Log in
X

Company Name

Ministria e Infrastrukturës

Phone Number

.

Company Place

Prishtinë

Zyrtar/e ligjor

Zyrtar/e ligjor

Information

Publish Date

08.11.2018

End Date

15.11.2018

Categories

Ministri

Job Places

Prishtinë

Job Description

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada – Government
Ministria e Infrastruktures- Ministarstvo za Infrastrukturu - Ministry of Infrastructure

Bazuar në nenin 12, paragrafi 4 të Ligjit Nr. 03/ L -149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, dhe në Ligjin Nr. 04/L-077 PërMarrëdhëniet e Detyrimeve, me qëllim të ofrimit të shërbimeve të veçanta, bën:
Na osnovu člana 12. stav 4. Zakona Br. 03/L-149 o civilnoj službi Republike Kosovo, i Zakona Br. 04/L-077 o obligacionim odnosima, u cilju pružanja posebnih usluga, vrši:

Shpallje të Konkursit Publik
për Marrëveshje për Shërbime  të Veçanta
Raspisivanje Javnog konkursa
za Ugovor o posebnim uslugama
 

Emri i Institucionit:       Ministria e Infrastruktures
                                        Ministarstvo infrastrukture        
Njësia Organizative:    Departamenti Ligjor
                                        Pravni Departman       
Titulli i punës:               Zyrtar/e ligjor
                                        Pravni službenik       
Numri i referencës:         01/2018/MI/DL/MSHV       
Niveli i pagës:                  437.55  €       
Raporton te:                  Drejtori i Departamentit
                                       Direktora Departmana       
Lloji i kontratës:              Marrëveshje për Shërbime  të Veçanta – (MSHV)
                                           Ugovor o posebnim uslugama – (UPU)       
Kohëzgjatja e kontratës:    gjashtë (6) muaj
                                             Šest (6) meseci         
Orari i punës:                 I plotë
                                         Puno       
Numri i ekzekutuesve:    1(një)
                                        1 (jedan)       
Vendi:                             Prishtinë
                                       Priština    

Detyrat dhe përgjegjësitë

 • Ofrimi i mbështetjes ligjore për hartimin e akteve ligjore;
 • Kryerja e formatizimit të projekt aktit, revidimeve gjuhësore dhe ligjore, si dhe përkujdesja që përmbajtja e teknike e ligjit të jetë e sakt dhe identike në të tri gjuhët zyrtare;
 • Përcjellja dhe menaxhimim i procedurave per hartimin dhe dorëzimin e projektligjeve në Qeveri;
 • Bashkërendimi dhe nderlidhja e punëve ,sipas nevojes me zyrtarët tjerë të ligjor;
 • Merr në dorëzim korrespondencën e brendshme dhe të jashtme që i vjen Departamentit dhe i vene në dosjet e korrespondencës dhe merr udhëzime për veprimet e mëtejme lidhur me korrespondencën
 • Kryen të gjitha punët tjera  të cilat i përcakton Drejtori i Departamentit ligjor.

Obaveze i odgovornosti

 • Pružanje pravne podrške u izradi zakonskih akata;
 • Izvršenje formatizacije nacrta akta, jezičnih i pravnih revizija i osiguranje da tehnički sadržaj zakona bude tačan i identičan na sva tri službena jezika;
 • Praćenje i upravljanje procedurama za izradu i podnošenje nacrta zakona Vladi;
 • Koordinacija i povezivanje radova, po potrebi sa drugim pravnim službenicima.
 • Prima unutrašnju i spoljnu korespondenciju koja dolazi u Departman i stavlja je u dosije korenspodencije i dobija uputstva za dalje postupke vezane za korespondenciju;
 • Obavlja sve ostale zadatke koje dodeljuje direktor Pravnog odeljenja.Vrši analizu izveštaja iz tehničkih pregleda vozila o merenju ispuštanja gasova vozila.

Kualifikimet për këtë vend pune:

 • Diplomë universitare: Fakulteti Juridik

Kvalifikacije za ovo radno mesto:

 • Univerzitetska diploma: Pravni Fakultet

Aftësitë, përvoja dhe atributet e tjera që kërkohen:

 • Dy (2) vite  përvojë pune profesionale
 • Aftësi në komunikim
 • Shkathtësi dhe aftësi për  të menagjuar me punët e caktuara
 • Përshtatshmëri në komunikim me personelin e brendshëm dhe të jashtëm

Sposobnosti, iskustvo i druge osobine koje se zahtevaju:

 • Dve (2) godine profesionalnog radnog staža
 • Veštine u komunikaciji
 • Sposobnosti i veštine za upravljanje određenim poslovima
 • Usklađivanje u komunikaciji sa internim i spoljnim osobljem

Kushtet e pjesëmarrjes në konkurs:
Të drejtë aplikimi kanë të gjithë Qytetarët e Republikës së Kosovës të moshës madhore të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar,  janë në posedim të drejtave civile dhe politike, kanë përgatitjen e nevojshme arsimore dhe aftësinë profesionale për kryerjen e detyravedhe të cilët kanë aftësitë fizike që kërkohen për pozitën përkatëse.

Aktet ligjore dhe nënligjore që e rregullojnë rekrutimin:
Përzgjedhja bëhet në pajtim me nenin 12 paragrafi 4 të Ligjit Nr. 03/L-149 të Shërbimit Civil të Republikës së Kosovës, Ligjin Nr. 04/L-077,Për Marrëdhëniet e Detyrimeve.  Në këtë konkurs zbatohet një procedurë e thjeshtësuar e rekrutimit.

Procedurat e konkurrimit:
Procedura e konkurrimit është e hapur për kandidatët e jashtëm.

Paraqitja e kërkesave:
Marrja dhe dorëzimi i aplikacioneve: Ministria e Infrastruktures/Divizioni për Burime Njerëzore, zyra nr. A204 kati II, ndërtesa e ish Germise,” Sheshi Nëna Terezë”, Prishtinë, ose mund të shkarkohen në ueb-faqen www.mi-ks.net

Për informata më të hollësishme mund ta kontaktoni  Divizionine Burimeve Njerëzore.
Tel. 038 200 28 547, prej orës 8:00 – 16:00.
Konkursi mbetet i hapur 8 ditë kalendarike, nga dita e publikimit, që nga data: 08.11.2018  deri më 15.11.2018, që konsiderohet dita e fundit e mbylljes së konkursit.

Aplikacionet e dërguara me postë, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë ditën e fundit të afatit për aplikim, do të konsiderohen të vlefshme dhe do të merren në shqyrtim nëse arrijnë brenda 2 ditësh; aplikacionet që arrijnë pas këtij afati dhe aplikacionet e mangëta refuzohen.
Aplikacionit i bashkëngjiten kopjet e dokumentacionit për kualifikimin, përvojën dhe dokumentacionet e tjera të nevojshme që kërkon vendi i punës, për të cilin konkurrohet.
Aplikacionet e dorëzuara nuk kthehen!
Kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të ftohen në intervistë nëpërmjet telefonit.
Ministria e Infrastruktures, mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore, nga të gjitha komunitetet.

Uslovi učešća na konkursu:
Pravo na apliciranje imaju svi punoletni građani Republike Kosovo koji poseduju potpunu poslovnu sposobnosti, poseduju građanska i politička prava, poseduju neophodnu obrazovnu stručnu spremu i profesionalnu sposobnost za obavljanje zadataka i koji poseduju fizičke sposobnosti koja se zahtevaju za relevantnu poziciju.

Zakonski i podzakonski akti kojima se reguliše regrutovanje:

Izbor se vrši u skladu sa članom 12. stav 4. Zakona br. 03/L-149 o Civilnoj službi Republike Kosovo, Zakona br. 04/L-077, o obligacionim odnosima. Na ovom konkursu sprovodi se pojednostavljena procedura regrutovanja.
Procedure konkurisanja:
Procedura konkurisanja je otvorena za spoljne kandidate.
Podnošenje zahteva:
Preuzimanje i dostavljanje aplikacija: Ministarstvo infrastrukture/Divizija za ljudske resurse, kancelarija br. A204, II. sprat, bivša zgrada Grmije, ”Trg Majka Tereza”, Priština, ili se mogu preuzimati sa internet stranice www.mi-ks.net
Za detaljnije informacije možete kontaktirati Diviziju za ljudske resurse.
Tel. 038 200 28 547, od 8:00 – 16:00 časova.
Konkurs ostaje otvoren 8 kalendarskih dana, od dana objavljivanja, od: 08.11.2018  do 15.11.2018. godine, koji se smatra poslednjim danom zatvaranja konkursa.
Aplikacije dostavljene putem pošte, koje nose poštanski pečat na pošiljci dostavljene poslednjeg dana roka za apliciranje, smatraće se validnim i uzimaće se na razmatranje ukoliko stignu u roku od dva dana; aplikacije koje budu pristigle nakon ovog roka i nepotpune aplikacije, biće odbijene.
Aplikaciji se prilažu kopije dokumentacija za klasifikaciju, iskustvo i ostala neophodna dokumentacija koja se zahteva za mesto, za koje se konkuriše.
Dostavljene aplikacije se ne vraćaju!
Kandidati koji budu izabrani u uži izbor biće pozvani na intervju preko telefona.
Ministarstvo za infrastrukturu pozdravlja aplikacije svih lica, muškog i ženskog roda, svih zajednica.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook