Log in
X

Company Name

Ministria e Infrastrukturës

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Zyrtar/e për Rregullim Ekonomik

Zyrtar/e për Rregullim Ekonomik

Information

Publish Date

11.10.2018

End Date

23.10.2018

Categories

Ministri

Job Places

Prishtinë

Job Description

SHPALLJA E REKRUTIMIT
Oglas za regrutiranje

Institucioni: Ministria e Infrastrukturës
Institucija
: Ministarstvo Infrastrukture

Institucioni/institucijaMI/MIkërkon të punësojë (titullin e pozitës)

në(departamentin/drejtoratin/divizionin,njësinë)e /želi da regrutuje (naziv posla u odeljenju/direkciji,diviziji ili sektoru)Departamenti i Aviacionit Civil/Departman Civilne Avijacije

Titulli i vendit të punës
/Naziv radnog mesta: Zyrtar/e për Rregullim Ekonomik /Službenik za ekonomsko regulisanje

Kategoria funksionale dhe grada e vendit të punës? Niveli profesional 9 grada 2 (BKK7), Funkcionalna kategorija i stepen radnog mesta/ Stručni nivo – dva (2) stepen plate devet (9) (BKK 7),

Numri i referencës së vendit të punës/Broj radnog mesta/RN00003839

(Shënoni saktësisht por me pak fjale detyrat dhe përgjegjësitë kryesore)/(Naznačite tačno i kratkim rečima glavne odgovornosti):

 • Është përgjegjës për mbështetjen në implementimin e legjislacionit të Bashkimit Evropian mbi dhënjen e drejtave të trafikut apo mbështetjen e licencimit të operatoreve ajrore në rastet kur parashihet dhe lejohet me legjislacion në fuqi
 • Bën procedimin e aplikacioneve të operatoreve të interesuar për tu licencuar në Kosovë
 • Mbledhe, procedon dhe analizon me përpikëri të dhëna ekonomike mbi operatorin ajror të licencuar në Kosovë siç janë Biznes Plani, Raportet Financiare, Statuti i Kompanisë, të dhënat mbi aksionaret, bordin e drejtorëve, menaxhmentit të lartë kur kjo kërkohet etj
 • Sigurohet që operatori ajror ka qëndrueshmëri fianciare që realisht të mund të zhvillojë veprimtarinë e vet kur ajo kërkohet
 • Sigurohet që operatori ajror posedon polise të vlefshme sigurie konform Rregulloreve përkatëse të Bashkimit Evropian mbi polisat e kërkuara të sigurisë për operatorët ajror
 • Sigurohet që kriteret mbi pronësinë të përcaktuara në Rregulloret në fuqi të janë respektuar në tërësi
 • Përpilon arsyeshmërin e rekomandimit apo mos rekomandimit për (mos) lëshimin e Lejes së Operimit një operatori Kosovar. Ky dokument duhet t'i përmbajë tëgjitha informatat e nevojshme për marrjen e vendimit nga Ministri, duke përfshire edhe faktet të marra për bazë kur është vërtetuar (jo) pronesia si dhe (jo) qëndrueshmëria e operatorit ajror Kosovar
 • Është përgjegjës për auditim të rregullt të performancës financiare të operatorit ajror Kosovar të licencuar
 • Përcjell vazhdimisht ndonjë amandamentim të mundshëm të rregulloreve të Bashkimit Evropian për implementimin e të cilave është përgjegjës
 • Është përgjegjës për mbështetjen e implementimin e Marrëveshjes mbi HPEA për të gjithëoperatoret e interesuar ajror të BE-së që të operojnë për ne dhe nga Kosova
 • Bën procedimin e aplikacioneve të operatoreve ajror të interesuar për të operuar ne/nga Kosova në bazë të proceduarave të përcaktuara me Ligj
 • Përpilon arsyeshmërine e rekomandimit apo mos rekomandimit për lëshimin e Lejes së Operimit një operatori të huaj ajror. Ky dokument duhet t'i permbajë të gjitha informatat e nevojshme për marrjen e Vendimit nga Ministri, duke përfshirë edhe përmbledhjen e detyrimeve ndërkombëtare që ka Republika e Kosovës në lëmin e aviacionit
 • Kryen të gjithadetyrat tjera sipas kërkesave të Drejtorit të Departamentit

 

 • Odgovoran je za podršku u sprovođenju zakonodavstva Evropske unije o davanju saobraćajnih prava ili podrške licenciranja vazdušnih operatera u slučaju kada se predviđa i dozvoli zakonima na snazi;
 • Prosleđuje aplikacije operatera zainteresovanih koji žele da budu licencirani na Kosovu;
 • Precizno prikuplja, prosleđuje i analizira ekonomske podatke o vazdušnom operateru licenciranom na Kosovu kao što je: poslovni plan, finansijski izveštaji, statut kompanije, podaci o deoničarima, o upravnom odboru, visokom rukovodstvu kada se to zahteva, itd;
 • Obezbeđuje da vazdušni operater ima finansijsku stabilnost tako da realno može da obavlja svoju delatnost kada se to zahteva;
 • Obezbeđuje da vazdušni operater ima važeću polisu osiguranja u skladu sa odgovarajućim uredbama Evropske unije o zahtevanim polisama za osiguranje za vazdušne operatere;
 • Obezbeđuje da kriterijumi o svojini utvrđeni važećim uredbama su potpuno poštovani;
 • Sastavlja obrazloženje preporuke ili ne preporuke za (ne) izdavanje dozvole za rad kosovskom operateru. Ovaj dokumenat treba da sadrži sve potrebne informacije za donošenje odluke od strane ministra, uključujući i dokaze uzeti kao osnova kada je overena  (ne)svojina kao i finansijska (ne)stabilnost kosovskog vazdušnog operatera;
 • Odgovoran je za redovnu reviziju finansijskog učinka kosovskog licenciranog vazdušnog operatera;
 • Stalno prati izmene i dopune uredbi Evropske unije za sprovođenje kojih je odgovoran;
 • Odgovoran je za podršku sprovođenja Sporazuma o ZPEA za sve zainteresovane vazdušne operatere EU-a koji operišu na i sa Kosova;
 • Prosleđuje aplikacije vazdušnih operatera zainteresovanih da operišu na/ sa Kosova na osnovu postupaka utvrđenih zakonom;
 • Sastavlja obrazloženje preporuke ili ne preporuke za izdavanje dozvole za rad stranom vazdušnom operateru. Ovaj dokumenat treba da sadrži sve potrebne informacije za donošenje odluke od strane ministra, uključujući i pregled međunarodnih dužnosti koje ima Republika Kosovo u oblasti avijacije.
 • Obavlja sve druge dužnosti na zahtev od direktora Odeljenja

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim-Uslovi za učešće na regrutaciji

(Shënoni kushtet për pjesëmarrje në procesin e rekrutimit sipas ligjit për shërbimin civil/Navedite uslove za učešće u procesu regrutacije po Zakonu Javne Službe/

Procedurat e konkurrimit-Procedure konkurisanja

Shënoni nëse procedura e konkurrimit është e hapur për kandidatë të jashtëm si dhe nëpunës civilë ekzistues ose nëse është procedurë e brendshme vetëm për nëpunës civilë ekzistues -Navedite da li je procedura konkurisanja javna za spoljne kandidate, ili da li je procedura interna samo za postojeće civilne službenike

Procedura e konkurrimit është e hapur për gjithë kandidatet te jashtëm si dhe për nëpunës civil/ Procedura konkurisanja je objevljena i za javne sluzbenike koji rade u intitucije .

Shkollimi i kërkuar/Minimum obrazovanja koje se zahteva:

(Shënoni shkollimin që kërkohet realisht për këtë vend pune/(Navedite stepen obrazovanja koje se realno traži za ovo radno mesto)/

 • Diplomë universitare ne fushen e aviacionit civil, Jurist apo Ekonomist / Univerzitetska diploma u oblasti civilnog vazduhoplovstva, pravnik/ca ili ekonomista/kinja

Aftësitë,përvoja dhe atributet tjera që kërkohen/Veštine, iskustvo idruge osobine koje se zahtevaju.
(Përshkruaj aftësitë, përvojën dhe vetitë personale të cilat janë të kërkuara dhe të cilat munden më qenë të dëshiruara.Këto duhet të kenë lidhje me punën dhe të jenëobjektive./(Opišite sposobnosti, iskustvo i lične osobine koje se zahtevaju kao i one koje su poželjne. One moraju da budu povezane sa radon i da budu objektivne.

 • Dy (2) vite pervoje pune profesionale;
 • Shkathtesit kompjuterike ( Windows, outlook, Microsoft Works/Office, Excel, Internet);
 • Njohja e shkelqyer e gjuhes angleze ne te folur dhe shkrim profesional do te jete perparesi;
 • Dve (2) godine profesionalnog radnog staža;
 • Kompjuterske veštine ( Windows, Outlook, Microsoft works/Office, excel, internet);
 • Odlično poznavanje stručnog engleskog jezika usmeno i pismeno ima prednost;

Aktet ligjore dhe nënligjore që rregullojnë rekrutimin/ Zakonski i podzakonski akti koji regulišu zaposljavanje
(Shënoni një përshkrim të shkurtë të përzgjedhjes dhe të rregulloreve ekzistuese që rregullojnë rekrutimin - Navedite kratak opis izbora i postojećih pravilnika koji regulišu zapošljavanje

Nëpunësit e shërbimit Civil të Republikës së Kosovës i nënshtrohen Sipas Ligjit për Shërbimin Civil Nr. 03/L-149/Zakona Br.03/L-149 o Javnoj Sluzbi, - Rregullorja nr 21/2012 për Avancimin në  Karrierë të Nëpunësve Civilë/ Uredba br. 21/2012 O Napredovanju u Karijeri Civilnih Službenika

Rregullores nr.02/2010 për procedurat e rekrutimit në Shërbimin Civil të Kosovës dhe standardeve të sjelljes dhe etikes të përshkruara në kodin e mirësjelljes së shërbimit civil/Uredbe br. 02-2010 o procedurama regrutacije u Civilnu Službu Kosova i standardima ponašanja i etikeopisanih u kodeksu ponašanja civilne službe

Kohëzgjatja e emërimit/ Vremenski rok imenovanja:                                                                              

Kohezgjatja e kontratës     PA AFAT- I KARRIERES

(Naznačite ako je imenovanje na odredjeno ili na neodredeno vremei vremenski rok)/Neograničeno,  u Karijeri

Data e mbylljes së konkursit/Datum zatvaranja konkursa:                                                                                        

(Shënoni kohëzgjatjen e konkursit dhe datën e mbylljes/ Naznačite vremenski rok trajanja konkursa i krajni rok)

Nga 09.10.2018deri 23.10.2018në ora 16:00 / od 09.10.2018 do 23.10.2018,16:00časova

Paraqitja e kërkesave/Prijeva zahteva                                                                                                                

(Shënoni vendin ku dhe kur mund të merren formularët e aplikacionit si dhe vendin ku duhet tëdorëzohen dhe adresa e plotë e institucionit pranues) / ( Navadite kako i gde se mogu dobiti obrasci za konkurisanje, mesto gde ih treba predati kao i tačna adresa institucije koja će ih primiti)

Ministria e Infrastrukturës, Rr. Nëna Terezë, Ndërtesa e ish-Gërmisë, kati  II – zyra A 204/ Ministrastvo Infrastrukture,

 Trg Majka Tereza, Bivša zgrada Germije, II sprat, kancelarija br. A204

Kërkesat specifike/ Specifični zahtevi                                                                                                               

(Shënoni nëse ka ndonjë kërkesë specifike shëndetësore ose fizike për kryerjen e detyrave të punës, përfshirë kërkesën për vlerësim mjekorë)/(Nevedite ako ima neki specifičan zahtev zdravstvene ili fizičke prirode za izvršavanje radnih obraveza, uključujući zahtev za lekarsko mišljenje).

"Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë/Kosovska javnana sluzba pruža jednake uslove zapošljavanja za sve državljane Kosova i prima aplikacije svih lica muškog i ženskog roda iz shih zajednica na Kosovu.

"Komunitetet jo shumicë dhe pjesëtaret e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale, siç specifikohet në Nenin 11, paragrafin 3 te Ligjit Nr. 03/L-149 mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës",-Manjinske zajednice i njihovi pripadnici imaju prava da budu predstavljeni prporcionalno na organima Javne službe na lokalnom i centralom nivou, kao što je naznačeno i Čl.11, paragraf 3 Zakona Br.03/L-149 o Javnoj Službi Republike Kosovo.

Kërkesat e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Kërkesat e pakompletuara mund të refuzohen/Zahtevi postati nakon zatvaranja konkursa neće se uzeti u obzir. Nekompletirani zahtevi mogu biti odbijeni.

Për shkak të numrit të madh të kërkesave të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen/Zbog velikog broja dobijenih zahteva, biće pozvani samo kandidati koji su ušli u uži izbor.

Shënoni emri dhe mbiemri, numri i telefonit të personit i cili mund të kontaktohet në rast të ndonjë pyetjeje/ Napišite ime, prezime i broj telefona osobe koju treba kontaktirati u slučaju bilo kakvih nedoumica;

Vahide Syla- Nr (038) 200 28 547ose (038) 200 28 498

Expired

Share

Advertising