Log in
X

Company Name

Komuna e Fushë – Kosovës

Phone Number

Company Place

Fushë Kosovë

Inspektor i Ndërtimit

Inspektor i Ndërtimit

Information

Publish Date

21.02.2018

End Date

24.02.2018

Categories

Komunë

Job Places

Fushë Kosovë

Job Description

Nr. 01/18                                                                                           Datë 09.02.2018

 

Udhëheqësi i Personelit në Shërbimin Civil Komunal në Fushë-Kosovë, në bazë të nenit  18.1 dhe neit 19.2 të Ligjit për Shërbimin Civil të Republikës Kosovës Nr. 03/L-149, në përputhje Rregulloren nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në  Shërbimin Civil, shpall:

                                                         K O N K U R S

    Për plotësimin e vendit të punës në kohë të caktuar

 1. Titulli i pozitës:     Inspektor i ndërtimit

      Vendi i punës:     Komuna Fushë-Kosovë

      Orët e punës:       40h në javë                                                               

      Paga mujore:        407 €,

      Raporton tek:       Drejtori i Inspektoratit

Qëllimi i postit: Zbatimi i Planit Urbanistik dhe kushteve urbanisitike sipas vendimeve për ndërtim dhe rindërtim.

Detyrat dhe përgjegjësitë e mbikëqyrjes;

 • Inspektimi i ndërtimit, ku përfshin ngritjen, instalimin, renovimin dhe zgjerimin e ndërtesave;
 • Inspektimi ndryshimi, ndërrimi i destinimit dhe rrënimin e çfarëdo ndërtese a strukture;
 • Inspektimi i kushteve urbanistike – teknike (pëlqimi urbanistik);
 • Inspektimi i dokumentacionit teknik (projektin e ndërtimit, lejet e ndërtimit);
 • Inspektimi i lejeve të përdorimit të objekteve (pas përfundimit të fazës së ndërtimit);
 • Mbikëqyrja e rrënimit të objekteve të ndërtuara pa leje;
 • Nxjerr procesverbale, aktvendime për ndërprerjen e punëve;
 • Bën propozim për nxjerrjen e aktvendimit për rrënim dhe konkluzës për lejimin e përmbarimit të aktvendimit;
 • Ushtron fletëparaqitje për shkelje të dispozitave me të cilat bëhet kundërvajtje dhe vepër penale;
 • Kryen edhe detyra tjera të parapara me ligj, rregullore dhe akte tjera nënligjore;
 • Të raportoj për punën e bërë, raporte periodike, mujore, vjetore,  etj.

Shkathtësitë kyçe, aftësitë dhe përvoja

1. Fakulteti Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, 2 vite përvojë pune.
2. Njohja e programeve kopjuterike, komukikim të mirë ndërnjerëzor, mos ketë pengesa ligjore, certifikatën e lindjes dhe letërnjoftimin.

Afati i paraqitjes së dokumentacionit është 15 ditë, pas shpalljes në mjetet e informimit publik.

Kandidatët e interesuar mund t`i marrin aplikacionet, për ç`do ditë pune, në sportel të ndërtesës së komunës.

Vërejtje: Dokumentet e pakompletuara dhe të paraqitura pas afatit nuk do të shqyrtohen.     

“Shërbimi Civil i Kosovës u shërben të gjithë banorëve të Kosovës dhe mirëpret aplikimet nga femrat dhe meshkujt e të gjitha komuniteteve të Kosovës”.

 

 

 1. 01/18                                                                                                            Dana 09.02.2018

Rukovodilac Personala pri Opstinskim Civilnim Uslugama u Kosovu Polju na osonovu clana 18.1, I clana 19.2 Zakona o Civilnim Uslugama Republike Kosovo br.03/L-149 u skladu sa Pravilnikom br.02/2010 o Procedurama za Regrutaciju pri Civilnim Uslugama , objavljuje:

                                                              K O N K U R S

                               Za popunu radnog mesta na odredjeno vreme

I.Naziv Pozicije : Inspektor gradjevinarstva

  Radno Mesto: Opstina Kosovo Polje

  Radni Casovi : 40h nedeljno

  Mesecni licni dohodak : 407€

  Podnosi izvestaje : Direktoru Inspekcije

Cilj ove pozicije : Primena Urbanog Plana i urbanistickih uslvoa prema Odluci o izgradnji i rektonstrukciji.

Duznosti i odgovornosti nadzora;

 • Inspekcija izgradnje obuhvata , povecanje , instalaciju, renoviraje I prosirenje zgrada ;
 • Inspekcija urbanistickih uslova –tehnickih (urbanisticka saglasnost) ;
 • Inspekcija tehnicke dokumentacije (projekat izgradnje, gradjevinske dozvole);
 • Inspekcija dozvola za upotrebu obekata (nakon zavrsetaka faze izgradnje);
 • Nadzor nad rusenjem objekata koji su izgradjeni bez dozvole;
 • Donosi zapisnike , resenja za rusenje I zakljucaka za dozvolu izvrsenja resenja;
 • Podnosi prijave za prekoracenje dispozicija sa kojima se vrsi prekrsaj I krivicno delo;
 • Vrsi i druge duznosti koje su predvidjene zakonom , pravilnicima I drugim pod zakonskim aktima;
 • Da podnese izvestaje za izvrsene radove i poslove , periodicne , mesecne i godisnje idr.
 • Detaljnije on/ona  mora da upotrebi svoje profesionalne sposobnosti i iskustva:
 1. Gradjevinski Fakultet i Arhitekture, 2 godine iskustvo ,
 2. Poznavanje kompjuterskih programa , dobru medjuljudsku komunikaciju I da ne poseduje nikakve zakoske prepreke .

Rok podoseja dokumentacije je 15 dana nakon objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Zainteresovani kandidati mogu da podignu aplikacije svakog radnog dana na salterima zgrade Opstine.

Opomena: Nekompletiran dokumentacija i dokumentacija podneta nakon isteka roka nece se uzeti u obzir.

“Opstinske Civilne Sluzbe sluze svim gradjanima Kosova i dobro su ocekivani i zene i muskarci pripadnici svih zajednica koje zive na Kosovu”.

Expired

Advertising
Advertising
Facebook