Log in
X

Company Name

Ndërmarrja Publike Banesore SH.A

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Punëtor të Ndërtimtarisë (9)

Punëtor të Ndërtimtarisë (9)

Information

Publish Date

05.11.2018

End Date

13.11.2018

Categories

Ndërtimtari

Job Places

Prishtinë

Job Description

Në bazë të dispozitave të nenit 8 të Ligjit të Punës, Ndërmarrja Publike Banesore Sh.A Prishtinë shpall:

K O N K U R S

Për zgjedhjen e “Punëtorit të Ndërtimtarisë” në Ndërmarrjen Publike Banesore -SHA me seli në Prishtinë.

Nr i pozitave: nëntë (9)

Detyrat dhe përgjegjësitë

 • Kryen punët e Departamentit të  Mirëmbajtjes në operimin e aktiviteteve  të interierit si ngjyrosjen e murit , vendosjen e  pllakave të ndryshme në dysheme dhe aktivitetet operative që kërkohen nga udhëheqësit e tjerë.
 • Zbaton detyrat dhe aktivitetet operative të përcaktuara nga Udhëheqësi i Departamentit të Mirëmbajtjes si dhe koordinon punët që  lidhen me mirëmbajtjen e interierit në hapësirat  ku NPB operon si dhe mirëmbajtjen e  interierit ekzistues.
 • Mbanë përgjegjësi për materialin e shpenzuar si dhe shpenzimet e materialit i shënon në dëshmitë përkatëse sipas dokumentacionit të NPB për punët e mirëmbajtjes së instalimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit.
 • Raporton për punët e kryera në teren
 • Udhëheqësi i Departamentit të Mirëmbajtjes mund t’a ngarkojë me detyra tjera sipas nevojës së NPB
 • Në rast të mungesës së zyrtarëve tjerë me urdhër të menaxhmentit mund t’i zëvendësojë dhe të kryen detyrat tjera.
 • Kryen edhe detyra tjera që lidhen me përshkrimin e detyrave të punës si dhe detyrave të ngarkuara nga menaxhmenti 

Kualifikimet

 • Shkolla e mesme profesionale dhe certifikate profesionale në leminë e kërkuar të natyrës së punës.
 • Bartësi i vendit të punës duhet të ketë së paku 1 vjet përvojë pune relevante.

Kualifikimet tjera

 • Aftësia për të kuptuar planet e ndërtimit dhe specifikimet teknike.
 • Aftësia për të  përgatitur raportet e punës së kryer.
 • Aftësia për të punar në  punë ekipore

Procedura e Konkurimit

Kandidati duhet t’i dorëzoi këto dëshmi:

 • CV-në;
 • Dëshminë e Kualifikimit Profesional dhe të përvojës së punës dhe
 • Kopjen e Lejës së Njoftimit

Konkursi është i hapur nga data 20.10.2018 – 13.11.2018

Dokumentet e kompletuara duhet të dorëzohen në këtë adresë: Ndërmarrja Publike Banesore - SHA në Prishtinë, Rruga “Xhevdet Doda”, p.nr., Prishtinë ose përmes e-mailes zyrtare: burimet.njerezore@npbanesore.com.

Dokumentet e pakompletuara si dhe ato që arrijnë pas skadimit të afatit të konkursit nuk do të shqyrtohen.

Kandidatët  të cilët konkurojnë duhet ta shënojnë saktë adresën dhe numrin e telefonit kontaktues, si dhe email adresën.Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të ftohen për intervistë.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook