Log in
X

Company Name

Ministria e Infrastruktur├źs

Phone Number

Company Place

Prishtin├ź

Zyrtar/e Administrativ/e

Zyrtar/e Administrativ/e

Information

Publish Date

13.09.2018

End Date

20.09.2018

Categories

| Ministri | Administrat├ź

Job Places

Prishtin├ź

Job Description

SHPALLJA E REKRUTIMIT
Oglas za regrutiranje

Institucioni:Ministria e Infrastrukturës
Institucija
:Ministarstvo Infrastrukture

Institucioni/institucijaMI/MIkërkon të punësojë(titullin e pozitës)

në(departamentin/drejtoratin/divizionin,njësinë)e /┼żeli da regrutuje (naziv posla u odeljenju/direkciji,diviziji ili sektoru)Departamenti i Patent Shoferit/Departman za Voza─Źke dozvole
Titulli i vendit të punës
/Naziv radnog mesta:Zyrtar/e Administrativ/e/Administrativni slu┼żbenik/ca

Kategoria funksionale dhe grada e vendit të punës? Niveli profesional 1grada 10 (BKK7), Funkcionalna kategorija i stepen radnog mesta/ Nivo upravlanja 1-stepen 10 (BKK 7),

Numri i referencës së vendit të punës/Broj radnog mesta/RN00003664

(Shënoni saktësisht por me pak fjale detyrat dhe përgjegjësitë kryesore)/(Nazna─Źite ta─Źno i kratkim re─Źima glavne odgovornosti):

 • Në bashkëpunim me mbikëqyrësin dhe zyrtarin e lartë harton planet e punës për zbatimin e detyrave të përcaktuara në bazë të objektivave dhe jep rekomandime lidhur me realizimin e këtyre objektivave:
 • Ndihmon në vlerësimin e proceseve dhe procedurave të brendshme dhe rekomandon ndryshime dhe përmirësime me qëllim të rritjes së efikasitetit dhe cilësisë së punës;
 • Merr pjesë në hartimin, zhvillimin e procedurave dhe dokumenteve tjera si dhe mbikëqyrjen e zbatimit të tyre  në fushën profesionale specifike brenda afateve kohore të caktuara.
 • Organizon dhe lehtëson takime, konferenca dhe ngjarje të tjera të veçanta,  koordinon dhe merr pjesë në mbledhjet e komisioneve sipas rastit;
 • Ofron ndihmë dhe mbështetje në zgjidhjen e problemeve, planifikimin dhe menaxhimin e projekteve, si dhe zhvillimin dhe zbatimin e qëllimeve dhe objektivave të përcaktuara të njësisë organizative;
 • Kryen hulumtime dhe analiza mbi çështjet, temave të caktuara nga mbikëqyrësi  ose stafi i nivelit të lartë profesionale dhe përgatit shkresa, raporte;
 • Komunikon brenda institucionit dhe jashtë tij për shkëmbim të informatave në fushat e interesit të përbashkët si dhe ofron përkrahje në fushën specifike profesionale për stafin e nivelit më të lartë profesional sipas kërkesës;
 • Kryen edhe detyra tjetër në përputhje me ligjet dhe rregulloret  të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi;
 • U saradnji sa nadzornikom i višim slu┼żbenikom, izra─Ĺuje planove rada za sprovo─Ĺenje du┼żnosti koje su utvr─Ĺene na osnovu ciljeva i daje preporuke u pogledu postizanja ovih ciljeva:
 • Poma┼że u proceni unutrašnjih procesa i procedura i preporu─Źuje izmene i poboljšanja radi pove─çanja efikasnosti i kvaliteta rada;
 • U─Źestvuje u izradi, razvijanju procedura i drugih dokumenata i nadzoru nad njihovom sprovo─Ĺenju u specifi─Źnoj profesionalnoj oblasti u utvr─Ĺenim vremenskim rokovima.
 • Organizuje i olakšava sastanke, konferencije i druge posebne doga─Ĺaje, koordinira i u─Źestvuje na sastancima komisija po potrebi;
 • Pru┼ża pomo─ç i podršku u rešavanju problema, planiranju i upravljanju projektima, kao i razvoju i sprovo─Ĺenju utvr─Ĺenih ciljeva organizacione jedinice;
 • Sprovodi istra┼żivanja i analize o pitanjima, temama koje utvr─Ĺuje nadzornik ili osoblje višeg stru─Źnog nivoa i priprema dopise, izveštaje ,
 • Komunicira unutar i izvan institucije radi razmene informacija u oblastima od zajedni─Źkog interesa i pru┼ża podršku u specifi─Źnoj stru─Źnoj oblasti za osoblje višeg stru─Źnog nivoa, na zahtev;
 • Obavlja i druge du┼żnosti u skladu sa zakonima i uredbama koje nadzornik povremeno mo┼że opravdano zahtevati;

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim-Uslovi za u─Źeš─çe na regrutaciji

(Shënoni kushtet për pjesëmarrje në procesin e rekrutimit sipas ligjit për shërbimin civil/Navedite uslove za u─Źeš─çe u procesu regrutacije po Zakonu Javne Slu┼żbe/

Procedurat e konkurrimit-Procedure konkurisanja

Shënoni nëse procedura e konkurrimit është e hapur për kandidatë të jashtëm si dhe nëpunës civilë ekzistues ose nëse është procedurë e brendshme vetëm për nëpunës civilë ekzistues -Navedite da li je procedura konkurisanja javna za spoljne kandidate, ili da li je procedura interna samo za postoje─çe civilne slu┼żbenike

Procedura e konkurrimit është e hapur për gjithë kandidatet te jashtëm si dhe për nëpunës civil/ Procedura konkurisanja je objevljena i za javne sluzbenike koji rade u intitucije .

Shkollimi i kërkuar/Minimum obrazovanja koje se zahteva:

(Shënoni shkollimin që kërkohet realisht për këtë vend pune/(Navedite stepen obrazovanja koje se realno tra┼żi za ovo radno mesto)/

 • Diplomë Universitare ose Shkollë e Larte: Ekonomik, Juridik / Univerzitetska Diploma  ili VišaŠkola: Ekonomski, Pravni

Aftësitë,përvoja dhe atributet tjera që kërkohen/Veštine, iskustvo idruge osobine koje se zahtevaju.                                                                                                                                   (Përshkruaj aftësitë, përvojën dhe vetitë personale të cilat janë të kërkuara dhe të cilat munden më qenë të dëshiruara.Këto duhet të kenë lidhje me punën dhe të jenëobjektive./(Opišite sposobnosti, iskustvo i li─Źne osobine koje se zahtevaju kao i one koje su po┼żeljne. One moraju da budu povezane sa radon i da budu objektivne.

 • Diplomë universitare pa përvojë ose shkollë e larte dhe së paku dy (2) vite përvojë pune;
 • Njohuri  profesionale në fushën e administratës; 
 • Shkathtësi për të organizuar punën e vet dhe për të koordinuar stafin e nivelit administrativ;
 • Shkathtësi  hulumtuese, analitike, vlerësuese të informacionit; 
 • Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion;
 • Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point, Internetit);.
 • Univerzitetska diploma bez iskustva ili viša škola i najmanje dve  (2) godine radnog iskustva.
 • Stru─Źno znanje iz oblasti uprave; 
 • Veštine za organizovanje svog rada i koordinaciju osoblja administrativnog nivoa;
 • Istra┼żiva─Źke, analiti─Źke, ocenjiva─Źke veštine informacija.; 
 • Sposobnost obavljanja du┼żnosti i poslova pod pritiskom;
 • Ra─Źunarske veštine u aplikacijama programa  (Word, Excel, Power Point, Internet);

Aktet ligjore dhe nënligjore që rregullojnë rekrutimin/ Zakonski i podzakonski akti koji regulišu zaposljavanje
(Shënoni një përshkrim të shkurtë të përzgjedhjes dhe të rregulloreve ekzistuese që rregullojnë rekrutimin - Navedite kratak opis izbora i postoje─çih pravilnika koji regulišu zapošljavanje

Nëpunësit e shërbimit Civil të Republikës së Kosovës i nënshtrohen Sipas Ligjit për Shërbimin Civil Nr. 03/L-149/Zakona Br.03/L-149 o Javnoj Sluzbi, - Rregullorja nr 21/2012 për Avancimin në  Karrierë të Nëpunësve Civilë/ Uredba br. 21/2012 O Napredovanju u Karijeri Civilnih Slu┼żbenika

Rregullores nr.02/2010 për procedurat e rekrutimit në Shërbimin Civil të Kosovës dhe standardeve të sjelljes dhe etikes të përshkruara në kodin e mirësjelljes së shërbimit civil/Uredbe br. 02-2010 o procedurama regrutacije u Civilnu Slu┼żbu Kosova i standardima ponašanja i etikeopisanih u kodeksu ponašanja civilne slu┼żbe

Kohëzgjatja e emërimit/ Vremenski rok imenovanja:

Kohezgjatja e kontratës     PA AFAT- I KARRIERES

(Nazna─Źite ako je imenovanje na odredjeno ili na neodredeno vremei vremenski rok)/Neograni─Źeno,  u Karijeri

Data e mbylljes së konkursit/Datum zatvaranja konkursa:                                                                                        

(Shënoni kohëzgjatjen e konkursit dhe datën e mbylljes/ Nazna─Źite vremenski rok trajanja konkursa i krajni rok)

Nga  06.09.2018  deri 20.09.2018  në ora 16:00/ od 06.09.2018  do 20.09.2018  u 16:00 ─Źasova

Paraqitja e kërkesave/Prijeva zahteva                                                                                                                

(Shënoni vendin ku dhe kur mund të merren formularët e aplikacionit si dhe vendin ku duhet tëdorëzohen dhe adresa e plotë e institucionit pranues) / ( Navadite kako i gde se mogu dobiti obrasci za konkurisanje, mesto gde ih treba predati kao i ta─Źna adresa institucije koja ─çe ih primiti)

Ministria e Infrastrukturës, Rr. Nëna Terezë, Ndërtesa e ish-Gërmisë, kati  II – zyra A 204/ Ministrastvo Infrastrukture,

 Trg Majka Tereza, Bivša zgrada Germije, II sprat, kancelarija br. A204

Kërkesat specifike/ Specifi─Źni zahtevi                                                                                                               

(Shënoni nëse ka ndonjë kërkesë specifike shëndetësore ose fizike për kryerjen e detyrave të punës, përfshirë kërkesën për vlerësim mjekorë)/(Nevedite ako ima neki specifi─Źan zahtev zdravstvene ili fizi─Źke prirode za izvršavanje radnih obraveza, uklju─Źuju─çi zahtev za lekarsko mišljenje).

"Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë/Kosovska javnana sluzba pru┼ża jednake uslove zapošljavanja za sve dr┼żavljane Kosova i prima aplikacije svih lica muškog i ┼żenskog roda iz shih zajednica na Kosovu.

"Komunitetet jo shumicë dhe pjesëtaret e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale, siç specifikohet në Nenin 11, paragrafin 3 te Ligjit Nr. 03/L-149 mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës",-Manjinske zajednice i njihovi pripadnici imaju prava da budu predstavljeni prporcionalno na organima Javne slu┼żbe na lokalnom i centralom nivou, kao što je nazna─Źeno i ─îl.11, paragraf 3 Zakona Br.03/L-149 o Javnoj Slu┼żbi Republike Kosovo.

Kërkesat e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Kërkesat e pakompletuara mund të refuzohen/Zahtevi postati nakon zatvaranja konkursa ne─çe se uzeti u obzir. Nekompletirani zahtevi mogu biti odbijeni.

Për shkak të numrit të madh të kërkesave të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen/Zbog velikog broja dobijenih zahteva, bi─çe pozvani samo kandidati koji su ušli u u┼żi izbor.

Shënoni emri dhe mbiemri, numri i telefonit të personit i cili mund të kontaktohet në rast të ndonjë pyetjeje/ Napišite ime, prezime i broj telefona osobe koju treba kontaktirati u slu─Źaju bilo kakvih nedoumica;

Divizioni i Personelit- Nr (038) 200 28 547ose (038) 200 28 498

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook