Log in
X

Company Name

Kosova-Women 4 Women

Phone Number

Company Place

Prishtinë

THIRRJE PËR APLIKIM

THIRRJE PËR APLIKIM

Information

Publish Date

08.10.2018

End Date

15.10.2018

Categories

| Të tjera...

Job Places

Prishtinë

Job Description

THIRRJE PËR APLIKIM

Organizata Kosova–Women 4 Women përmes projektit WOMEN - Women’s Opportunities in Market, Economy and Networking me përkrahje nga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ju jep mundësinë të aplikoni në thirrjen tonë për ngritje të kapaciteve dhe përkrahje financiare të të gjitha Organizatave Jo Qeveritare që punojnë me gra dhe veprojnë jashtë Prishtinës.

Si objektiv i projektit është identifikimi i një organizate partnere e cila do të bashkëpunojë në implementimin aktivitetet e Kosova–Women 4 Women si dhe gjatë ketij procesi do të aftësohet stafi i kësaj organizate. Atëherë nëse operoni për jo më shumë se tre vite, si dhe jeni organizatë që veproni në fushën e fuqizimit të gruas, ju inkurajojmë të aplikoni në thirrjen tonë:

SI TË APLIKONI

  • Certifikatën e Regjistrimit të Organizatës
  • Statutin
  • Organogramin
  • Kopjen ID -së, së udhëheqëses së organizatës

Ju lutem ti dërgoni në email: info@k-w4w.org me subjekt: Aplikim për mbështetje për Organizatë Jo Qeveritare

KOHA PËR APLIKIM
Thirrja është e hapur nga data 08 Tetor deri më 15 Tetor 2018. Aplikimet e pranuara pas afatit nuk do të merren parasysh.

Nëse keni ndonjë pytje për procesin e aplikimit, ju lutem na kontaktoni në email: info@k-w4w.org  

 

CALL FOR APPLICATION                                      

The Organization Kosovo-Women 4 Women through the project WOMEN - Women's Opportunities in Market, Economy and Networking, with the support of Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, gives you the opportunity to apply on our call for capacity building and financial support to all non-Governmental organizations working with women and operating outside Prishtina.

The target of the project is to identify a partner organization that will co-operate in implementing the activities of Kosova-Women 4 Women and during this process the staff of this organization shall be trained. Therefore, if you operate for no more than three years and you are an organization that is active in the field of empowering women, we encourage you to apply in our call:

HOW TO APPLY

  • Registration Certificate of the Organization
  • Statute
  • Organogram
  • The ID copy of the Director of the organization

Please send it to the email: info@k-w4w.org with the subject: Application for Support for

Non-Governmental Organization

APPLICATION DEADLINE

The call is open from 08 October until 15 October 2018. Applications received after the deadline will not be considered.

If you have any questions about the application process, please contact us at info@k-w4w.org

Expired

Share

Advertising