Log in
X

Company Name

Ministria e Infrastrukturës

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Zyrtar/e i/e kontrolleve teknike

Zyrtar/e i/e kontrolleve teknike

Information

Publish Date

13.09.2018

End Date

20.09.2018

Categories

| Ministri

Job Places

Prishtinë

Job Description

SHPALLJA E REKRUTIMIT
Oglas za regrutiranje

Institucioni: Ministria e Infrastrukturës
Institucija
: Ministarstvo Infrastrukture

Institucioni/institucijaMI/MIkërkon të punësojë(titullin e pozitës)

në(departamentin/drejtoratin/divizionin,njësinë)e /želi da regrutuje (naziv posla u odeljenju/direkciji,diviziji ili sektoru)Departamenti i Automjeteve /Departman Vozila
Titulli i vendit të punës
/Naziv radnog mesta:Zyrtar/e i/e kontrolleve teknike / Službenikzatehničkipregled

Kategoria funksionale dhe grada e vendit të punës? Niveli profesional 1grada 10 (BKK7), Funkcionalna kategorija i stepen radnog mesta/ Nivo upravlanja 1-stepen 10 (BKK 7),

Numri i referencës së vendit të punës/Broj radnog mesta/RN00003663

(Shënoni saktësisht por me pak fjale detyrat dhe përgjegjësitë kryesore)/(Naznačite tačno i kratkim rečima glavne odgovornosti):

 • Përcjellë legjislacionin evropian dhe praktikat më të mira në fushën e automjeteve dhe propozon implementimin e të njëjtave në vendin tonë.
 • Mbanë komunimikim e rregullt me organizatat ndërkombëtare të cilat mbulojnë fushën e automjeteve dhe në vecanti të kontrollave teknike;
 • Përcjell procedurat dhe praktikat më të mira të vendeve anëtare të BE - së në fushëveprimin e kontrollimit teknik të automjeteve;
 • Asiston në cështjet e përpilimit dhe harmonizimit të legjislacionit kombëtar të fushës së automjeteve me Direktiva te Bashkimit Evropian;
 • Përcjellë ndryshimet e rregulloreve dhe marrëveshjeve ndërkombëtare në kuadër të Forumit Botëror për Harmonizimin e Rregulloreve të Automjeteve (WP 29);
 • Asiston në organizimin dhe mbajtjën e seminareve të fushës se automjeteve/kontrollave teknike;
 • Propozon masa dhe iniciativa për ngritjen e cilësisë së inspektimit të automjeteve nga ana e inspektuesve në Qendrat e Kontrollimit Teknik të Automjeteve duke u mbështet në praktikat e vendeve anëtare të BE - së;
 • Përgaditë raporte javore, mujore dhe vjetore të kontrollave teknike;
 • Bënë mbledhjen e rezultateve, përcjellë për analiza të mëtejme sipas nevojës dhe kërkesës së organizmave ndërkombëtare si dhe përcjell rekomandimet për implimentim;
 • Kryen detyra shtesë sipas nevojave dhe kërkesave të punëdhënësit.
 • Prati evropsko zakonodavstvo i najbolje prakse u oblasti vozila i predlaže sprovođenje istih u našoj zemlji.
 • Održava redovnu komunikaciju sa međunarodnim organizacijama koje pokrivaju oblast vozila, a posebno tehničke preglede;
 • Prati najbolje procedure i prakse država članica EU-a u delokrugu tehničkog pregleda vozila;
 • Pomaže u pitanjima izrade i usklađivanja nacionalnog zakonodavstva u oblasti vozila sa direktivama Evropske unije;
 • Prati izmene međunarodnih pravilnika i sporazuma u okviru Svetskog foruma za usklađivanju pravilnika za vozila (WP 29);
 • Pomaže u organizovanju i održavanju seminara u oblasti vozila/tehničkih pregleda;
 • Predlaže mere i inicijative za povećanje kvaliteta kontrole vozila od strane inspektora u Centrima za tehnički pregled vozila, oslanjajući se na praksu država članica EU-a;
 • Priprema nedeljne, mesečne i godišnje izveštaje o tehničkim pregledima;
 • Prikuplja rezultate, prenosi radi dalje analize po potrebi i zahtevu međunarodnih organizacija i dostavlja preporuke za sprovođenje;
 • Izvršava dodatne dužnosti u skladu sa potrebama i zahtevima poslodavca. 

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim-Uslovi za učešće na regrutaciji

(Shënoni kushtet për pjesëmarrje në procesin e rekrutimit sipas ligjit për shërbimin civil/Navedite uslove za učešće u procesu regrutacije po Zakonu Javne Službe/

Procedurat e konkurrimit-Procedure konkurisanja

Shënoni nëse procedura e konkurrimit është e hapur për kandidatë të jashtëm si dhe nëpunës civilë ekzistues ose nëse është procedurë e brendshme vetëm për nëpunës civilë ekzistues -Navedite da li je procedura konkurisanja javna za spoljne kandidate, ili da li je procedura interna samo za postojeće civilne službenike

Procedura e konkurrimit është e hapur për gjithë kandidatet te jashtëm si dhe për nëpunës civil/ Procedura konkurisanja je objevljena i za javne sluzbenike koji rade u intitucije .

Shkollimi i kërkuar/Minimum obrazovanja koje se zahteva:

(Shënoni shkollimin që kërkohet realisht për këtë vend pune/(Navedite stepen obrazovanja koje se realno traži za ovo radno mesto)/

 • Diplomë Universitare:Fakulteti Juridik ose Administratë Publike/ Univerzitetska Diploma:Pravni fakultet ili Javne  uprave

Aftësitë,përvoja dhe atributet tjera që kërkohen/Veštine, iskustvo idruge osobine koje se zahtevaju.                                                                                                                                    (Përshkruaj aftësitë, përvojën dhe vetitë personale të cilat janë të kërkuara dhe të cilat munden më qenë të dëshiruara.Këto duhet të kenë lidhje me punën dhe të jenëobjektive./(Opišite sposobnosti, iskustvo i lične osobine koje se zahtevaju kao i one koje su poželjne. One moraju da budu povezane sa radon i da budu objektivne.

 • Diplomë Universitare:Fakulteti Juridik ose Administratë Publike;
 • Dy (2) vite përvojë pune;
 • Njohje e nivelit të lartë të gjuhës angleze në të shkruar dhe në të folur;
 • Shkathtësi hulumtuese , analitike dhe të vlerësim të informacionit;
 • Shkathtësi për të punuar dhe komunikuar me autoritetet brenda dhe jashtë institucionit të nivelit të njëjtë për shkëmbimin e informatave dhe zhvillimin e punës në fushat e përbashkëta;
 • Shkathtësi në dhënien e këshillave në ceshtjet e caktuara;
 • Shkathtësi për marrjen  e vendimeve lidhur me metodat e punës në përputhje me standardet profesionale;
 • Njohja e procedurave dhe funksionimit të administratës publike në vend;
 • Preferohet përvoja në hartimin e legjislacionit dhe komunikimit me organizmat ndërkombëtar;
 • Univerzitetska Diploma: Pravni fakultet ili Javne  uprave.
 • Dve (2) godine radnog iskustva;
 • Poznavanje visokog nivoa pisanog i govornog engleskog jezika;
 • Istraživačke, analitičke veštine i veštine procenjivanja informacija;
 • Veštine za rad i komunikaciju sa vlastima unutar i van institucije istog nivoa za razmenu informacija i obavljanje poslova u zajedničkim oblastima;
 • Veštine u davanju saveta o određenim pitanjima;
 • Veštine za donošenje odluka u vezi sa metodama rada u skladu sa stručnim standardima;
 • Poznavanje procedura i funkcionisanja javne uprave u zemlji;
 • Poželjno je iskustvo u izradi zakonodavstva i komunikaciji sa međunarodnim organizacijama;

Aktet ligjore dhe nënligjore që rregullojnë rekrutimin/ Zakonski i podzakonski akti koji regulišu zaposljavanje                                                                                                                                              (Shënoni një përshkrim të shkurtë të përzgjedhjes dhe të rregulloreve ekzistuese që rregullojnë rekrutimin - Navedite kratak opis izbora i postojećih pravilnika koji regulišu zapošljavanje

Nëpunësit e shërbimit Civil të Republikës së Kosovës i nënshtrohen Sipas Ligjit për Shërbimin Civil Nr. 03/L-149/Zakona Br.03/L-149 o Javnoj Sluzbi, - Rregullorja nr 21/2012 për Avancimin në  Karrierë të Nëpunësve Civilë/ Uredba br. 21/2012 O Napredovanju u Karijeri Civilnih Službenika

Rregullores nr.02/2010 për procedurat e rekrutimit në Shërbimin Civil të Kosovës dhe standardeve të sjelljes dhe etikes të përshkruara në kodin e mirësjelljes së shërbimit civil/Uredbe br. 02-2010 o procedurama regrutacije u Civilnu Službu Kosova i standardima ponašanja i etikeopisanih u kodeksu ponašanja civilne službe

Kohëzgjatja e emërimit/ Vremenski rok imenovanja:                                                                              

Kohezgjatja e kontratës     PA AFAT- I KARRIERES

(Naznačite ako je imenovanje na odredjeno ili na neodredeno vremei vremenski rok)/Neograničeno,  u Karijeri

Data e mbylljes së konkursit/Datum zatvaranja konkursa:                                                                                        

(Shënoni kohëzgjatjen e konkursit dhe datën e mbylljes/ Naznačite vremenski rok trajanja konkursa i krajni rok)

Nga 06.09.2018  deri 20.09.2018  në ora 16:00/ od 06.09.2018  do 20.09.2018  u 16:00 časova

Paraqitja e kërkesave/Prijeva zahteva                                                                                                                

(Shënoni vendin ku dhe kur mund të merren formularët e aplikacionit si dhe vendin ku duhet tëdorëzohen dhe adresa e plotë e institucionit pranues) / ( Navadite kako i gde se mogu dobiti obrasci za konkurisanje, mesto gde ih treba predati kao i tačna adresa institucije koja će ih primiti)

Ministria e Infrastrukturës, Rr. Nëna Terezë, Ndërtesa e ish-Gërmisë, kati  II – zyra A 204/ Ministrastvo Infrastrukture,

Trg Majka Tereza, Bivša zgrada Germije, II sprat, kancelarija br. A204

Kërkesat specifike/ Specifični zahtevi                                                                                                               

(Shënoni nëse ka ndonjë kërkesë specifike shëndetësore ose fizike për kryerjen e detyrave të punës, përfshirë kërkesën për vlerësim mjekorë)/(Nevedite ako ima neki specifičan zahtev zdravstvene ili fizičke prirode za izvršavanje radnih obraveza, uključujući zahtev za lekarsko mišljenje).

"Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë/Kosovska javnana sluzba pruža jednake uslove zapošljavanja za sve državljane Kosova i prima aplikacije svih lica muškog i ženskog roda iz shih zajednica na Kosovu.

"Komunitetet jo shumicë dhe pjesëtaret e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale, siç specifikohet në Nenin 11, paragrafin 3 te Ligjit Nr. 03/L-149 mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës",-Manjinske zajednice i njihovi pripadnici imaju prava da budu predstavljeni prporcionalno na organima Javne službe na lokalnom i centralom nivou, kao što je naznačeno i Čl.11, paragraf 3 Zakona Br.03/L-149 o Javnoj Službi Republike Kosovo.

Kërkesat e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Kërkesat e pakompletuara mund të refuzohen/Zahtevi postati nakon zatvaranja konkursa neće se uzeti u obzir. Nekompletirani zahtevi mogu biti odbijeni.

Për shkak të numrit të madh të kërkesave të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen/Zbog velikog broja dobijenih zahteva, biće pozvani samo kandidati koji su ušli u uži izbor.

Shënoni emri dhe mbiemri, numri i telefonit të personit i cili mund të kontaktohet në rast të ndonjë pyetjeje/ Napišite ime, prezime i broj telefona osobe koju treba kontaktirati u slučaju bilo kakvih nedoumica;

Divizioni i Personelit- Nr (038) 200 28 547ose (038) 200 28 498

Expired

Share

Advertising