Log in
X

Company Name

Ministria e Infrastrukturës

Phone Number

.

Company Place

Prishtinë

Zyrtar/e i/e Prokurimit

Zyrtar/e i/e Prokurimit

Information

Publish Date

08.11.2018

End Date

21.11.2018

Categories

| Ministri

Job Places

Prishtinë

Job Description

SHPALLJA E REKRUTIMIT
Oglas za regrutiranje

Institucioni:Ministria e Infrastrukturës
Institucija
:Ministarstvo Infrastrukture

Institucioni/institucijaMI/MIkërkon të punësojë (titullin e pozitës)

në (departamentin/drejtoratin/divizionin,njësinë) e /želi da regrutuje (naziv posla u odeljenju/direkciji,diviziji ili sektoru)Divizioni përProkurim/Divizija za nabavku;

Titulli i vendit të punës
/Naziv radnog mesta:Zyrtar/e i/e Prokurimit/Službenik/caza javne nabavke

Kategoria funksionale dhe grada e vendit të punës? Niveli profesional 2grada 9 (BKK7), Funkcionalna kategorija i stepen radnog mesta/ Nivo upravlanja 2-stepen 9 (BKK 7),

Numri i referencës së vendit të punës/Broj radnog mesta/RN00003979

(Shënoni saktësisht por me pak fjale detyrat dhe përgjegjësitë kryesore)/(Naznačite tačno i kratkim rečima glavne odgovornosti):

 • Të siguroj se të gjitha kërkesat për prokurim të jenë të nënshkruara nga personat e autorizuar
 • Përgatitjen e materialeve standarde, varësisht nga metoda e prokurimit
 • Përgatitjen e ftesave për ofertim-tenderim dhe dërgimin e tyre për shpallje në KRPP
 • Shpërndarjen e ftesave për ofertim për vlera minimale
 • Pranimi i të gjitha pyetjeve dhe dhënia e përgjigjeve të gjitha kompanive lidhur me materialin tenderik
 • Pjesëmarrje në komisione të hapjes së ofertave
 • Pjesëmarrje në komisione të vlerësimit të ofertave dhe të siguroj që të mbahen të dhëna të detalizuara për të gjithë ofertuesit pjesëmarrës, veprimet dhe vendimet e marrura gjatë, çdo anëtar ti nënshkruan këto komente
 • Harton raport javor, mujor, tremujor, dhe vjetor për të gjitha aktivitetet e prokurimit me të cilat është i ngarkuar
 • Kryen edhe detyra tjera nga lëmia e prokurimit të caktuara nga Udhëheqësi i Devizionit të Prokurimit
 • Da obezbedi da svi zahtevi za javnu nabavku budu potpisani od strane ovlašćenih lica
 • Pripremi standardne materijale, zavisno od metode javne nabavke;
 • Pripremi pozive za ponudu - tenderisanje i pošalje ih za objavljivanje u RKJN-u
 • Raspodeli pozive za cena najnižeg iznosa
 • Pripremi sva pitanja i davanje odgovora svim kompanijama u vezi sa tenderskim materijalom
 • Učestvuje u komisijama za otvaranje ponuda
 • Učestvuje u komisijama za procenu ponuda i obezbedi čuvanje detaljnih podataka o svim ponuđačima-učesnicima, postupcima i donesenim odlukama i obezbedi da svaki član potpiše ove komentare
 • Izradi nedeljni, mesečni, tromesečni i godišnji izveštaj o svim aktivnostima javne nabavke kojima je zadužen
 • Izvršava i druge zadatke iz oblasti javne nabavke koje je odredio rukovodilac divizije za javne nabavke

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim-Uslovi za učešće na regrutaciji

(Shënoni kushtet për pjesëmarrje në procesin e rekrutimit sipas ligjit për shërbimin civil/Navedite uslove za učešće u procesu regrutacije po Zakonu Javne Službe/

Procedurat e konkurrimit-Procedure konkurisanja

Shënoni nëse procedura e konkurrimit është e hapur për kandidatë të jashtëm si dhe nëpunës civilë ekzistues ose nëse është procedurë e brendshme vetëm për nëpunës civilë ekzistues -Navedite da li je procedura konkurisanja javna za spoljne kandidate, ili da li je procedura interna samo za postojeće civilne službenike

Procedura e konkurrimit është e hapur për gjithë kandidatet te jashtëm si dhe për nëpunës civil/ Procedura konkurisanja je objevljena i za javne sluzbenike koji rade u intitucije .

Shkollimi i kërkuar/Minimum obrazovanja koje se zahteva:

(Shënoni shkollimin që kërkohet realisht për këtë vend pune/(Navedite stepen obrazovanja koje se realno traži za ovo radno mesto)/

 • Diplomë Universitare: Ekonomik, Juridik / Univerzitetska Diploma: Ekonomski, Pravni

Aftësitë,përvoja dhe atributet tjera që kërkohen/Veštine, iskustvo idruge osobine koje se zahtevaju
(Përshkruaj aftësitë, përvojën dhe vetitë personale të cilat janë të kërkuara dhe të cilat munden më qenë të dëshiruara.Këto duhet të kenë lidhje me punën dhe të jenëobjektive./(Opišite sposobnosti, iskustvo i lične osobine koje se zahtevaju kao i one koje su poželjne. One moraju da budu povezane sa radon i da budu objektivne.

 • Diplomë Universitare: Ekonomik, Juridik
 • Dy (2) vitë përvojë pune profesionale
 • Është përgjegjës për hartimin e planeve të aktiviteteve të Prokurimit;
 • Duhet të respektojë afatet kohore të përcaktuara për realizimin e detyrave të marrura duke përcjellur etapat e planit me raporte me shkrime;
 • Duhet të raportojë me kohë për vështirësitë që hasë gjatë realizimit të detyrave 
 • Univerzitetska Diploma: Ekonomski, Pravni
 • dve (2) godine profesionanlog radnog iskustva.
 • Odgovornost za izradu planova o aktivnostima za javne nabavke;
 • Poštovanje vremenskih rokova koji su određeni za realizaciju dobijenih zadataka prateći etape plana uz pismene izveštaje
 • Blagovremeno izveštavanje o poteškoćama sa kojima se suočava tokom realizacije zadataka

Aktet ligjore dhe nënligjore që rregullojnë rekrutimin/ Zakonski i podzakonski akti koji regulišu za posljavanje  
(Shënoni një përshkrim të shkurtë të përzgjedhjes dhe të rregulloreve ekzistuese që rregullojnë rekrutimin - Navedite kratak opis izbora i postojećih pravilnika koji regulišu zapošljavanje

Nëpunësit e shërbimit Civil të Republikës së Kosovës i nënshtrohen Sipas Ligjit për Shërbimin Civil Nr. 03/L-149/Zakona Br.03/L-149 o Javnoj Sluzbi, - Rregullorja nr 21/2012 për Avancimin në Karrierë të Nëpunësve Civilë/ Uredba br. 21/2012 O Napredovanju u Karijeri Civilnih Službenika

Rregullores nr.02/2010 për procedurat e rekrutimit në Shërbimin Civil të Kosovës dhe standardeve të sjelljes dhe etikes të përshkruara në kodin e mirësjelljes së shërbimit civil/Uredbe br. 02-2010 o procedurama regrutacije u Civilnu Službu Kosova i standardima ponašanja i etikeopisanih u kodeksu ponašanja civilne službe

Kohëzgjatja e emërimit/ Vremenski rok imenovanja: DY (2) VITE

Kohezgjatja e kontratës     ME AFAT- JO KARRIERËS

(Naznačite ako je imenovanje na odredjeno ili na neodredeno vremei vremenski rok)/Neograničeno, u Karijeri

Data e mbylljes së konkursit/Datum zatvaranja konkursa:                                                                                        

(Shënoni kohëzgjatjen e konkursit dhe datën e mbylljes/ Naznačite vremenski rok trajanja konkursa i krajni rok)

Nga 07.11.2018 deri 21.11.2018 në ora 16:00/ od 07.11.2018 do 21.11.2018 u 16:00 časova

Paraqitja e kërkesave/Prijeva zahteva 
(Shënoni vendin ku dhe kur mund të merren formularët e aplikacionit si dhe vendin ku duhet tëdorëzohen dhe adresa e plotë e institucionit pranues) / ( Navadite kako i gde se mogu dobiti obrasci za konkurisanje, mesto gde ih treba predati kao i tačna adresa institucije koja će ih primiti)

Ministria e Infrastrukturës, Rr. Nëna Terezë, Ndërtesa e ish-Gërmisë, kati II – zyra A 204/ Ministrastvo Infrastrukture,

Trg Majka Tereza, Bivša zgrada Germije, II sprat, kancelarija br. A204

Kërkesat specifike/ Specifični zahtevi   
(Shënoni nëse ka ndonjë kërkesë specifike shëndetësore ose fizike për kryerjen e detyrave të punës, përfshirë kërkesën për vlerësim mjekorë)/(Nevedite ako ima neki specifičan zahtev zdravstvene ili fizičke prirode za izvršavanje radnih obraveza, uključujući zahtev za lekarsko mišljenje).

"Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë/Kosovska javnana sluzba pruža jednake uslove zapošljavanja za sve državljane Kosova i prima aplikacije svih lica muškog i ženskog roda iz shih zajednica na Kosovu.

"Komunitetet jo shumicë dhe pjesëtaret e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale, siç specifikohet në Nenin 11, paragrafin 3 te Ligjit Nr. 03/L-149 mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës",-Manjinske zajednice i njihovi pripadnici imaju prava da budu predstavljeni prporcionalno na organima Javne službe na lokalnom i centralom nivou, kao što je naznačeno i Čl.11, paragraf 3 Zakona Br.03/L-149 o Javnoj Službi Republike Kosovo.

Kërkesat e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Kërkesat e pakompletuara mund të refuzohen/Zahtevi postati nakon zatvaranja konkursa neće se uzeti u obzir. Nekompletirani zahtevi mogu biti odbijeni.

Për shkak të numrit të madh të kërkesave të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen/Zbog velikog broja dobijenih zahteva, biće pozvani samo kandidati koji su ušli u uži izbor.

Shënoni emri dhe mbiemri, numri i telefonit të personit i cili mund të kontaktohet në rast të ndonjë pyetjeje/ Napišite ime, prezime i broj telefona osobe koju treba kontaktirati u slučaju bilo kakvih nedoumica;

Divizioni i Personelit- Nr (038) 200 28 547ose (038) 200 28 498

Expired

Share

Advertising