Log in
X

Company Name

Komuna e Vitisë

Phone Number

0280/381-647

Company Place

Viti

Zyrtar për Kadastër dhe Gjeodezi, Zyrtar për Mirëqenje Sociale

Zyrtar për Kadastër dhe Gjeodezi, Zyrtar për Mirëqenje Sociale

Information

Publish Date

11.02.2018

End Date

20.02.2018

Categories

Të tjera...

Job Places

Viti

Job Description

Në bazë të nenit 18, pika 1 dhe 3, dhe nenit 19, pika 2 të Ligjit mbi Shërbimin Civil të Kosovës, si dhe nenit 50, dhe 50 .1 gerrma b të Statutit të Komunës së Vitisë, Kryetari i Komunes shpall:

K O N K U R S   P U B L I K

Drejtoria për Shëndetsi dhe Mirëqenje Sociale Një (1) . Zyrtar për Mirëqenje Sociale 1 MSK/460

Përshkrimi i detyrave të punës:
- Harton dhe zhvillon planet e punes ne pajtim me mbikqyrsin per zbatimin e dtyrave te percaktuara ne baze te objektivave te njesise dhe jep rekomandim lidhur me realizimin e krtyre objektivave.
- Analizon dhe vlerson proceset dhe procedurat e mberendshme dhe rekomandon ndryshime dhe permisime me qellim te rritjes se efikasitetit dhe cilesise se punes.
- Shqyrton aplikacionet ne kohen e duhur dhe merr vendime ne baze te kritereve qe i percakton Ligji mbi skemen e asistences sociale,
- Llogarit sakte ndihmen qe duhet ti ndahet familjes ne baze te kritereve te percaktuara me Ligj,
- Shqyrton aplikacionet ne kohe e duhur dhe merr vendime ne baze te kritereve qe i percakton Ligji mbi Skemen e Asitences Sociale,
- Pregadit lenden nga aspekti teknik dhe administrativ per futjen e te dhenave ne baze te shenimeve,
- Bene verifikimin e te gjithë shfrytzuesve te ndihmes sociale si dhe pregadit lendet per komison mjeksor,
- Kryen edhe detyra tjera në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikqyrësi.

Kushtet e kërkuara:
- Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës,
- Diplomë universitare –Shkencave ,Shoqrore, sociale,Juridike 240 KREDI pa pervoj ose Sh.L.P 2 vite pervoj pune,
- Pervoj pune ne fushen sociale(e preferuar)
- Çertifikatën që nuk është nën hetime, çertifikatën e lindjes, letërnjoftimin,
- Kandidati duhet te ketë shkathtësi komunikuese,
- Njohja e programeve për punë,Word.Exell.Pover point etj.
- Koeficienti 5..50 (Pesë.pesëdhjet).

Drejtoria për Gjeodezi,Kadaster,dhe Pronsi Një (1) . Zyrtar për Kadastër dhe Gjeodezi 4 - KG/080

Përshkrimi i detyrave të punës:
1. Ndihmon në hartimin dhe zhvillimin e planeve të punës në pajtim me mbikqyrsin pëzbatimin e detyrave në bazë të objktivave të njësisë dhe jep rekomandime lidhur me realizimin e objektivave.
2. Pranon dhe regjistron te gjitha kerkesat per regjistrimin dhe bartjen e prones ne baze te kontrates per shitblerjen dhe udhezon palet per plotesimin e kerkesave.
3. Regjistron te drejtat e pronesise se palujtshme tokave ,objekteve ne regjistrin kadastral si dhe bene regjstrimin e pronave,
4. Bëne regjistrimin e regjistrit te drejtes se pronesise sipas procedurave dhe zbaton te gjitha dispozitat pozitive ne fuqi lidhur me regjistrimin e prones
5. Regjistron te drejat e pronsise se palujtshme tokave ,objekteve ne regjistrin kadastral si dhe regjistrin kadastral dhe bene regjistrimine pronave.
6. Bene regjistrimin e te drejtes se pronesise sipas proceduarave dhe zbaton te gjitha dispozitat pozitive ne fuqi lidhur me regjistrimin e prones.
7. Bëne pranimin e pagesave per kerkesat e ndryshme te cilat jane te parapara ne rregulloren per taksa dhe gjoba. 8.Kryen edhe detyra tjera në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikqyrësi.

Kushtet e kërkuara:
- Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës,
- Diplomë universitare Baqelor.Ekonomik.Juridik,shkencave shoqore,
- Pervoj pune 4 Vjeqare,
- Çertifikatën që nuk është nën hetime, çertifikatën e lindjes, letërnjoftimin,
- Kandidati duhet te ketë shkathtësi komunikuese,
- Njohja e programeve për punë,
- Koeficienti 6..00 (Gjashtë).

Kandidatët të cilët konkurojnë në këtë konkurs aplikacionet i marrin dhe dorzojne pranë Arkivit Komunal nr.1 në Viti.Afati për dorzimin mbetet i hapur 15 dite nga diita e publikimit.
Dokumentet e pa kompletuar nuk do të shqyrtohen.

Expired

Advertising
Advertising
Facebook