Log in
X

Company Name

Ministria e Infrastrukturës

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Drejtor/esh i/e Departamentit për Financa dhe Shërbime të Përgjithshme

Drejtor/esh i/e Departamentit për Financa dhe Shërbime të Përgjithshme

Information

Publish Date

11.10.2018

End Date

23.10.2018

Categories

Ministri

Job Places

Prishtinë

Job Description

SHPALLJA E REKRUTIMIT
Oglas za regrutiranje

Institucioni: Ministria e Infrastrukturës
Institucija
: Ministarstvo Infrastrukture

Institucioni/institucijaMI/MI kërkon të punësojë (titullin e pozitës) në (departamentin / drejtoratin / divizionin,njësinë) e /želi da regrutuje (naziv posla u odeljenju/direkciji,diviziji ili sektoru) Departamenti për Financa dhe Shërbime të Përgjithshme/Departman za financije i opštuSlužbu

Titulli i vendit të punës
/Naziv radnog mesta:Drejtor/esh i/e Departamentit për Financa dhe Shërbime të Përgjithshme /Direktor Departmana Departmana za Finacije i Opšte Službe

Kategoria funksionale dhe grada e vendit të punës? Niveli Drejtues 4 grada 4 (BKK10), Funkcionalna kategorija i stepen radnog mesta/ Nivo Upravljanja–cetiri(4) stepen plate cetiri (4) (BKK 10)

Numri i referencës së vendit të punës/Broj radnog mesta/RN00003840

(Shënoni saktësisht por me pak fjale detyrat dhe përgjegjësitë kryesore)/(Naznačite tačno i kratkim rečima glavne odgovornosti):

 • Udhëheqë departamentin dhe cakton objektivat e tij në pajtim me strategjinë dhe objektivat e ministrisë dhe  harton plane të punës vjetore të detajuara për të përmbushur këto objektiva
 • Menaxhon stafin dhe buxhetin e departamentit dhe organizon punën përmes ndarjes së detyrave tek të varurit e tij, ofron udhëzime dhe monitoron punën e stafit
 • Analizon dhe vlerëson proceset dhe procedurat e brendshme dhe rekomandon ndryshime, përmirësime me qëllim të rritjes së efikasitetit në punë
 • Menaxhon procesin e planifikimit, rekrutimit, vlerësimit dhe zhvillimit të burimeve njerëzorë si dhe mirëmbajtjen e sistemit të informatave për menaxhimin e burimeve njerëzore të ministrisë
 • Mbështet dhe koordinon planifikimin dhe përgatitjen e buxhetit për departamentin në përputhje me objektivat e ministrisë;
 • Siguron shpenzimin e mjeteve financiare në përputhje me rregullat dhe procedurat buxhetore dhe kontrolli i brendshëm financiar është i bazuar në parimet e llogaridhënies për departament;
 • Siguron ofrimin e shërbimeve të teknologjisë informative, logjistikës, transportit dhe krijimin e hapsirës për arkivimin e dokumenteve dhe shërbimeve tjera administrative për ministrinë
 • Bën vlerësim të rregull të stafit nën mbikëqyrje të tij  dhe përkrahë zhvillimin e tyre përmes trajnimeve për të siguruar kryerjen e detyrave të tyre në nivel me  standardet  e kërkuara

 • Rukovodi odeljenjem i utvrđuje ciljeve u skladu sa strategijom i ciljevima ministarstva i izrađuje detaljne godišnje planove rada za ispunjavanje ovih ciljeva
 • Upravlja osobljem i budžetom odeljenja i organizuje rad podelom dužnosti njegovim podređenima, daje uputstva i prati rad osoblja
 • Analizira i vrši procenu internih procesa i postupaka i preporučuje promene, poboljšanja u cilju povećanja efikasnosti u radu
 • Upravlja procesom planiranja, regrutovanja, procene i razvoja ljudskih resursa kao i održavanja informacionog sistema za upravljanje ljudskim resursima ministarstva
 • Podržava i koordinira planiranje i pripremu budžeta za odeljenja u skladu sa ciljevima ministarstva
 • Obezbeđuje realizaciju finansijskih sredstava u skladu sa budžetskim pravilima i procedurama, i interna finansijska kontrola je zasnivana na principe odgovornosti za odeljenja
 • Obezbeđuje pružanje usluga informacione tehnologije, logistike, transporta i stvaranje prostora za arhiviranja dokumenata i drugih administrativnih usluga za ministarstvo
 • Vrši  ocenjivanje osoblja pod njegovim nadzorom i podržava njihov razvoj kroz obuke kako bi se osiguralo obavljanje njihovih dužnosti na nivou zahtevanih standarda

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim-Uslovi za učešće na regrutaciji

(Shënoni kushtet për pjesëmarrje në procesin e rekrutimit sipas ligjit për shërbimin civil/Navedite uslove za učešće u procesu regrutacije po Zakonu Javne Službe/

Procedurat e konkurrimit-Procedure konkurisanja

Shënoni nëse procedura e konkurrimit është e hapur për kandidatë të jashtëm si dhe nëpunës civilë ekzistues ose nëse është procedurë e brendshme vetëm për nëpunës civilë ekzistues -Navedite da li je procedura konkurisanja javna za spoljne kandidate, ili da li je procedura interna samo za postojeće civilne službenike

Procedura e konkurrimit është e hapur për gjithë kandidatet te jashtëm si dhe për nëpunës civil/ Procedura konkurisanja je objevljena i za javne sluzbenike koji rade u intitucije .

Shkollimi i kërkuar/Minimum obrazovanja koje se zahteva:

(Shënoni shkollimin që kërkohet realisht për këtë vend pune/(Navedite stepen obrazovanja koje se realno traži za ovo radno mesto)/

 • Diploma universitare: Fakulteti Juridik, Ekonomik, Shkenca Politike, Filozofik / Univerzitetsku diplomu:  Pravni fakultet, ekonomija, političke nauke, filozofija

Aftësitë,përvoja dhe atributet tjera që kërkohen/Veštine, iskustvo idruge osobine koje se zahtevaju.
(Përshkruaj aftësitë, përvojën dhe vetitë personale të cilat janë të kërkuara dhe të cilat munden më qenë të dëshiruara.Këto duhet të kenë lidhje me punën dhe të jenëobjektive./(Opišite sposobnosti, iskustvo i lične osobine koje se zahtevaju kao i one koje su poželjne. One moraju da budu povezane sa radon i da budu objektivne

 • Diploma universitare: Fakulteti Juridik, Ekonomik, Shkenca Politike, Filozofik;
 • Të ketë përvojë pune profesionale të paktën shtatë (7) vjeçare; së paku katër (4) vite përvojë pune në vende udhëheqëse;
 • Cakton objektivat për departamentin, të cilat i kontribuojnë objektivave të institucionit dhe menaxhon programin e punës për realizimin e tyre;
 • Kontribuon dhe shqyrton rekomandimet që kërkojnë vendimmarrje për nivel më të lartë;
 • Analizon dhe vlerëson proceset e rregullta të punës që duhet të miratohen brenda afateve të shkurtra si dhe baraspeshon rekomandimet e drejtuesve vartës;
 • Aftësi të larta komunikuese, negociuese dhe bindëse në menaxhim;
 • Qasje fleksibile ndaj organizimit dhe mbikëqyrjes së punës së departamentit për zgjidhjen e problemeve profesionale dhe organizative të rëndësishme për institucionin;

 • Univerzitetsku diplomu:  Pravni fakultet, ekonomija, političke nauke, filozofija;
 • 7 godina profesionalnog radnog iskustva uključujući i 4 god. iskusta  na rukovodeća mjeta
 • Postavlja ciljeve za departmana , koji doprinose ciljevima institucije i upravlja program rada za njihovu sprovedbu;
 • Doprinosi i razmatra preporuke koja zahtijevaju odluke na visokom nivoa;
 • Analizira i ocjenjuje redovne poslovne procese kaja treba usvojiti usvojiti u kratkom roku i uravnotežuje preporuke podređenih menadžera;
 • Visoke sposobnosti za komunikaciranje, pregovaranje, uvjerljiv na upravljanje;
 • Fleksibilan pristup organiziranje i nadziranje rada departmana za rješavanje stručnih i organizacijskih pitanja koja su značajna za institucije

Aktet ligjore dhe nënligjore që rregullojnë rekrutimin/ Zakonski i podzakonski akti koji regulišu zaposljavanje
(Shënoni një përshkrim të shkurtë të përzgjedhjes dhe të rregulloreve ekzistuese që rregullojnë rekrutimin - Navedite kratak opis izbora i postojećih pravilnika koji regulišu zapošljavanje

Nëpunësit e shërbimit Civil të Republikës së Kosovës i nënshtrohen Sipas Ligjit për Shërbimin Civil Nr. 03/L-149/Zakona Br.03/L-149 o Javnoj Sluzbi, - Rregullorja nr 21/2012 për Avancimin në  Karrierë të Nëpunësve Civilë/ Uredba br. 21/2012 O Napredovanju u Karijeri Civilnih Službenika

Rregullores nr.02/2010 për procedurat e rekrutimit në Shërbimin Civil të Kosovës dhe standardeve të sjelljes dhe etikes të përshkruara në kodin e mirësjelljes së shërbimit civil/Uredbe br. 02-2010 o procedurama regrutacije u Civilnu Službu Kosova i standardima ponašanja i etikeopisanih u kodeksu ponašanja civilne službe

Kohëzgjatja e emërimit/ Vremenski rok imenovanja:

Kohezgjatja e kontratës     PA AFAT - I KARRIERES/NEODREDJENO PUNO RADNO VREME

(Naznačite ako je imenovanje na odredjeno ili na neodredeno vremei vremenski rok) Neograničeno,  u Karijeri

Data e mbylljes së konkursit/Datum zatvaranja konkursa:
(Shënoni kohëzgjatjen e konkursit dhe datën e mbylljes/ Naznačite vremenski rok trajanja konkursa i krajni rok)

Prej 09.10.2018  deri  23.10.2018  në ora 16:00/ od 09.10.2018  do  23.10.2018 u 16:00 časova

Paraqitja e kërkesave/Prijeva zahteva                                                                                                                

(Shënoni vendin ku dhe kur mund të merren formularët e aplikacionit si dhe vendin ku duhet tëdorëzohen dhe adresa e plotë e institucionit pranues) / ( Navadite kako i gde se mogu dobiti obrasci za konkurisanje, mesto gde ih treba predati kao i tačna adresa institucije koja će ih primiti)

Ministria e Infrastrukturës, Rr. Nëna Terezë, Ndërtesa e ish-Gërmisë, kati  II – zyra A 204/ Ministrastvo Infrastrukture,

 Trg Majka Tereza, Bivša zgrada Germije, II sprat, kancelarija br. A204

Kërkesat specifike/ Specifični zahtevi                                                                                                               

(Shënoni nëse ka ndonjë kërkesë specifike shëndetësore ose fizike për kryerjen e detyrave të punës, përfshirë kërkesën për vlerësim mjekorë)/(Nevedite ako ima neki specifičan zahtev zdravstvene ili fizičke prirode za izvršavanje radnih obraveza, uključujući zahtev za lekarsko mišljenje).

"Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë/Kosovska javnana sluzba pruža jednake uslove zapošljavanja za sve državljane Kosova i prima aplikacije svih lica muškog i ženskog roda iz shih zajednica na Kosovu.

"Komunitetet jo shumicë dhe pjesëtaret e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale, siç specifikohet në Nenin 11, paragrafin 3 te Ligjit Nr. 03/L-149 mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës",-Manjinske zajednice i njihovi pripadnici imaju prava da budu predstavljeni prporcionalno na organima Javne službe na lokalnom i centralom nivou, kao što je naznačeno i Čl.11, paragraf 3 Zakona Br.03/L-149 o Javnoj Službi Republike Kosovo.

Kërkesat e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Kërkesat e pakompletuara mund të refuzohen/Zahtevi postati nakon zatvaranja konkursa neće se uzeti u obzir. Nekompletirani zahtevi mogu biti odbijeni.

Për shkak të numrit të madh të kërkesave të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen/Zbog velikog broja dobijenih zahteva, biće pozvani samo kandidati koji su ušli u uži izbor.

Shënoni emri dhe mbiemri, numri i telefonit të personit i cili mund të kontaktohet në rast të ndonjë pyetjeje/ Napišite ime, prezime i broj telefona osobe koju treba kontaktirati u slučaju bilo kakvih nedoumica;

Divizioni Personelit Nr (038) 200 28 498ose (038) 200 28 547

Expired

Share

Advertising