Log in
X

Company Name

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Zyrtar për Pensione

Zyrtar për Pensione

Information

Publish Date

07.11.2018

End Date

15.11.2018

Categories

| Ministri

Job Places

Prishtinë

Job Description

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada - Government
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale - Ministarstvo za Rad i Socijalne Zaštite Ministry of Labour and Social Welfare

_______________________________________________________________________________
Mbështetur në nenin 13 dhe 18  të Ligjit Nr. 03/L - 149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, dhe në Rregulloren Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, shpall:

KONKURS   
    

Titulli i punës: Zyrtar për Pensione
Numër i referencës: RN00003947
Vendi - Zyrat e Pensioneve në Ferizaj (1 vend pune),
Kategoria funksionale: Niveli profesional
Koeficienti: 6.5
Orari i punës: I plotë 40 orë në javë  
Akt Emërimi: Sipas Ligjit për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës
Procedura e aplikimit: I jashtëm
I përgjigjet: Udhëheqësit të Zyrës së Pensioneve

Qëllimi i vendit të punës: Zbatimi i të gjitha procedurave administrative të bazuara në dispozitat ligjore që kanë të bëjnë me skemat pensionale

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 1. Ofron informata dhe ndihmë për palët.
 2. Pranon dhe protokolon kërkesat dhe ankesat për të gjitha skemat pensionale.
 3. Bënë regjistrimin e kërkesave të pranuara për pensione nga të gjitha skemat pensionale në bazën e të dhënave të sistemit integrues informativ.
 4. Kryen të gjitha procedurat që kanë të bëjnë me lajmërimin, suspendimin, riaktivizimin dhe riaplikimin e pensionistëve.
 5. Bënë sistemimin dhe arkivimin e dokumentacionit në hapësirat përkatëse.
 6. Bënë shpërndarjen e vendimeve për të gjitha skemat pensionale.
 7. Përgadit të gjitha raportet e nevojshme nga fushëveprimi i zyrtarit të pensioneve.
 8. Kryen punë të tjera adiministrative të ngarkuara nga mbikëqyrësi i tij (udhëheqësi i zyrës së pensioneve).

Kualifikimi, përvoja e punës, aftësitë dhe shkathtësitë tjera :

 • Diplomë universitare në Drejtësi, Ekonomi dhe Shkenca Sociale pa përvoj pune  ose  Shkollë e lartë me dy(2) vjetë përvojë pune në fushën administrative dhe teknike ;     
 • Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point, Access);    
 • Aftësi për punë nën presion dhe si pjesë e ekipit;     
 • Gatishmëri për të i’u shërbyer të gjitha komunitetve pa dallim.

Konkursi mbetet i hapur 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga dita e publikimit në shtypin ditor dhe në Sistemin Informativ për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore (SIMBNJ), nga data 01.11.2018 deri më 15.11.2018 .
Formularët për aplikim merren në divizionin për burime njerzore/MPMS  dhe të plotësuara dorëzohen, çdo ditë pune nga ora 08:00-16:00, adresa: Rruga ”Edit Durham” Nr. 46-Prishtinë, afër sheshit“Zahir Pajaziti”ndërtesa e MPMS-së. Aplikacioni mund të shkarkohet nga ueb-faqe http://mpms-gov.net/   
Aplikacionet e dërguara me postë te cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën ditën e fundit të afatit për aplikim do të konsiderohen të vlefshme nëse arrijnë brenda 4 (katër) ditësh. Aplikacionet e pakompletuara nuk do të shqyrtohen.
Aplikacionit i bashkangjiten kopje të dokumentacionit mbi kualifikimin, për përvojen e punës, dokumente tjera të  nevojshme që kërkon vendi i punës për të cilën konkurrojnë kandidatët.
Kandidatët që ftohen në intervistë janë të obliguar të sjellin me vete dokumentet origjinale për verifikim para komisionit intervistues.
Kandidatët që hyjnë në përzgjedhje të ngushtë, do të informohen lidhur me intervistën nëpërmjet telefonit ose me shkrim në afat ligjor nga zyra e personelit..
Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundesi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femrore nga të gjitha komunitetet në Kosovë .

 

 


 

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada - Government
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale - Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite - Ministry of Labour and Social Welfare

______________________________________________________________________________
Shodno članovima 13 i 18 Zakona Br.03/Z-149 o Civilnoj Službi Republike Kosova, Poslovnika Br.02/2010 o Procedurama Rekrutovanja u Civilnoj Službi, Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite objavljuje:

KONKURS

Naziv rada: Službenik za Penzije
Referencija: RN00003947
Lokacija: Penzijske Kancelarije u: Uroševac (1 mesto)
Funksionalna kategorija: Profesionalni Nivo
Koeficienat: 6.5
Radno vreme: Puno,40 sati nedeljno
Akt Imenovanja: Prema Zakonu o Civilnoj Službi Republike Kosova
Procedura aplikacije: Spoljni
Izveštava: Rukovodiocu Penzijske Kancelarije

Namena radnog mesta: Sprovođenje svih administrativnih procedura na osnovu zakonskih odredaba koje se odnose na penzijskim šemama.

Zadaci i odgovornosti:

 1. Pruža informacije i pomoć strankama.
 2. Prima i protokolira zahteve i žalbe na svim penzijskim šemama.
 3. Vrši registraciju dobijenih zahteva za penzije iz svih penzionih šemama u bazu podataka
      informacionog integriranog sistema.
 4. Obavlja sve postupke koji se odnose na registraciju, suspenzije, ponovnog aktiviranja i
      ponovno podnošenje zahteva penzionera.
 5. Izvršava upoređivanja i arhiviranje u odgovarajućim oblastima.
 6. Obavlja raspodelu svih penzijskih šema.
 7. Pripremanje sve potrebne izvještaje iz oblasti penzionog zvanicnika
 8. Obavlja i druge upravne poslove dodeljeno od svog rukovodiocu (rukovodioc penzija).

Kvalifikacije, radno iskustvo, veštine i druge veštine:

 • Univerzitetska diploma Prava, Ekonomije i društvenih nauka bez radnog iskustva ili Viša Škola a dve (2) godine radnog iskustva u administrativnoj i tehničkoj oblasti.  
 • Kompjuterska vestine aplikacije programima (Word, Excel, PowerPoint,Access);
 • Sposobnost za rad pod pritiskom i kao deo tima;
 • Spremnost služiti svim zajednicama bez diskriminacije.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnoj štampi, u Informacionom Sistemu za Upravljanje Ljudske Resurse,(ISULjR) od 01.11.2018 do 15.11.2018.
Obrazci za prije uzeti  u Diviziji  Ljudskim Resursima  MRSZ u prizemlje,i popunjene dostavljati, svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 časova. Adresa: Ulica “Edit Durham” u blizini , trga “Zahir Pajaziti” zgrada MRSZ-te u Prištini, aplikacija se može preuzeti sa http://mpms-gov.net/
Aplikacije koje su poslate  poštom  koja drže poštanski žig na pošiljci poslednjeg dana roka za prijavu smatraće se važećim ako dostignu u roku od 4 (četiri) dana. Aplikaciji dostaviti kopije kvalifikacione dokumentacije, radno iskustvo i druga neophodna dokumenta koja zahteva radno  mesto za koje kandidati konkurisu . Nepotpune aplikacije neće biti pregledane.
Kandidati pozvani na intervju su obavezni da sa sobom donesu originalnu dokumentaciju za verifikaciju pred komisijom za intervju .

Kandidati koji ulaze u bliskoj selekciji  će biti obavešteni o intervju telefonom ili pismenim putem u zakonskom roku od kancelarije osoblja.
Kosovska Civilna Služba nudi jednake mogućnosti zapošljavanja za sve građane Republike Kosovo i pozdravlja prijave svih polova muškaraca i žena iz svih zajednica na Kosovu.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook