Log in
X

Company Name

MEDRUPLAST

Phone Number

045496001

Company Place

Prishtinë

Supervisor I Shitjes Ambulantive

Supervisor I Shitjes Ambulantive

Information

Publish Date

12.03.2018

End Date

26.03.2018

Categories

Shitje

Job Places

Prishtinë

Job Description

Supervisor I Shitjes Ambulantive

Pershkrimi I vendit te punes

 • Organizon dhe monitoron ekipin e shitjes Ambulantive ne teritorin e caktuar;
 • Komunikon, raporton dhe informon lidhur me tregun dhe konkurrencën;
 • Analizon dhe kontrollon punën ditore të agjenteve te shitjes;
 • Siguron suksesin dhe përmbushjen e detyrave të shitjes si dhe të pagesave;
 • Raporton dhe njofton menaxherin lidhur me punën e ekipit të shitjes si dhe të gjitha veprimet e planifkuara dhe të kryera për teritorin e caktuar.
 • Jep kontributin e tij në hartimin e incentivave që aktivizojnë shitjet duke shpenzuar një kohë të konsiderueshme në terren;
 • Menaxhon marrdhenien me klientin duke u siguruar qe ky i fundit te permbushë te gjitha pritshmerite e tij;
 • Siguron raporte të sakta mbi: ecurinë periodike të praktikave të shitjes, përfshi dhe performancen individuale të agjentëve të shitjes, trendin e sjelljes konsumatore, kërkesa konsumatore te identifkueshme gjatë praktikave te shitjes,
 • Të jetë përgjegjes për permbushjen e objektivave periodike (vjetore/mujore) në bashkëpunim me manaxherin.

Vendi i Punes - Prishtinë

Kualifikimet / Kërkesat

 • Diplomë universitare;
 • Përvojë pune, së paku 2 vite në shitje;
 • Aftesi të mira komunikuese;
 • Të ketë njohuri për produktet hixhenike;
 • Të ketë patentë shofer (kategoria B).

Pagesa: Shumë Konkuruese

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë leter motivimi, CV, si dhe të percaktojne pozicionin për të cilën aplikojnë, në email: info@medruplast.com; 045496001

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook