Log in
X

Company Name

KEP Trust

Phone Number

+381 (0) 38 245 011

Company Place

Prishtinë

Kontabilist/e

Kontabilist/e

Information

Publish Date

11.08.2017

End Date

20.08.2017

Categories

Kontabilitet

Job Places

Prishtinë

Job Description

SHPALLJE PËR VEND PUNE

KEP Trust , është institucion micro-financiar lider ne Kosovë, me 31 dege dhe me mbi 200 punonjes.  KEP Trust ofron mundësi të punësimit dhe perspektivë të mirë për karrierë dhe avansim personal për individë me ambicie, profesionalizëm dhe përkushtim për standarde të larta të performancës.

Ne kërkojmë kandidatë me entuziazëm dhe kualifikim për të plotësuar poziten vijuese:

Kontabilist/e
(
kontrate nje vjecare)

Lokacioni: Zyra Qendrore, Prishtinë (Nr. ref: KEP 012/ 2017)

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore:

 • Pranon kerkesat nga deget per disbursim te kredive, kontrollon dokumentacionin sipas procedurave te brendshme dhe ligjeve e rreguloreve ne fuqi.
 • Pergatit dhe dergon permes E-banking transfertat per klientete ne baze te kontratave te kredise, sipas procedurave te bredshme dhe ligjeve dhe rreguloreve ne fuqi.
 • Kontrollon kerkesat per pages sipas dokumentacionit te pranuar ne kontabilitet dhe siguron pajtueshmerin me procedurat e brendshme dhe ligjet tatimore ne fuqi.
 • Përgadit dhe dërgon permes e-banking pagesat tashmë të aprovuara për autoritetet tatimore; furnitorët; pagat etj.
 • Përgadit dhe arkivon fatura dhe dokumente mbështetëse për të gjitha transferet dhe pagesat . Siguron që dokumentacioni mbeshtetes i transaksioneve të jetë ne pajtueshmeri me procedurat e brendshme dhe ligjet tatimore.
 • Mirëmban dhe dokumenton transaksionet ditore të parave të imta(petty cash) dhe librat mbi paratë e imëta.
 • Kryen konsolidimin javor të parave të imëta me Librin Kryesor nga sistemi i kontabilitetit.
 • Mbledh dhe regjistron bilancet e llogarive bankare në raportin ditor/mujor të rrjedhës së parasë.
 • Ndihmon Menxherin e Financave në përgaditjen e raportve
 • Kryen çfardo detyre tjeter e cila mund të caktohet nga ana e mbikëqyrësit.

Aplikuesit duhet të kenë kualifikimet dhe aftësitë vijuese:

 • Shkalla Universitare në Financa/Kontabilitet, Ekonomi eshte e obliguar.
 • Aftesia e punes me aplikacion sofwerik te kontabilitetit
 • Aftësi për të kuptuar procedurat dhe rejedhën e punëve specifike ne kontabilitet.
 • Aftësi për të mirëmbajtur nivel të saktë dhe të azhurnuar të librave të kontabilitetit

Avantazh paraqet

 • Te jete kontabilist/e i/e certifikuar, teknik i kontabilitetit
 • Njohuri e Gjuhes Angleze
 • Pervoja me aplikacionin Alpha

Kandidatet e interesuar duhet te dergojne CV dhe Aplikacionin e Punësimit të KEP Trust të plotësuar në tërësi (të cilin mund t’a shkarkoni nga faqja jonë e internetit www.keponline.net) në email adresën hr@keponline.net    

Afati i fundit për aplikim është 20 gusht 2017

Shenim: Do te kontaktohen vetem kandidatet e selektuar ne liste te ngushte.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook