Log in
X

Company Name

Petrol-Oti Slovenija sh.a

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Shitës në Stacionet e Derivateve të Naftës dhe LPG-sä (3)

Shitës në Stacionet e Derivateve të Naftës dhe LPG-sä (3)

Information

Publish Date

10.10.2018

End Date

17.10.2018

Categories

Shitje

Job Places

Prishtinë

Job Description

“Petrol Oti Slovenija" L. L. C. Rr. “Zona lndustriale” p. n. Miradi-FushëKosovë-Kosovë 29.05.2018

"Petrol-Oti Slovenija” L.L.C., në bazë të Rregullores për organizimin e brendshëm, sistematizimin e vendeve të punës, përshkrimin e tyre, si dhe kompensimin e pagave e në harmoni me të Ligjin e Punës Nr 03/L-212, shpallë:

KONKURS

Për pranim në marrëdhënie pune:

 1. Shitës në Stacionet e Derivateve të Naftës dhe LPG-sä në:

Pompa e Benzinës Kodra e Trimave
Pompa e Benzinës Arbëri
Pompa e Benzines Stanovc

Detyrat dhe përgjegjësitë në punë:

 • Kryerja e të gjitha veprimeve në stacionin e benzinës në harmoni me udhëzimet;
 • Njohja dhe zbatimi i dispozitave nga lëmi i mbrojtjes kundër zjarrit, mbrojtjes së shëndetit në punë, mbrojtjen e mjedisit, pastaj të udhëzimeve për përdorim të sigurt me ushqimoret(HACCP);
 • Mban rendin dhe pastërtinë nëPB;
 • Kontrollimi dhe pastrimi i hapësirave tëtualetit;
 • Ndihmon gjatë edukimit dhe aftësimit të kuadrove tëreja;
 • Udhëheqja e stacionit të benzinës në mungesë të Kryepunëtorit respektivisht të ndihmësit tëKryepunëtorit.
 • Kryerja epunëvetjerasipasurdhrittëeprorit.
 • Është përgjegjës për ligjshmëri në punë dhe për punën e tij i përgjigjet eprorit të drejtpërdrejtë dhe DrejtoritEkzekutiv.

Kushte, aftësitë dhe shkathtësitë :

 • Përgatitja e mesme ose kualifikimi i lartë(PMP/KL);
 • Drejtimi: Tregtar, Ekonomik, fusha tjera.
 • E dëshirueshme përvoja e punës në këtë profesion - 1vit;
 • Puna në ndrrime — punënate;
 • E dëshirueshme njohja e gjuhës serbe dhe e gjuhësangleze;
 • Njohja e Pakëtit MS Office eobligueshme;
 • Aftësi organizative, për punë grupore, punëracionale;
 • Puna provuese 3muaj,
 • Shkathtësi nëkomunikim

Aplikimi:

Cv-në ta dergoni ne emailin elektronik :anton.figek@petrol.si, granit.sylejmani@petrol.eu

Afati: nga data 10.10.2018 deri më 17.10.2018 në orën 16:00 Vetëm kandidatët nga lista e ngushtë do të kontaktohen!

Expired

Share

Advertising