Log in
X

Company Name

IP KOS sh.p.k

Phone Number

038 755 755

Company Place

Prishtinë

Zyrtar për shërbime teknike

Zyrtar për shërbime teknike

Information

Publish Date

10.05.2018

End Date

20.05.2018

Categories

| Të tjera...

Job Places

Prishtinë

Job Description

“ IP-KOS sh.p.k” me numërtëbiznesit 71017729, me adrese Rr. ElezBerisha nr.20, Prishtinë, shpall:

K O N K U R S

Pozita : Zyrtar për shërbime teknike
Lokacioni: Prishtinë
Përshkrimi i pozitës: Zyrtari për shërbime teknike është përgjegjës për dhënien e ndihmës teknike për pikat shitëse, si dhe është përgjegjës të sigurojë se të gjitha paisjet dhe objektet, janë funksionale sipas politikave të kompanisë.

Kërkesat për këtë pozitë:

 • Shkollim universitar – e preferar ;
 • Së paku dy vite përvojë pune të ngjajshme;
 • Njohuri të produkteve dhe shërbimeve të nevojshme për kompaninë;
 • Aftësi të mira organizative;
 • Të jetë në gjendje të punojë i pavarur dhe në punë ekipore;
 • Të jetë vigjilent dhe të ketë aftësi të mira për zgjidhjen e problemeve të cilat janë në përgjegjësi të tij;
 • Të ketë aftësi për të prioritizuar detyrat/përgjegjësitë sipas rëndësisë

Përshkrimi i detyrave të punës dhe përgjegjësive:

 • Përgjegjës për dhënien e asistencës teknike pikave shitëse sipas nevojës;
 • Identifikon furnitorët sipas politikave të kompanisë për dhënien e asistencës teknike ndaj pikave shitëse në rastet e nevojshme;
 • Inspekton dhe sigurohet që pikat shitëse i plotësojnë gjitha kushtet për të operuar dhe të gjitha paisjet dhe objektet janë në gjendje funksionale;
 • Njofton Menaxheri e Operativës për paisjet që duhet të zëvendësohen;
 • Komunikon rregullisht me pikat shitëse për matjen e nevojave për ndihmë teknike në pika;
 • Komuikon dhe angazhon kompanitë për shërbime të mirëmbatjes teknike;
 • Mbikqyrë dhe aprovon shpenzimet e angazhimit të kompanive të kontraktuara për mirëbajtje teknike;
 • Është në dispozicion në ҫdo kohë për dhënien e ndihmës kur ajo është e nevojshme;
 • Kryen punë të tjera sipas kërkesës nga Menaxheri i Operativës.

Të gjithë të interesuarit për pozitën e lartëcekur  mundë të aplikojnë  duke plotesuar formularin  për aplikim i cili gjendet  në linkun e më poshtëm :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIpikClPadBxG8uXucv9QRKZEeVHRbg43o0LT4hnGbpFWQow/viewform

Konkursi është i hapur nga  dt. 10/05/2018  derimë  dt. 20/05/2018

Prishtinë 10/05/2018

Expired

Share

Advertising