Log in
X

Company Name

Ndërmarrja Publike Banesore SH.A

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Mbikëqyrës i Punëve në terren

Mbikëqyrës i Punëve në terren

Information

Publish Date

05.11.2018

End Date

13.11.2018

Categories

Menaxher

Job Places

Prishtinë

Job Description

Në bazë të dispozitave të nenit 8 të Ligjit të Punës, Ndërmarrja Publike Banesore Sh.A Prishtinë shpall:

K O N K U R S

Për zgjedhjen e “Mbikëqyrës i Punëve në terren”në Departamentin e Mirëmbajtjes- Ndërmarrja Publike Banesore -SHA me seli në Prishtinë.

Konkurs ijashtem; Nr. I pozitave:1

Detyrat dhe përgjegjësitë

në Departamentin e Mirëmbajtjes.

 • Është përgjegjës për mbikëqyrjen e punëve të ndërtimtarisë së grupeve ne teren 
 • Ndjek të gjitha proceset e punimeve në hyrjet e banesave kolektive të cilat i kontrakton DM.
 • Të bëjë organizimin e grupeve të punëtorëve sipas kërkesave dhe nevojave të cilat paraqiten nëpër objekte.
 • Është përgjegjës për furnizim me material të ndërtimtarisë së grupeve që mban evidencë  për materialin e shpenzuar në objekt.
 • Cakton dinamiken e punëve në objekt.
 • Të ketë njohuri për materialet e ndërtimatrisë, sidomos materialet të cilat përdoren në renovime.
 • Kujdeset për ofrimin e shërbimeve sa më cilesore, me etik të lartë të punës në raport me konsumatorin.
 • Kryen detyrat të tjera të cilat i kërkohen nga Udhëheqësi i Divizionit për Investim dhe Mirëmbajtje.
 • Përgatit raport javor për Udhëheqësin e Divizionit për Investim dhe Mirëmbajtje.

Kualifikimet

 • Shkolla e mesme profesionale dhe certifikate profesionale në leminë e kërkuar të natyrës së punës.
 • Bartësi i vendit të punës duhet të ketë së paku 1 vjet përvojë pune relevante.
 • Aftësi të mira në punën ekipore si dhe aftësi të mira komunikuese.

Procedura e Konkurimit

Kandidati duhet t’i dorëzoi këto dëshmi:

 • CV-në;
 • Dëshminë e Kualifikimit Profesional dhe të përvojës së punës dhe
 • Kopjen e Lejës së Njoftimit

Konkursi është i hapur nga data 20.10.2018 – 13.11.2018

Dokumentet e kompletuara duhet të dorëzohen në këtë adresë: Ndërmarrja Publike Banesore - SHA në Prishtinë, Rruga “Xhevdet Doda”, p.nr., Prishtinë ose përmes e-mailes zyrtare: burimet.njerezore@npbanesore.com.

Dokumentet e pakompletuara si dhe ato që arrijnë pas skadimit të afatit të konkursit nuk do të shqyrtohen.

Kandidatët  të cilët konkurojnë duhet ta shënojnë saktë adresën dhe numrin e telefonit kontaktues, si dhe email adresën.Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të ftohen për intervistë.

Expired

Share

Advertising