Log in
X

Company Name

Banka Kombëtare Tregtare

Phone Number

038 666 666

Company Place

Prishtinë

Jurist

Jurist

Information

Publish Date

30.07.2018

End Date

12.08.2018

Categories

Jurista

Job Places

Prishtinë

Job Description

NJOFTIM PËR PUNËSIM

Pozita, Vendi i punës: Jurist

Lokacioni: Zyra Qendrore, Prishtinë, BKT Kosovë

Data e hapjes: 30.07.2018

Data e mbylljes: 12.08.2018

Edukimi: Fakulteti Juridik

Njohuritë gjuhësore: Anglisht

Detyrat dhe Përgjegjësitë

 • Kryen detyrat e tij/saj në përputhje me rregulloret, politikat dhe procedurat e BKT-së si dhe në përputhje me ligjet në fuqi;
 • Përgatit opinione juridike për kreditë e korporatave dhe opinione të tjera ligjore të kërkuara;
 • Përfaqëson Bankën në gjykata, prokurori publike dhe organe të tjera shtetërore, duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme ligjore të kërkuara;
 • Përgatit kontratat, marrëveshjet dhe parashtresat e tjera përkatëse dhe korrespondencat e natyrës ligjore;
 • Sigurimi i këshillave ligjore dhe hartimi i teksteve dhe opinioneve ligjore në fushën e së drejtës bankare dhe të drejtës kontraktore ;
 • Kontribuon në planifikimin, organizimin dhe zhvillimin e mbledhjeve kur kërkohet;
 • Pjesëmarrja në takime të jashtme, grupe punuese, konferenca, seminare dhe rrjete dhe raportimi tek Menaxhmenti /Menaxheri i Departamentit Ligjor;
 • Shqyrton ankesat/apelimet dhe përgatit përgjigjet dhe i paraqet ato te eprori i tij/saj;
 • Kryen detyra të tjera të caktuara nga mbikëqyrësi;

Aftësitë/Kualifikimet

 • Diplomë universitare së paku 4 vjet në drejtësi;
 • Provimi i jurisprudencës është i preferuar;
 • Aftësi për të zgjidhur probleme të ndryshme ligjore;
 • Njohuri e mirë e kuadrit ligjor që rregullon fushën e bankingut;
 • Aftësia për të punuar nën presion;
 • Të ketë mendim kritik dhe analitik;
 • Aftësi për të paraqitur opinion të qartë, të strukturuar dhe të bazuar mbi temën që bie në Fushën e ekspertizës së zgjedhur;
 • Njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës angleze;
 • Shkathtësi të shkëlqyera komunikuese me gojë dhe me shkrim;
 • Aftësi të mira në kompjuter dhe aftësi për të përdorur aplikacionet përkatëse softuerike;

Kandidatët e interesuar inkurajohen të aplikojnë duke plotësuar formularin në gjuhën Angleze:

http://bkt-ks.com/aplikoni-per-pune.aspx. Për çdo problem kontaktoni hrbktkosove@bkt.com.al

Të gjitha aplikacionet do të trajtohen me konfinfidencialitet të lartë. Do të lajmërohen vetëm kandidatët të cilët i plotësojnë kriteret e kërkuara.

Expired

Share

Advertising