchiCad, njohuri hsumë të mira MS
 • Shkathtësi Komunikimi,
 • Njohja e mirë gjuhës shqipe në të shkruar dhe në të folur, gjuha angleze dhe serbe konsiderohet përparësi.
 • Të jetë fleksibil për të punuar në një ambient dinamik
 • Aftësi organizative dhe koordinuese

Detyrat e punës

 • Të jetë aktiv në implementimin e projektit të banimit në teren
 • Të krijoj dhe të mabj raporte të mira bashkëpunimi me partnerët e projektit dhe përfituesit në teren.
 • Të bëjë mbikëqyrjen monitorimin e punës në teren
 • Realizon matjet arkitektonike në teren për përfituesit e selektuar
 • Përgatit vizatimet arkitektonike në bazë të matjeve nga tereni si dhe bën ndryshimet eventuale që mund të paraqiten gjatë ekzekutimit të punimeve
 • Komunikim të ngusht me zyrtarin nga fusha e ndërtimit
 • Të raportoj në formë të shkruar reth progresit të punimeve në teren si dhe të deshmoj progresin e punimeve përmes fotove.
 • Të mbaj komunikim të rregullt më përfituesit në teren
 • Ndihmon në zbatimin e aktiviteteve nga komponentë të tjerë kur është e nevojshme

OJQ VoRAE ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës. Të gjithë kandidatët e interesuar të dërgojnë CV-në e tyre dhe një letër motivuese (të bashkangjitura me rekomandime, diplomen e shkollimit, dhe ҁertifikatat e trajnimeve).

Mos dorëzimi i plot i dokumenteve - aplikacioni nuk do meret parasysh. Ne inkurajojmë kandidatët nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian për të aplikuar.

Aplikimi realizohet përmes formës elektronike, në e-mail info@vorae.org. Në subjekt të aplikimit të shkruhet Për pozitën e (HU/05)

Dokumentet mund të dërgoni deri më: 15.02.2019 në ora 16:00

Expired

Share

Advertising