Log in
X

Company Name

Ministria e Infrastrukturës

Phone Number

.

Company Place

Prishtinë

Departamenti i Menaxhimit të Rrugëve

Departamenti i Menaxhimit të Rrugëve

Information

Publish Date

08.11.2018

End Date

14.11.2018

Categories

| Ministri

Job Places

Prishtinë

Job Description

SHPALLJA E REKRUTIMIT
Oglas za regrutiranje

Institucioni: Ministria e Infrastrukturës
Institucija
: Ministarstvo Infrastrukture

Institucioni/institucijaMI/MIkërkon të punësojë (titullin e pozitës)

në (departamentin/drejtoratin/divizionin,njësinë) e /želi da regrutuje (naziv posla u odeljenju/direkciji,diviziji ili sektoru) Departamenti i Menaxhimit të Rrugëve/Departman za upravljanje puteva

Titulli i vendit të punës
/Naziv radnog mesta:Udhëheqës/e i/eDivizionitpërNdërtimdheRekonstruktim te Rrugëve/Rukovodilac Divizije za Izgradnju i Rekonstrukciju Puteva

Kategoria funksionale dhe grada e vendit të punës? Niveli profesional 2 grada 6 (BKK9), Funkcionalna kategorija i stepen radnog mesta/ Nivo upravlanja dva (2)-stepen šest (6) (BKK 9),

Numri i referencës së vendit të punës/Broj radnog mesta/RN00003935

(Shënoni saktësisht por me pak fjale detyrat dhe përgjegjësitë kryesore)/(Naznačite tačno i kratkim rečima glavne odgovornosti):

 • Radhitja dhe përtrirja e inventarit të rrjetit rrugorë te ndërtuar
 • Bënë studime periodike të strukturave dhe gjendjes se rrugëve
 • Monitoron dhe mban të gjitha dokumentet mbi punët e ndërtimit apo rekonstruimit të autostradës, rrugëve nacionale dhe rajonale
 • Menaxhon kontratat e ndërtimit dhe mbikëqyrjen e tyre
 • Mbledh, përpunon dhe azhurnon informata mbi gjendjen ekzistuese të rrugëve dhe strukturave ,punët e nevojshme të rekonstruktimit, koston e këtyre punëve
 • Urdheron kontrollin dhe testimin e materialeve më të cilat kryhen punimet në ndërtimin e rrugëve dhe strukturave
 • Monitoron teste në vendëpunishte gjatë kryerjes së punimeve
 • Kontrollon dhe vlerëson shkallën e dëmtimit të strukturave (urave) dhe përcakton e prioritet për intervenime
 • Raspoređivanje i obnova inventara izgrađene putne mreže
 • Rukovodi sveobuhvatnim radom divizije i pomaže nadzorniku u određivanju ciljeva i izradi plana rada za ispunjavanje ovih ciljeva
 • Vrši periodične studije struktura i stanju puteva
 • Nadgleda i održava sve dokumente o izgradnji ili rekonstrukciji autoputa, nacionalnih i regionalnih puteva
 • Upravlja ugovorima za izgradnju i njihov nadzor
 • Prikuplja, obraduje i azurira informacije o postojecem stanju puteva i struktura, potrebne radove rekonstrukcije, koštanja ovih radova
 • Naređuje kontrolu i ispitivanje materijala kojima se izvode radovi na izgradnji puteva i objekata
 • Nadgleda testove na gradilištu tokom vršenja radova
 • Proverava i procenjuje stepen štete konstrukcija (mostova) i određuje prioritete za intervencije

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim-Uslovi za učešće na regrutaciji

(Shënoni kushtet për pjesëmarrje në procesin e rekrutimit sipas ligjit për shërbimin civil/Navedite uslove za učešće u procesu regrutacije po Zakonu Javne Službe/

Procedurat e konkurrimit-Procedure konkurisanja

Shënoni nëse procedura e konkurrimit është e hapur për kandidatë të jashtëm si dhe nëpunës civilë ekzistues ose nëse është procedurë e brendshme vetëm për nëpunës civilë ekzistues -Navedite da li je procedura konkurisanja javna za spoljne kandidate, ili da li je procedura interna samo za postojeće civilne službenike

Procedura e konkurrimit është e hapur për gjithë kandidatet te jashtëm si dhe për nëpunës civil/ Procedura konkurisanja je objevljena i za javne sluzbenike koji rade u intitucije .

Shkollimi i kërkuar/Minimum obrazovanja koje se zahteva:

(Shënoni shkollimin që kërkohet realisht për këtë vend pune/(Navedite stepen obrazovanja koje se realno traži za ovo radno mesto)/

 • Diplomë Universitare:Fakulteti i Ndertimtarisë,Arkitekturës, Komunikacionit/ Univerzitetska diploma:Građevinski Fakultet,Arkitekture i Saobracaja

Aftësitë,përvoja dhe atributet tjera që kërkohen/Veštine, iskustvo idruge osobine koje se zahtevaju
(Përshkruaj aftësitë, përvojën dhe vetitë personale të cilat janë të kërkuara dhe të cilat munden më qenë të dëshiruara.Këto duhet të kenë lidhje me punën dhe të jenëobjektive./(Opišite sposobnosti, iskustvo i lične osobine koje se zahtevaju kao i one koje su poželjne. One moraju da budu povezane sa radon i da budu objektivne.

 • Pesë 5 vite pervoj pune;
 • shkathtësi të shkëlqyera në menaxhim;
 • aftësi për të udhëhequr një ekip ose grup punues
 • aftësi negociuese dhe bindëse për të përfaqësuar interesat e departamentit
 • ndërmarr iniciativa lidhur me situatat komplekse brenda dhe jashtë institucionit
 • fleksibilitet në analizimin dhe vlerësimin e çështjeve.
 • Pet (5) godine radnog staža;
 • odlične veštine u upravljanju
 • sposobnost vođenja tima ili radne grupe
 • sposobnosti pregovaranja i ubeđivanja kako bi zastupao interese odeljenja
 • sposobnost pokretanja inicijativa u vezi sa složenim situacijama unutar i izvan institucije
 • fleksibilnost u analizi i procenjivanju pitanja

Aktet ligjore dhe nënligjore që rregullojnë rekrutimin/ Zakonski i podzakonski akti koji regulišu zaposljavanje  
Shënoni një përshkrim të shkurtë të përzgjedhjes dhe të rregulloreve ekzistuese që rregullojnë rekrutimin - Navedite kratak opis izbora i postojećih pravilnika koji regulišu zapošljavanje

Nëpunësit e shërbimit Civil të Republikës së Kosovës i nënshtrohen Sipas Ligjit për Shërbimin Civil Nr. 03/L-149/Zakona Br.03/L-149 o Javnoj Sluzbi, - Rregullorja nr 21/2012 për Avancimin në Karrierë të Nëpunësve Civilë/ Uredba br. 21/2012 O Napredovanju u Karijeri Civilnih Službenika

Rregullores nr.02/2010 për procedurat e rekrutimit në Shërbimin Civil të Kosovës dhe standardeve të sjelljes dhe etikes të përshkruara në kodin e mirësjelljes së shërbimit civil/Uredbe br. 02-2010 o procedurama regrutacije u Civilnu Službu Kosova i standardima ponašanja i etikeopisanih u kodeksu ponašanja civilne službe

Kohëzgjatja e emërimit/ Vremenski rok imenovanja:  

Kohezgjatja e kontratës     PA AFAT- I KARRIERES

(Naznačite ako je imenovanje na odredjeno ili na neodredeno vremei vremenski rok)/Neograničeno, u Karijeri

Data e mbylljes së konkursit/Datum zatvaranja konkursa:     

(Shënoni kohëzgjatjen e konkursit dhe datën e mbylljes/ Naznačite vremenski rok trajanja konkursa i krajni rok)

Nga 31.10.2018 deri 14.11.2018 në ora 16:00/ od 31.10.2018 do 14.11.2018 u 16:00 časova

Paraqitja e kërkesave/Prijeva zahteva 
(Shënoni vendin ku dhe kur mund të merren formularët e aplikacionit si dhe vendin ku duhet tëdorëzohen dhe adresa e plotë e institucionit pranues) / ( Navadite kako i gde se mogu dobiti obrasci za konkurisanje, mesto gde ih treba predati kao i tačna adresa institucije koja će ih primiti)

Ministria e Infrastrukturës, Rr. Nëna Terezë, Ndërtesa e ish-Gërmisë, kati II – zyra A 204/ Ministrastvo Infrastrukture,

Trg Majka Tereza, Bivša zgrada Germije, II sprat, kancelarija br. A204

Kërkesat specifike/ Specifični zahtevi 
(Shënoni nëse ka ndonjë kërkesë specifike shëndetësore ose fizike për kryerjen e detyrave të punës, përfshirë kërkesën për vlerësim mjekorë)/(Nevedite ako ima neki specifičan zahtev zdravstvene ili fizičke prirode za izvršavanje radnih obraveza, uključujući zahtev za lekarsko mišljenje).

"Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë/Kosovska javnana sluzba pruža jednake uslove zapošljavanja za sve državljane Kosova i prima aplikacije svih lica muškog i ženskog roda iz shih zajednica na Kosovu.

"Komunitetet jo shumicë dhe pjesëtaret e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale, siç specifikohet në Nenin 11, paragrafin 3 te Ligjit Nr. 03/L-149 mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës",-Manjinske zajednice i njihovi pripadnici imaju prava da budu predstavljeni prporcionalno na organima Javne službe na lokalnom i centralom nivou, kao što je naznačeno i Čl.11, paragraf 3 Zakona Br.03/L-149 o Javnoj Službi Republike Kosovo.

Kërkesat e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Kërkesat e pakompletuara mund të refuzohen/Zahtevi postati nakon zatvaranja konkursa neće se uzeti u obzir. Nekompletirani zahtevi mogu biti odbijeni.

Për shkak të numrit të madh të kërkesave të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen/Zbog velikog broja dobijenih zahteva, biće pozvani samo kandidati koji su ušli u uži izbor.

Shënoni emri dhe mbiemri, numri i telefonit të personit i cili mund të kontaktohet në rast të ndonjë pyetjeje/ Napišite ime, prezime i broj telefona osobe koju treba kontaktirati u slučaju bilo kakvih nedoumica;

Divizioni i Personelit- Nr (038) 200 28 547ose (038) 200 28 498

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook