Log in
X

Company Name

Infosoft Systems shpk

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Menaxher/e Projektesh

Menaxher/e Projektesh

Information

Publish Date

14.09.2018

End Date

28.09.2018

Categories

Menaxher

Job Places

Prishtinë

Job Description

Infosoft Systems shpk ne Prishtine, kerkon te rekrutoje:

Menaxher/e Projektesh

Pershkrimi i punes

Eshte pergjegjes per konceptimin dhe pergatitjen e Propozimeve per Projekte; mbledh dhe integron materiale te projektit; organizon dhe udheheq grupin e projektit; pergatit draft-projekte; merr aprovimet nga palet e interesuara ne projekt.

Detyra specifike:

 • Analizon propozimet per projekte duke identifikuar dhe qartesuar mundesite dhe nevojat e biznesit, studion Kerkesat e Projekteve; ndjek takimet strategjike gjate pergatitjes dhe planifikimit te projektit.
 • Siguron pergatitjen ne kohe ne Propozimeve per Projekt duke percaktuar prioritetet, afatet kohore per mbledhjen dhe perpunimin e informacioneve burim, ngre grupin e punes, percakton stafin e nevojshem; monitoron ecurise e procesit deri ne pergatitjen e dokumentit final.
 • Identifikon format dhe menyren e komunikimit ndermjet grupit/grupeve te punes per pergatitjen e Propozimit per Projekt; identifikon riskun dhe rruget e administrimit te tij.
 • Pergatit permbledhje/ prezantime te nevojshme per vleresimin e pjesor/te plote te Propozimit. Perdor mjete te njohura pune si psh MS Project, Excel PowerPoint etj.
 • Siguron cilesine ne forme dhe permbajte te Propozimit per Projekt; Krijon, ruan dhe perditeson template-t dhe standartet e shkrimit te projektit.
 • Komunikon me te gjitha palet e interesuara ne Projekt per te siguruar kontrollin e vazhdueshem te Propozimit dhe marrjen e aprovimeve te nevojshme.
 • Permireson procesin e shkrimit te Propozimeve, arkivon, klasifikon dhe ruan template te projekteve.
 • Permbush detyra te reja te caktuara nga kompania ne kuader te arritjes se misionit dhe qellimit te saj.

Aftesite dhe kualifikime:

 • Te kete kryer studimet e larta ( preferohen ato pasuniversitare gjithashtu) ne deget e Inxhinierise Kompjuterike, Elektronike, Informatike, Informatike Ekonomike, MIS.
 • Te kete te pakten 3 vjet eksperience pune ne profilin e studimeve te larta te kryera, si Projekt Menaxher apo Asistent Projekt Menaxher.
 • Te zoteroje certifikimet teknike zyrtare, preferueshme.

Avantazh perbejne:

 • Certifikime ne fushen e Menaxhimit te Projekteve
 • Njohje te mire te ITIL Standard dhe ITIL Processes.

Te tjera

 • Aftesi prezantuese
 • Aftesi komunikimi me shkrim dhe me goje
 • Aftesi ne perdorimin e mjeteve si MS Project, MS Visio, MS Excel
 • Aftesi ne integrimin e organizimin koherent te dokumentacionit teknik
 • I orientuar ndaj zbatimit te afateve, aftesi koordinuese dhe komunikim te mire ne grup.
 • Aftesi ne koordinimin e disa grupeve pune, ne prezence apo nepermjet komunikimit online.
 • Njohje te shkelqyer te gjuhes angleze.

Per te aplikuar ju lutem dergoni CV-te dhe dokumente te tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja ne adresen e_mail: hr@infosoftsystems-ks.com.

Te dhenat qe do te paraqitni nepermjet aplikimit tuaj do te ruhen dhe perpunohen vetem per qellime rekrutimi, ne mbeshtetje te legjislacionit ne fuqi per mbrojtjen e te dhenave personale.

Expired

Share

Advertising